Regulamin obowiązujący od 01.08.2024

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Żabka Jush, której dostawcą jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą:

 1. DEFINICJE
  1. Aplikacja Delio – aplikacja mobilna pod nazwą Delio, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Klient może korzystać z Usługi Delio;
  2. Aplikacja Żabka Jush – aplikacja mobilina pod nazwą Żabka Jush, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Klient może korzystać z Usług i funkcjonalności dostępnych na Platformie;
  3. Dostawca – wyspecjalizowana osoba lub przedsiębiorstwo działające na rzecz Sprzedawcy, z którym Sprzedawca ma zawarte właściwe umowy o współpracy realizujące dostawy Zamówień na wskazany przez Klienta adres;
  4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która posiada swoje Konto i korzysta za jego pomocą z Platformy;
  5. Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z Platformy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej, która korzysta z Platformy w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy nie ma to dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  6. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po rejestracji w Platformie zgodnie z postanowieniami Regulaminu i prowadzone w systemie Sprzedawcy, na którym gromadzone są dane o Kliencie i które umożliwia korzystanie z Usług, w szczególności składanie Zamówień;
  7. Napoje alkoholowe – napoje alkoholowe prezentowane na Platformie, których sprzedawcą jest Lite 24 sp. z o.o.;
  8. Partnerzy – partnerzy biznesowi Sprzedawcy, których produkty oferowane są na Platformie;
  9. Platforma – zorganizowana platforma internetowo-informatyczna dostępna dla Użytkowników i Klientów za pośrednictwem Aplikacji Żabka Jush, Aplikacji Delio i Witryny Delio, umożliwiająca korzystanie z Usług Sprzedawcy;
  10. Regulamin – niniejszy regulamin, określający ogólne warunki korzystania z Platformy, jak też zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy;
  11. Sprzedawca – Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
  12. Towary – produkty znajdujące się w asortymencie Platformy, których zakupu może dokonać Klient;
  13. Usługa Delio – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegająca na umożliwieniu Klientom składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży Towarów na warunkach określonych w zakładce „Delio” w Aplikacji Żabka Jush, w Witrynie Delio oraz w Aplikacji Delio;
  14. Usługa Jush – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegająca na umożliwieniu Klientom składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży Towarów na warunkach określonych w zakładce „Żabka Jush” w Aplikacji Żabka Jush;
  15. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym usługa prowadzenia Konta, Usługa Jush, Usługa Delio, usługa zlecenia nabycia produktów, dostarczanie spersonalizowanych ofert, w szczególności umożliwienie zapoznania się z ofertami promocyjnymi przeznaczonymi wyłącznie dla Klientów oraz korzystania z kuponów rabatowych.
  16. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy bez dokonania rejestracji, nieposiadająca indywidualnego Konta Klienta;
  17. Witryna Delio – witryna internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.delio.com.pl, za pomocą której Klient może korzystać z Usługi Delio;
  18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Platformy, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą lub Lite 24 sp. z o.o., zawierające w szczególności informację o liczbie i rodzaju zamówionych Towarów, a także o sposobie realizacji, terminie i miejscu dostawy, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: stworzenia swego Konta, zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Platformy za ceny określone w odpowiednich miejscach Platformy oraz zawierania umów sprzedaży z Lite 24 Sp. z o.o., a także zamawiania usługi zlecenia nabycia produktów.
  2. Przeglądanie Towarów znajdujących się w ofercie Platformy możliwe jest bez posiadania Konta poprzez Witrynę Delio. Przeglądanie Napojów alkoholowych prezentowanych na Platformie możliwe jest tylko dla zalogowanych pełnoletnich Klientów.
  3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Platformy oraz do przestrzegania ich postanowień, a także zapoznania się z postanowieniami Polityki Prywatności. Korzystanie z Platformy oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Platformy Żabka Jush, w szczególności prawa autorskie do treści takich jak nazwy, logotypy, znaki towarowe, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.
  5. Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Platformy są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Towarów.
 3. Platforma Żabka Jush
  1. Platforma Żabka Jush służy do prezentacji Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy oraz jego Partnerów, oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży produktów, jak również do informowania o promocjach, konkursach i loteriach, do składania i ewidencjonowania Zamówień. Usługi dostępne na Platformie mogą się różnić w zależności od tego, czy Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy z poziomu Aplikacji Żabka Jush, Witryny Delio czy z poziomu Aplikacji Delio.
  2. Zakazuje się korzystającemu z Platformy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte na Platformie. Użytkownik, a po zarejestrowaniu Klient, zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu Sprzedaży Napojów Alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., Regulaminu Usługi Zlecenia Nabycia Produktów, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
  3. Sprzedawca zastrzega prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Platformy dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane w Platformie.
  4. Sprzedawca ma prawo powierzyć wykonywanie bieżącej obsługi Platformy we własnym imieniu podwykonawcy, bez informowania o tym Użytkowników.
  5. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usług w Platformie, w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont, w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
  6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkownika.
  7. Korzystanie z Aplikacji Żabka Jush jest możliwe po jej pobraniu ze sklepu Google Play Store (dla urządzeń mobilnych z systemem Android) lub App Store (dla urządzeń mobilnych z systemem iOS). Aplikacja Żabka Jush dostępna jest na następujących platformach:
   1. Android (od wersji 6.0 i nowsze),
   2. iOS (od wersji 14.0 i nowsze, urządzenie musi być nie starsze niż iPhone 6S).
  8. Aby Aplikacja Żabka Jush działała poprawnie, urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting); musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet.
  9. Użytkownik może udzielić zezwolenia na uzyskanie dostępu do informacji o geolokalizacji, za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu wyświetlonego na ekranie urządzenia mobilnego. Wyrażenie zgody na geolokalizację nie jest niezbędnym warunkiem korzystania z Aplikacji Żabka Jush, ale może skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji, które wykorzystują geolokalizację.
  10. Pobranie i korzystanie z Aplikacji Żabka Jush jest nieodpłatne, z wyjątkiem kosztów transmisji danych potrzebnych do pobrania i korzystania z Aplikacji Żabka Jush, które Użytkownik pokrywa we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne.
  11. Użytkownik, a po zarejestrowaniu Klient, może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji Żabka Jush, poprzez trwałe usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego. Nie powoduje to jednak usunięcia Konta Klienta.
  12. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji Żabka Jush i danych Użytkowników i Klientów. Jednakże, ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Sprzedawca zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji Żabka Jush (niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą Google Play Store oraz Apple App Store) oraz wskazuje, że może od czasu do czasu wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji. Sprzedawca zastrzega, że w odpowiedzi na takie komunikaty nigdy nie będzie wymagane podanie danych osobowych lub danych autoryzacyjnych Konta.
  13. Korzystanie z Witryny Delio jest możliwe w przypadku spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
   1. posiadanie sprzętu komputerowego lub innego podobnego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Witryny Delio;
   2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
   3. posiadanie oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Witryny Delio, w tym w szczególności przeglądarki internetowej: Microsoft Edge w wersji 15 i wyższej, Google Chrome w wersji 48 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 42 i wyższej, Opera w wersji 36 i wyższej, Safari w wersji 9.1 i wyższej.
  14. Usługodawca zastrzega, iż Witryna Delio może nie działać prawidłowo w części lub w całości, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach Witryny może być utrudnione lub niemożliwe w przypadku korzystania z Witryny za pośrednictwem telefonu (smartfona), tabletu lub innego podobnego urządzenia przenośnego.
  15. Korzystanie z Aplikacji Delio jest możliwe w przypadku spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
   1. posiadanie smartfona, tabletu lub podobnego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Aplikacji;
   2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
   3. posiadanie oprogramowania umożliwiające korzystanie z Aplikacji, w tym w szczególności systemu operacyjnego Android w wersji 9.0. i wyższej, iOS w wersji 15.0 i wyższej.
  16. Postanowienia pkt 3.8-3.12 stosuje się odpowiednio do Witryny Delio i Aplikacji Delio.
  17. Od dnia 22 kwietnia 2024 r. z Platformy Żabka Jush za pośrednictwem Aplikacji Delio mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy zarejestrowali się i zalogowali w Aplikacji Delio przed tym terminem. Wylogowanie z Aplikacji Delio po tym terminie spowoduje, że Klient utraci dostęp do Platformy Żabka Jush za pośrednictwem Aplikacji Delio, nie powoduje jednak usunięcia Konta Klienta. Klient nadal będzie mógł jednak korzystać z Platformy za pośrednictwem Aplikacji Żabka Jush i Witryny Delio.
 4. Konto w platformie żabka jush
  1. Użytkownik, który chce zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usług, powinien w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Aplikacji Żabka Jush lub Witrynie Delio podać swój numer telefonu, a następnie potwierdzić w następujący sposób:
   1. Sprzedawca wygeneruje unikalny kod PIN i wyśle go na wskazany przez Klienta numer telefonu, przy czym wygenerowany kod PIN ważny jest przez okres 10 minut od jego przesłania Klientowi przez Sprzedawcę. Po upływie okresu ważności kodu PIN Klient powinien rozpocząć procedurę potwierdzania numeru telefonu od nowa, używając przycisku “Wyślij ponownie” lub równoważnego.
   2. Klient wpisze wygenerowany przez Sprzedawcę prawidłowy kod PIN i Aplikacja Żabka Jush lub Witryna Delio wyświetli Klientowi informację, że podany przez Klienta numer telefonu został potwierdzony.
  2. Następnie Klient powinien uzupełnić swoje dane, podając imię, nazwisko, adres e-mail i datę urodzenia. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji Konta e-mail z informacją o zakończeniu rejestracji.
  3. Podczas rejestracji Konta Sprzedawca weryfikuje wiek osoby dokonującej rejestracji.
  4. Po dokonaniu rejestracji Klient może uzupełnić swoje dane w Koncie przez podanie adresu dostawy, adresu do rachunku i adresu do faktury. Podanie adresu dostawy jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
  5. W przypadku zapomnienia hasła możliwe jest skorzystanie z funkcji „odzyskaj hasło”, której wybranie powoduje przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta wiadomości e-mail z instrukcją dotyczącą zmiany hasła.
  6. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych rejestracyjnych. Zamknięcie Aplikacji Żabka Jush, Aplikacji Delio, Witryny Delio, przeglądarki internetowej, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji lub Witryny. Wylogowania należy dokonywać używając właściwego przycisku w Witrynie lub Aplikacji.
  7. Użytkownik może dobrowolnie w trakcie rejestracji bądź na późniejszym etapie korzystania z Platformy wyrazić zgodę na komunikację marketingową na podany przez Klienta numer telefonu lub adres e-mail. Wyrażenie zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest w pełni dobrowolne. Zgody można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na korzystanie z podstawowej usługi.
  8. Użytkownik może zezwolić na wyświetlanie w Aplikacji Żabka Jush lub Aplikacji Delio oraz na ekranie urządzenia mobilnego powiadomień typu push, w postaci systemowych powiadomień typu push, powiadomień typu push o naliczonych promocjach lub marketingowych powiadomień typu push akceptując odpowiedni komunikat wyświetlony na ekranie swojego urządzenia mobilnego. Użytkownik może również zezwolić na wyświetlanie powiadomień typu push i zarządzać udzielonymi zezwoleniami w zakładce „Ustawienia” w Aplikacjach oraz w ustawieniach Aplikacji w swoim urządzeniu mobilnym. Brak zezwolenia Użytkownika skutkuje brakiem możliwości wyświetlania powiadomień typu push w Aplikacjach.
  9. Użytkownik, oraz po dokonaniu rejestracji Klient, jest zobowiązany podczas korzystania z Platformy do podawania prawdziwych i poprawnych danych, w szczególności niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich, aktualizacji danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta. Użytkownik ma obowiązek zachowania w poufności hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.
  10. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść i aktualność podanych danych oraz związaną z ujawnieniem innym osobom swojego loginu lub hasła. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę, o każdym przypadku nieuprawionego użycia lub ujawnienia loginu lub hasła przez osoby trzecie, jak również o znanym mu przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie przez osoby trzecie.
  11. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ze Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego i rejestracji indywidualnego Konta. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Sprzedaży Napojów Alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o. stanowią inaczej.
  12. Klient może usunąć Konto w dowolnym momencie, kierując taką prośbę do Sprzedawcy na adres e-mail: hello@delio.com.pl lub pomoc@jush.pl. Usunięcie Konta stanowi rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku usunięcia Konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających w szczególności ze zrealizowanych zamówień.
  13. Konto może zostać automatycznie usunięte w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika przez okres 12 miesięcy.
  14. W przypadku rażącego naruszania Regulaminu przez Klienta, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Klient nie jest uprawniony do ponownej rejestracji Konta bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
  15. W uzasadnionych sytuacjach możliwość korzystania przez Klienta z Konta może zostać ograniczona lub zawieszona. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta drogą e-mailową o ograniczeniu lub zawieszeniu możliwości korzystania z Konta i jego przyczynie.
  16. Sprzedawca zastrzega prawo do przesyłania na Konto Klienta informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Platformy, w tym jej aktualizacji, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  17. Klienci, którzy przed 22 kwietnia 2024 r. zarejestrowali się w Aplikacji Jush, Aplikacji Delio lub Witrynie Delio, w celu zalogowania się do Konta w Platformie powinni podać numer telefonu podany podczas rejestracji.
 5. Składanie zamówień w usłudze jush
  1. Sprzedaż Towarów w Usłudze Jush odbywa się na podstawie Zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Aplikacji Żabka Jush, po zalogowaniu się do Konta i wybraniu opcji „Jush”.
  2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. W celu złożenia Zamówienia Klient dodaje produkty do wirtualnego koszyka w Aplikacji Żabka Jush. Następnie potwierdza wybór Produktów oraz adres dostawy, a także wybiera formę płatności. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów wskazanych w Zamówieniu. Po złożeniu Zamówienia Klient nie może dokonać w nim zmian.
  4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w Aplikacji Żabka Jush informuje o szacowanym czasie dostawy.
  5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta wraz z numerem Zamówienia, czasem złożenia Zamówienia, adresem dostawy i wartością Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży przez Sprzedawcę (nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży).
  6. Zamówienie można złożyć tylko na adres znajdujący się w obszarze, w którym Sprzedawca prowadzi działalność. Obszar prowadzenia działalności Sprzedawcy dostępny jest na mapie w Aplikacji. W razie wybrania przez Klienta adresu dostawy nieznajdującego się w tym obszarze, złożenie Zamówienia będzie uniemożliwione.
  7. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia i anulować Zamówienie w uzasadnionych sytuacjach, w szczególności takich jak:
   1. brak Towarów na stanie magazynowym;
   2. brak dostępnych kurierów w obszarze, na którym ma być realizowana dostawa;
   3. warunki uniemożliwiające dostawę (np. warunki atmosferyczne);
   4. nieprzestrzeganie Regulaminu przez Klienta.
  8. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o odmowie przyjęcia Zamówienia i jego anulowaniu poprzez wyświetlenie komunikatu w Aplikacji.
  9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej informację o wysłaniu Zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę.
  10. W razie dokonania przez Klienta płatności za anulowane i niedostarczone Zamówienie, Sprzedawca zwróci zapłaconą przez Klienta kwotę stosując tę samą metodę płatności, która została wybrana przy składaniu Zamówienia.
 6. Składanie zamówień w usłudze delio
  1. Sprzedaż Towarów w Usłudze Delio odbywa się na podstawie Zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia po zalogowaniu się do Konta – za pośrednictwem Aplikacji Żabka Jush, po wybraniu opcji „Delio”, za pośrednictwem Witryny Delio lub za pośrednictwem Aplikacji Delio.
  2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. W celu złożenia Zamówienia Klient dodaje produkty do wirtualnego koszyka w Aplikacji Żabka Jush, Witrynie Delio lub Aplikacji Delio. Następnie potwierdza wybór Towarów oraz adres dostawy, a także wybiera formę płatności. Klient ma możliwość zamówienia dostawy w godzinach nocnych na zasadach określonych w pkt 10. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów wskazanych w Zamówieniu. Po złożeniu Zamówienia Klient nie może dokonać w nim zmian.
  4. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta i zapisany na Koncie wraz z numerem Zamówienia, czasem złożenia Zamówienia, adresem dostawy i wartością Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży przez Sprzedawcę (nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży).
  5. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dotyczących dostawy nocnej, Klient może anulować złożone Zamówienie nie później niż na dwie godziny przed planowanym czasem dostawy. W celu anulowania Zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez czat lub mailowo pod adresem hello@delio.com.pl.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego weryfikowania złożonego Zamówienia. Powyższe jest dopuszczalne w szczególności w przypadku gdy liczba lub wartość Towarów znacząco odbiega od standardowo składanych Zamówień lub Sprzedawca poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Klienta danych.
  7. Zamówienie można złożyć tylko na adres znajdujący się w obszarze, w którym Sprzedawca prowadzi działalność. W razie wybrania przez Klienta adresu dostawy nieznajdującego się w tym obszarze, złożenie Zamówienia będzie uniemożliwione lub anulowane.
  8. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia i anulować Zamówienie w uzasadnionych sytuacjach, w szczególności takich jak:
   1. brak Towarów na stanie magazynowym;
   2. dostawa jest niemożliwa lub znacznie utrudniona na wskazanym przez Klienta obszarze lub terminie;
   3. warunki uniemożliwiające dostawę (np. warunki atmosferyczne);
   4. naruszenia Regulaminu przez Klienta;
   5. negatywna weryfikacja telefonicznej złożonego Zamówienia zgodnie z pkt 6.6 powyżej.
  9. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o odmowie przyjęcia Zamówienia lub jego anulowaniu poprzez wyświetlenie komunikatu w Witrynie lub Aplikacji lub wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta.
  10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej informację o wysłaniu Zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę.
  11. W razie dokonania przez Klienta płatności za anulowane i niedostarczone Zamówienie, Sprzedawca zwróci zapłaconą przez Klienta kwotę stosując tę samą metodę płatności, która została wybrana przy składaniu Zamówienia.
  12. Dostawa Towarów zostanie zrealizowana w terminie wybranym przez Klienta w trakcie składania Zamówienia spośród przedstawionych przez Sprzedawcę terminów dostawy dostępnych na dany moment.
 7. Towary
  1. Informacje o Towarach takie jak opis, skład, alergeny, gramatura, kaloryczność i data ważności znajdujące się na Platformie pochodzą od podmiotów trzecich, w tym producentów i dystrybutorów Towarów. Każdorazowe korzystanie przez Klienta z Towarów powinno być poprzedzone zapoznaniem się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na Towarze.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży poszczególnych Towarów, w szczególności ze względu na aktualny stan magazynowy Towarów. Klient jest informowany o limitach podczas składania Zamówienia.
  3. Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy. Różnice między rzeczywistym wyglądem Towaru, a jego zdjęciem nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru, chyba że różnica wynika z dostarczenia Klientowi uszkodzonego lub niezdatnego do spożycia Towaru.
  4. Towary będące towarami spożywczymi przygotowywanymi przez Sprzedawcę do natychmiastowego spożycia powinny być spożyte niezwłocznie po ich dostawie do Klienta.
  5. Towary będące towarami spożywczymi przygotowywanymi przez Sprzedawcę do natychmiastowego spożycia dostarczane są w opakowaniu wspomagającym dłuższe zachowanie ich temperatury, jednak Sprzedawca nie gwarantuje, że ich temperatura będzie taka sama jak w momencie ich przygotowania.
 8. Płatności i faktury
  1. Cena Towaru podana na Platformie w chwili składania Zamówienia jest wiążąca dla stron. Ceny Towarów podane na Platformie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Ceny Towarów dostępnych w Usłudze Jush i Usłudze Delio mogą się różnić.
  2. Z zastrzeżeniem pkt. 8.3. w przypadku, gdy Sprzedawca informuje o obniżeniu ceny Towaru, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia informację o najniższej cenie tego Towaru w okresie 30 dni przed obniżką. Uwidocznienie informacji następuje przez umieszczenie obok obniżonej ceny Towaru – przekreślonej najniższej ceny tego Towaru w okresie 30 dni przed obniżką.
  3. W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.
  4. Ceny Towarów podane na Platformie nie obejmują kosztów dostawy i innych kosztów, jeżeli występują, o których Klient jest informowany przy składaniu Zamówienia.
  5. Płatności za zakupione od Sprzedawcy Towary są uiszczane na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca w razie wybrania opcji płatności kartą lub innej metody płatności online pobiera od Klienta także płatność za usługi podmiotu realizującego dostawę Zamówienia, jak też płatność za Napoje alkoholowe, którą przekazuje Lite 24 sp. z o.o.
  6. Klient może dokonać płatności w sposób wybrany w momencie składania Zamówienia:
   1. za pośrednictwem operatora systemu płatności (np. karta płatnicza, karta przedpłacona, BLIK);
   2. w inny sposób dostępny dla Klienta w momencie składania Zamówienia.
  7. Wszystkie akceptowane przez Sprzedawcę środki płatności są wskazane i dostępne dla Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia (w koszyku).
  8. W wyjątkowych sytuacjach niektóre metody płatności mogą nie być dostępne, w szczególności ze względu na zakres Towarów objętych danym Zamówieniem lub ograniczenia wynikające z umów łączących Sprzedawcę z podmiotem realizującym płatności.
  9. Akceptując Regulamin, Klient zgłasza jednocześnie żądanie wystawienia faktur VAT dokumentujących sprzedaż dokonaną na jego rzecz i wyraża zgodę na doręczanie faktur VAT oraz faktur korygujących dotyczących danej sprzedaży w formie elektronicznej.
  10. Faktury udostępniane są drogą mailową na adres wskazany przez Klienta i zapisany na Koncie.
  11. Sprzedawca informuje, że faktury VAT oraz faktury korygujące udostępniane będą w formie pliku PDF. Klient zobowiązuje się dysponować odpowiednim oprogramowaniem pozwalającym na odczyt pliku z fakturą VAT lub fakturą korygującą.
  12. Sprzedawca informuje, że w przypadku sprzedaży na rzecz Klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub rolnikami ryczałtowymi, Sprzedawca wypełnia wszelkie obowiązki określone w przepisach podatkowych w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych.
 9. Dostawa lub odbiór towaru
  1. Dostawa realizowana jest na podany przez Klienta w Zamówieniu adres pod warunkiem, że znajduje się on w obszarze, w którym Sprzedawca prowadzi działalność. Możliwość realizacji dostawy na podany adres jest weryfikowana w momencie składania przez Klienta Zamówienia.
  2. Sprzedawca może wyznaczyć dni, w trakcie których nie będzie realizował dostaw.
  3. W zależności od wyboru Usługi oraz sposobu dostawy jest ona realizowana:
   1. przez dostawców Sprzedawcy;
   2. przez kurierów współpracującego ze Sprzedawcą podmiotu, działającego na zlecenie Sprzedawcy.
  4. Klient informowany jest o koszcie dostawy podczas składania Zamówienia.
  5. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym w Zamówieniu w momencie dostawy, osoba realizująca dostawę podejmuje próbę kontaktu z Klientem.
  6. W przypadku gdy z przyczyn, za które Sprzedawca ani Klient nie ponoszą odpowiedzialności, realizacja dostawy we wskazanym przez Klienta terminie nie będzie możliwa, pracownik Sprzedawcy skontaktuje się z Klientem w celu wspólnego ustalenia innego terminu dostawy.
  7. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy z przyczyny leżącej po stronie Klienta (np. nieobecność pod wskazanym w Zamówieniu adresem) Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawa nie doszła do skutku. Sprzedawca zwraca w tym terminie Klientowi uiszczoną kwotę, za wyjątkiem kosztów dostawy, stosując metodę płatności wybraną przy składaniu Zamówienia.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w terminie dostawy wynikłe ze zdarzeń losowych i innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. remont drogi dojazdowej z brakiem możliwości przejścia pod wskazany adres, awaria domofonu lub bramy, przekazanie błędnego kodu przez Kupującego, brak kontaktu z Kupującym itp.) lub nieodebranie zamówienia przez Kupującego w umówionym czasie i miejsce. Błędne podanie danych przez Kupującego nie rodzi roszczenia o dostawę w innych okolicznościach.
 10. Dostawa w godzinach nocnych w usłudze Delio
  1. W Usłudze Delio Klient wedle możliwości terytorialnych i technologicznych ma możliwość składania Zamówienia, które zostanie dostarczone pod wskazany adres na następny dzień do godziny 8:00. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą w godzinach nocnych Towary będą dostarczane przez Dostawcę.
  2. Klient może anulować złożone Zamówienie z dostawą w godzinach nocnych nie później niż do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dostawę.
  3. Dostawa w godzinach nocnych będzie realizowana w godzinach wskazanych podczas składania Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres. Dostawca udokumentuje dostarczenie Towarów poprzez zrobienie zdjęcia paczki/paczek z Towarami zostawionych pod wskazanym przez Klienta adresem. Zdjęcie będzie archiwizowane przez 72 godziny od chwili dostarczenia Towarów.
  4. Wybranie przez Klienta dostawy w godzinach nocnych oznacza, że Klient decyduje się na to, aby paczka/paczki z Towarem zostały pozostawione przez Dostawcę pod wskazanym przez Klienta adresem bez konieczności fizycznego odebrania Towaru od Dostawcy. Wybierając dostawę w godzinach nocnych Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ryzyko utraty (np. w wyniku kradzieży) lub uszkodzenia (np. przez osobę trzecią, zwierzę lub warunki atmosferyczne) Towaru przechodzi na Klienta w chwili pozostawienia Towaru przez Dostawcą pod wskazanym przez Klienta adresem.
  5. Wybierając dostawę w godzinach nocnych, w uwagach do Zamówienia, Klient może doprecyzować miejsce zostawienia Towarów przez Dostawcę (np. prosząc o pozostawienie Towarów pod daszkiem na posesji), może również podać kod do bramki, czy drzwi na klatkę schodową, z prośbą o pozostawienie Towarów pod drzwiami wejściowymi. Jeżeli Dostawca nie będzie miał możliwości pozostawienia Towarów w dokładnym miejscu wskazanym przez Klienta (np. z uwagi na brak możliwości wejścia na posesję, czy niedziałanie kodu do klatki), wówczas Dostawca zostawi paczkę/paczki z Towarem pod wskazanym adresem w miejscu – zdaniem Dostawcy – najbardziej optymalnym lub zbliżonym do miejsca wskazanego przez Klienta, chyba że Dostawca według własnego uznania dojdzie do wniosku, że nie ma możliwości zrealizowania dostawy, ponieważ pozostawienie Towarów w ten sposób stwarza nadmierne ryzyko ich zniszczenia lub utraty (np. w razie braku możliwości wejścia na klatkę budynku wielorodzinnego, co wiązałoby się z pozostawieniem Towarów na chodniku przed budynkiem).
  6. Sprzedawca zapewnia świeżość i zdatność do spożycia Towarów w chwili dostarczenia ich do Klienta i pozostawienia Towarów pod wskazanym przez Klienta adresem.
  7. Sprzedawca sugeruje zapewnienie właściwego przechowania Towarów poprzez przechowanie Towaru w odpowiedniej temperaturze od chwili dostawy.
  8. Towary ulegające łatwemu zepsuciu (produkty chłodzone, w tym nabiał, wędliny i mięso, produkty mrożone, owoce, warzywa itp.) należy przechowywać w warunkach chłodniczych. W przypadku, gdy powyższe Towary wchodzą w skład Zamówienia, Sprzedawca w celu zredukowania ryzyka utraty przez powyższe Towary właściwości spożywczych z uwagi na różnicę temperatur doręczy je z wykorzystaniem technicznych i chemicznych środków utrzymywania właściwej temperatury. Rozwiązania techniczne nie gwarantują utrzymania właściwej temperatury Towarów w okresie po doręczeniu Towarów pod wskazany przez Klienta adres, a jedynie sprzyjają jej utrzymaniu, co Klient przyjmuje do wiadomości. Opóźnienie Klienta w odbiorze Towarów z miejsca ich pozostawienia przez Dostawcę może powodować istotny wzrost ryzyka podwyższenia temperatury Towarów czyniącego Towary niezdatne do spożycia, za co Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny.
  9. Klient zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności wskazanych na opakowaniach Towarów, które mają sprzyjać utrzymaniu temperatury Towarów umożliwiającej ich bezpieczne spożycie.
  10. Dostawa w godzinach nocnych nie będzie realizowana w niedziele. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji tej dostawy w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem
 11. Napoje alkoholowe
  1. Na Platformie prezentowane są Napoje alkoholowe, których sprzedawcą jest Lite 24 Sp. z o.o. Sprzedawca nie jest sprzedawcą Napojów alkoholowych, które prezentuje na Platformie. Umowa sprzedaży Napojów alkoholowych zawierana jest z Lite 24 sp. z o.o.
  2. Warunki umowy sprzedaży Napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o. określa Regulamin Sprzedaży Napojów Alkoholowych Lite 24 sp. z o.o.
 12. Usługa zlecenia nabycia produktów
  1. Za pośrednictwem Aplikacji Klient może zlecić Sprzedawcy nabycie w imieniu Klienta określonych Produktów oraz dostarczenia ich Klientowi pod wskazany przez niego adres. Zasady świadczenia tej usługi określa Regulamin usługi zlecenia nabycia produktów.
 13. kupony rabatowe oraz dodatkowe korzyści i promocje
  1. Sprzedawca umieszcza w Platformie informacje o możliwych do aktywowania przez Klientów kuponach rabatowych przyznających im określone korzyści w Usłudze Delio lub w Usłudze Jush.
  2. W opisie danego kuponu na Platformie są wskazane:
   1. korzyść, jaką Klient uzyskuje dzięki danemu kuponowi,
   2. warunki realizacji kuponu,
   3. okres ważności kuponu,
   4. informacja, czy kupon jest jednorazowy, czy wielokrotnego użytku.
  3. W celu wykorzystania kuponu Klient powinien:
   1. spełnić wymagania określone każdorazowo w szczegółach dotyczących danego kuponu;
   2. aktywować wybrany kupon w podsumowaniu Zamówienia,
  4. Aktualne kupony rabatowe są każdorazowo dostępne, dla zarejestrowanych i zalogowanych Klientów, w sekcji „Kupony” na Platformie.
  5. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści i promocje dla zarejestrowanych Klientów i niezarejestrowanych Użytkowników w formie stałych i okresowych akcji promocyjnych, takich jak np.:
   1. obniżki cenowe na konkretne Towary (w tym nowości);
   2. obniżki cenowe przy spełnieniu dodatkowych warunków takich jak przekroczenie określonej kwoty koszyka lub zakup większej ilości towarów (w tym kup 2, 3. Otrzymasz gratis);
   3. darmowa dostawa przy spełnieniu dodatkowych warunków (w tym dla nowych Użytkowników lub zarejestrowanych Użytkowników, po przekroczeniu określonej kwoty koszyka).
  6. Zasady uczestnictwa w takich akcjach promocyjnych będą określone każdorazowo na Platformie lub w odrębnym regulaminie. Dodatkowe korzyści, w tym akcje promocyjne, mogą być adresowane do wszystkich Użytkowników, określonych grup Użytkowników (np. przebywających w danej lokalizacji lub osób pełnoletnich) lub indywidualnie dla zarejestrowanych Klientów.
  7. W przypadku wyrażenia przez Klienta stosownej zgody, informacje o dodatkowych korzyściach i promocjach mogą być przesłane Klientowi za pomocą powiadomień na Platformie lub innych kanałów komunikacji (np. e-mail bądź SMS).
  8. Akcje promocyjne nie obejmują:
   1. preparatów do początkowego karmienia niemowląt oraz przedmiotów do karmienia niemowląt,
   2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby,
   3. napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,
   4. produktów leczniczych,
   5. testów na COVID.
  9. Klient może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu niezgodności z umową produktów zakupionych podczas akcji promocyjnej w zakresie i terminach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  10. Jeżeli warunkiem skorzystania z kuponu rabatowego lub akcji promocyjnej był zakup dwóch lub więcej produktów, a klient odstępuje od umowy sprzedaży w części, klient traci prawo do korzyści wynikających z kuponu rabatowego lub akcji promocyjnej związanych z zawarciem umowy sprzedaży (tj. w przypadku zwrotu tylko niektórych produktów zakupionych z wykorzystaniem kuponu rabatowego lub w ramach akcji promocyjnej za pozostałe produkty Sprzedawca naliczy cenę regularną).
 14. Odstąpienie od umowy i zwrot towarów
  1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele Towarów, które dostarczane są osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć w szczególności:
   1. dla Zamówień składanych w Usłudze Jush:
    1. na adres e-mail: pomoc@jush.pl
    2. pocztą na adres: ul. Szarych Szeregów 11, Warszawa
   2. dla Zamówień składanych w Usłudze Delio:
    1. na adres e-mail: hello@delio.com.pl
    2. pocztą na adres: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Klient może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu znajdującym się w załączniku nr 1 do Regulaminu, jednak skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, m.in. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. których przedmiotem świadczenia są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. których przedmiotem świadczenia są Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient powinien odesłać lub przekazać Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Towar należy zwrócić na adres:
  1. dla Zamówień składanych w Usłudze Jush: ul. Szarych Szeregów 11, 01-210 Warszawa.
  2. dla Zamówień składanych w Usłudze Delio: ul. Szarych Szeregów 11, 01-210 Warszawa.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Reklamacje i pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
  1. Sprzedawca odpowiada za zgodność Towarów z umową. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową, Klientowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W szczególności Klient ma prawo żądać wymiany lub naprawy Towaru, a w określonych przez prawo przypadkach (tj. jeżeli Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru; nie naprawił lub nie wymienił Towaru; próbował naprawić lub wymienić, ale Towar nadal jest niezgodny z umową; oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni Towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; Towar jest istotnie niezgodny z umową) – obniżenia ceny Towaru lub odstąpienia od umowy.
  2. Wszelkie reklamacje, w tym nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy, w tym korzystaniem z kuponów rabatowych lub akcji promocyjnych, Klient może zgłaszać za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych w Aplikacji Żabka Jush, Aplikacji Delio i Witrynie, na adres e-mail: pomoc@jush.pl, za pomocą numeru +48 732 106 222 lub kierując korespondencję pod adres: Lite e-Commerce sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
  3. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy na adres ul. Szarych Szeregów 11 w Warszawie. Za zgodą Sprzedawcy Klient może przesłać na wskazany przez Sprzedawcę adres e-mail zdjęcia reklamowanego Towaru bez obowiązku dostarczenia tego towaru na wskazany adres.
  4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. Informacja co do rozpatrzenia reklamacji jest przekazywana na adres e-mail Klienta. Niewysłanie informacji w terminie 14 dni oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
  5. Jeżeli na dany Towar udzielana jest gwarancja, to warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności za niezgodność Towaru z umową.
  6. Klient może kierować reklamację dotyczącą Napojów alkoholowych do Sprzedawcy, który ją przekazuje tego samego dnia do Lite 24 sp. z o.o. Lite 24 sp. z o.o. rozpatruje reklamacje na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży Napojów Alkoholowych Lite 24 sp. z o.o.
  7. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wniosek o wszczęcie postępowania składa się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę (wykaz jest dostępny tutaj – link). Konsument może także w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolutions) prowadzonej przez Komisję Europejską .
 9. Dane osobowe
  1. Korzystanie przez Klienta z Platformy wiąże się z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora, którym jest Lite e-Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-024) przy Al. Jerozolimskich 44.
  2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie Usługi dostępu do Platformy, umów sprzedaży, dostarczania informacji o aktualnych ofertach i promocjach, obsługi i rozpatrywania reklamacji oraz obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora.
  3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności.
 10. Indywidualne dostosowanie ceny
  1. Sprzedawca może indywidualnie dostosowywać ceny swoich Towarów do konkretnych Klientów lub konkretnych kategorii Klientów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań Klientów, jednak w żadnym wypadku powyższe dostosowywanie cen nie będzie skutkowało podwyższeniem cen Towarów, które są oferowane Klientom lub konkretnej kategorii Klientów.
  2. Ze względu iż indywidualnie dostosowywanie cen nie będzie wywoływało wobec Klientów skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na nich wpływało, nie będzie ono objęte regulacjami art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
  3.  Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o zastosowaniu indywidualnie dostosowanej ceny, jeśli taka cena została zastosowana.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
   1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji;
   2. rozszerzenie oferowanego asortymentu o produkty podlegające szczególnym regulacjom prawnym, wymagającym ich uwzględnienia w Regulaminie;
   3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Platformy, skutkujące koniecznością dostosowania do niej Regulaminu;
   4. zmiana dotychczasowej funkcjonalności Platformy, skutkująca koniecznością dostosowania do niej Regulaminu, w szczególności w celu ułatwienia korzystania z Platformy;
   5. wprowadzenie działań promocyjnych wymagających uwzględnienia w Regulaminie;
   6. usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych;
   7. zmiana w zakresie procedury rejestracji Klienta, składania Zamówień, dostawy, płatności i rozpatrywania reklamacji;
   8. zmiana danych Sprzedawcy lub jego kontrahentów;
   9. konieczność aktualizacji wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie;
   10. usprawnienie obsługi Klienta.
  2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę ze skutkiem na przyszłość, tj. wobec Zamówień składanych od dnia obowiązywania nowego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów posiadających Konto o zmianach poprzez przesłanie wiadomości e-mail z informacją o zmianie i treści zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Klientów drogą e-mailową o zmianie Regulaminu. Klient ma prawo, w terminie 14 od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, zrezygnować ze świadczonych usług, w tym posiadania Konta.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego. Konsumentowi, który posiada stałe miejsce pobytu na terytorium Unii Europejskiej, dodatkowo przysługuje ochrona na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego pobytu tego Konsumenta.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem [●] 2024 r.

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Lite e-Commerce Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

hello@delio.com.pl

pomoc@jush.pl

Dotyczy zamówienia w usłudze Jush/ Delio(*)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*),

Data odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić

Regulamin obowiązujący od 22.04.2024 do 31.07.2024

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Żabka Jush, której dostawcą jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca  2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą:

 • pod adresem: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomoc@jush.pl
 • pod numerem telefonu: +48 732 106 444.

1. DEFINICJE

1.1. Aplikacja Delio – aplikacja mobilna pod nazwą Delio, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Klient może korzystać z Usługi Delio;

1.2. Aplikacja Żabka Jush  – aplikacja mobilna pod nazwą Żabka Jush, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Klient może korzystać z Usług i funkcjonalności dostępnych na Platformie;

1.3. Dostawca – wyspecjalizowana osoba lub przedsiębiorstwo działające na rzecz Sprzedawcy, z którym Sprzedawca ma zawarte właściwe umowy o współpracy realizujące dostawy Zamówień na wskazany przez Klienta adres;

1.4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która posiada swoje Konto i korzysta za jego pomocą z Platformy;

1.5. Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z Platformy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej, która korzysta z Platformy w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy nie ma to dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.6. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po rejestracji w Platformie zgodnie z postanowieniami Regulaminu i prowadzone w systemie Sprzedawcy, na którym gromadzone są dane o Kliencie i które umożliwia korzystanie z Usług, w szczególności składanie Zamówień;

1.7. Napoje alkoholowe – napoje alkoholowe prezentowane na Platformie, których sprzedawcą jest Lite 24 sp. z o.o.;

1.8. Partnerzy – partnerzy biznesowi Sprzedawcy, których produkty oferowane są na Platformie;

1.9. Platforma – zorganizowana platforma internetowo-informatyczna dostępna dla Użytkowników i Klientów za pośrednictwem Aplikacji Żabka Jush, Aplikacji Delio i Witryny Delio, umożliwiająca korzystanie z Usług Sprzedawcy;

1.10. Regulamin – niniejszy regulamin, określający ogólne warunki korzystania z Platformy, jak też zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy;

1.11. Sprzedawca – Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca  2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

1.12. Towary – produkty znajdujące się w asortymencie Platformy, których zakupu może dokonać Klient;

1.13. Usługa Delio – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegająca na umożliwieniu Klientom składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży Towarów na warunkach określonych w zakładce „Delio” w Aplikacji Żabka Jush, w Witrynie Delio oraz w Aplikacji Delio;

1.14. Usługa Jush – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegająca na umożliwieniu Klientom składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży Towarów na warunkach określonych w zakładce „Żabka Jush” w Aplikacji Żabka Jush; 

1.15. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym usługa prowadzenia Konta, Usługa Jush, Usługa Delio, usługa zlecenia nabycia produktów;

1.16. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy bez dokonania rejestracji, nieposiadająca indywidualnego Konta Klienta;

1.17. Witryna Delio – witryna internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.delio.com.pl, za pomocą której Klient może korzystać z Usługi Delio;

1.18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Platformy, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą lub Lite 24 sp. z o.o., zawierające w szczególności informację o liczbie i rodzaju zamówionych Towarów, a także o sposobie realizacji, terminie i miejscu dostawy, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: stworzenia swego Konta, zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Platformy za ceny określone w odpowiednich miejscach Platformy oraz zawierania umów sprzedaży z Lite 24 Sp. z o.o., a także zamawiania usługi zlecenia nabycia produktów.

2.2. Przeglądanie Towarów znajdujących się w ofercie Platformy możliwe jest bez posiadania Konta poprzez Witrynę Delio. Przeglądanie Napojów alkoholowych prezentowanych na Platformie możliwe jest tylko dla zalogowanych pełnoletnich Klientów.

2.3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Platformy oraz do przestrzegania ich postanowień, a także zapoznania się z postanowieniami Polityki Prywatności. Korzystanie z Platformy oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

2.4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Platformy Żabka Jush, w szczególności prawa autorskie do treści takich jak nazwy, logotypy, znaki towarowe, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.

2.5. Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Platformy są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Towarów.

3. Platforma Żabka Jush

3.1. Platforma Żabka Jush służy do prezentacji Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy oraz jego Partnerów, oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży produktów, jak również do informowania o promocjach, konkursach i loteriach, do składania i ewidencjonowania Zamówień. Usługi dostępne na Platformie mogą się różnić w zależności od tego, czy Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy z poziomu Aplikacji Żabka Jush, Witryny Delio czy z poziomu Aplikacji Delio.

3.2. Zakazuje się korzystającemu z Platformy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte na Platformie. Użytkownik, a po zarejestrowaniu Klient, zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu Sprzedaży Napojów Alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., Regulaminu Usługi Zlecenia Nabycia Produktów, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.

3.3. Sprzedawca zastrzega prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Platformy dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane w Platformie.

3.4. Sprzedawca ma prawo powierzyć wykonywanie bieżącej obsługi Platformy we własnym imieniu podwykonawcy, bez informowania o tym Użytkowników.

3.5. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usług w Platformie, w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont, w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

3.6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkownika.

3.7. Korzystanie z Aplikacji Żabka Jush jest możliwe po jej pobraniu ze sklepu Google Play Store (dla urządzeń mobilnych z systemem Android) lub App Store (dla urządzeń mobilnych z systemem iOS). Aplikacja Żabka Jush dostępna jest na następujących platformach:

3.7.1. Android (od wersji 6.0 i nowsze),

3.7.2. iOS (od wersji 14.0 i nowsze, urządzenie musi być nie starsze niż iPhone 6S).

3.8. Aby Aplikacja Żabka Jush działała poprawnie, urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting); musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet.

3.9. Użytkownik może udzielić zezwolenia na uzyskanie dostępu do informacji o geolokalizacji, za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu wyświetlonego na ekranie urządzenia mobilnego. Wyrażenie zgody na geolokalizację nie jest niezbędnym warunkiem korzystania z Aplikacji Żabka Jush, ale może skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji, które wykorzystują geolokalizację.

3.10. Pobranie i korzystanie z Aplikacji Żabka Jush jest nieodpłatne, z wyjątkiem kosztów transmisji danych potrzebnych do pobrania i korzystania z Aplikacji Żabka Jush, które Użytkownik pokrywa we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne.

3.11. Użytkownik, a po zarejestrowaniu Klient, może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji Żabka Jush, poprzez trwałe usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego. Nie powoduje to jednak usunięcia Konta Klienta.

3.12. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji Żabka Jush i danych Użytkowników i Klientów. Jednakże, ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Sprzedawca zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji Żabka Jush (niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą Google Play Store oraz Apple App Store) oraz wskazuje, że może od czasu do czasu wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji. Sprzedawca zastrzega, że w odpowiedzi na takie komunikaty nigdy nie będzie wymagane podanie danych osobowych lub danych autoryzacyjnych Konta.

3.13. Korzystanie z Witryny Delio jest możliwe w przypadku spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

3.13.1. posiadanie sprzętu komputerowego lub innego podobnego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Witryny Delio;

3.13.2. posiadanie dostępu do sieci Internet;

3.13.3. posiadanie oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Witryny Delio, w tym w szczególności przeglądarki internetowej: Microsoft Edge w wersji 15 i wyższej, Google Chrome w wersji 48 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 42 i wyższej, Opera w wersji 36 i wyższej, Safari w wersji 9.1 i wyższej.

3.14. Usługodawca zastrzega, iż Witryna Delio może nie działać prawidłowo w części lub w całości, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach Witryny może być utrudnione lub niemożliwe w przypadku korzystania z Witryny za pośrednictwem telefonu (smartfona), tabletu lub innego podobnego urządzenia przenośnego.

3.15. Korzystanie z Aplikacji Delio jest możliwe w przypadku spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

3.15.1. posiadanie smartfona, tabletu lub podobnego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Aplikacji;

3.15.2. posiadanie dostępu do sieci Internet;

3.15.3. posiadanie oprogramowania umożliwiające korzystanie z Aplikacji, w tym w szczególności systemu operacyjnego Android w wersji 9.0. i wyższej, iOS w wersji 15.0 i wyższej.

3.16. Postanowienia pkt 3.8-3.12 stosuje się odpowiednio do Witryny Delio i Aplikacji Delio.

3.17. Od dnia 22 kwietnia 2024 r. z Platformy Żabka Jush za pośrednictwem Aplikacji Delio mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy zarejestrowali się i zalogowali w Aplikacji Delio przed tym terminem. Wylogowanie z Aplikacji Delio po tym terminie spowoduje, że Klient utraci dostęp do Platformy Żabka Jush za pośrednictwem Aplikacji Delio, nie powoduje jednak usunięcia Konta Klienta. Klient nadal będzie mógł jednak korzystać z Platformy za pośrednictwem Aplikacji Żabka Jush i Witryny Delio.

4. Konto w platformie Żabka Jush

4.1. Użytkownik, który chce zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usług, powinien w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Aplikacji Żabka Jush lub Witrynie Delio podać swój numer telefonu, a następnie potwierdzić w następujący sposób:  

4.1.1. Sprzedawca wygeneruje unikalny kod PIN i wyśle go na wskazany przez Klienta numer telefonu, przy czym wygenerowany kod PIN ważny jest przez okres 10 minut od jego przesłania Klientowi przez Sprzedawcę. Po upływie okresu ważności kodu PIN Klient powinien rozpocząć procedurę potwierdzania numeru telefonu od nowa, używając przycisku “Wyślij ponownie” lub równoważnego. 

4.1.2. Klient wpisze wygenerowany przez Sprzedawcę prawidłowy kod PIN i Aplikacja Żabka Jush lub Witryna Delio wyświetli Klientowi informację, że podany przez Klienta numer telefonu został potwierdzony.

4.2. Następnie Klient powinien uzupełnić swoje dane, podając imię, nazwisko, adres e-mail i datę urodzenia. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji Konta e-mail z informacją o zakończeniu rejestracji. 

4.3. Podczas rejestracji Konta Sprzedawca weryfikuje wiek osoby dokonującej rejestracji.

4.4. Po dokonaniu rejestracji Klient może uzupełnić swoje dane w Koncie przez podanie adresu dostawy, adresu do rachunku i adresu do faktury. Podanie adresu dostawy jest niezbędne do złożenia Zamówienia.

4.5. W przypadku zapomnienia hasła możliwe jest skorzystanie z funkcji „odzyskaj hasło”, której wybranie powoduje przesłanie na adres e-mail przypisany do  Konta wiadomości e-mail z instrukcją dotyczącą zmiany hasła.

4.6. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych rejestracyjnych. Zamknięcie Aplikacji Żabka Jush, Aplikacji Delio, Witryny Delio, przeglądarki internetowej, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji lub Witryny. Wylogowania należy dokonywać używając właściwego przycisku w Witrynie lub Aplikacji.

4.7. Użytkownik może dobrowolnie w trakcie rejestracji bądź na późniejszym etapie korzystania z Platformy wyrazić zgodę na komunikację marketingową na podany przez Klienta numer telefonu lub adres e-mail. Wyrażenie zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest w pełni dobrowolne. Zgody można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na korzystanie z podstawowej usługi.

4.8. Użytkownik może zezwolić na wyświetlanie w Aplikacji Żabka Jush lub Aplikacji Delio oraz na ekranie urządzenia mobilnego powiadomień typu push, w postaci systemowych powiadomień typu push, powiadomień typu push o naliczonych promocjach lub marketingowych powiadomień typu push akceptując odpowiedni komunikat wyświetlony na ekranie swojego urządzenia mobilnego. Użytkownik może również zezwolić na wyświetlanie powiadomień typu push i zarządzać udzielonymi zezwoleniami w zakładce „Ustawienia” w Aplikacjach oraz w ustawieniach Aplikacji w swoim urządzeniu mobilnym. Brak zezwolenia Użytkownika skutkuje brakiem możliwości wyświetlania powiadomień typu push w Aplikacjach.

4.9. Użytkownik, oraz po dokonaniu rejestracji Klient, jest zobowiązany podczas korzystania z Platformy do podawania prawdziwych i poprawnych danych, w szczególności niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich, aktualizacji danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta. Użytkownik ma obowiązek zachowania w poufności hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

4.10. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść i aktualność podanych danych oraz związaną z ujawnieniem innym osobom swojego loginu lub hasła. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę, o każdym przypadku nieuprawionego użycia lub ujawnienia loginu lub hasła przez osoby trzecie, jak również o znanym mu przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie przez osoby trzecie.

4.11. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ze Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego i rejestracji indywidualnego Konta. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Sprzedaży Napojów Alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o. stanowią inaczej.

4.12. Klient może usunąć Konto w dowolnym momencie, kierując taką prośbę do Sprzedawcy na adres e-mail: pomoc@jush.pl. Usunięcie Konta stanowi rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku usunięcia Konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu  reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających w szczególności ze zrealizowanych zamówień. 

4.13. Konto może zostać automatycznie usunięte w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika przez okres 12 miesięcy.

4.14. W przypadku rażącego naruszania Regulaminu przez Klienta, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Klient nie jest uprawniony do ponownej rejestracji Konta bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

4.15. W uzasadnionych sytuacjach możliwość korzystania przez Klienta z Konta może zostać ograniczona lub zawieszona. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta drogą e-mailową o ograniczeniu lub zawieszeniu możliwości korzystania z Konta i jego przyczynie.

4.16. Sprzedawca zastrzega prawo do przesyłania na Konto Klienta informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Platformy, w tym jej aktualizacji, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 

4.17. Klienci, którzy przed 22 kwietnia 2024 r. zarejestrowali się w Aplikacji Jush, Aplikacji Delio lub Witrynie Delio, w celu zalogowania się do Konta w Platformie powinni podać numer telefonu podany podczas rejestracji.

5. Składanie zamówień w Usłudze Jush

5.1. Sprzedaż Towarów w Usłudze Jush odbywa się na podstawie Zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Aplikacji Żabka Jush, po zalogowaniu się do Konta i wybraniu opcji „Jush”.

5.2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5.3. W celu złożenia Zamówienia Klient dodaje produkty do wirtualnego koszyka w Aplikacji Żabka Jush. Następnie potwierdza wybór Produktów oraz adres dostawy, a także wybiera formę płatności. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów wskazanych w Zamówieniu. Po złożeniu Zamówienia Klient nie może dokonać w nim zmian.

5.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w Aplikacji Żabka Jush informuje o szacowanym czasie dostawy.

5.5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta wraz z numerem Zamówienia, czasem złożenia Zamówienia, adresem dostawy i wartością Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży przez Sprzedawcę (nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży).

5.6. Zamówienie można złożyć tylko na adres znajdujący się w obszarze, w którym Sprzedawca prowadzi działalność. Obszar prowadzenia działalności Sprzedawcy dostępny jest na mapie w Aplikacji. W razie wybrania przez Klienta adresu dostawy nieznajdującego się w tym obszarze, złożenie Zamówienia będzie uniemożliwione.

5.7. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia i anulować Zamówienie w uzasadnionych sytuacjach, w szczególności takich jak:

5.7.1. brak Towarów na stanie magazynowym;

5.7.2. brak dostępnych kurierów w obszarze, na którym ma być realizowana dostawa;

5.7.3. warunki uniemożliwiające dostawę (np. warunki atmosferyczne);

5.7.4. nieprzestrzeganie Regulaminu przez Klienta.

5.8. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o odmowie przyjęcia Zamówienia i jego anulowaniu poprzez wyświetlenie komunikatu w Aplikacji.

5.9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej informację o wysłaniu Zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę. 

5.10. W razie dokonania przez Klienta płatności za anulowane i niedostarczone Zamówienie, Sprzedawca zwróci zapłaconą przez Klienta kwotę stosując tę samą metodę płatności, która została wybrana przy składaniu Zamówienia.

6. Składanie zamówień w Usłudze Delio

6.1. Sprzedaż Towarów w Usłudze Delio odbywa się na podstawie Zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia po zalogowaniu się do Konta – za pośrednictwem Aplikacji Żabka Jush, po wybraniu opcji „Delio”, za pośrednictwem Witryny Delio lub za pośrednictwem Aplikacji Delio.

6.2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

6.3. W celu złożenia Zamówienia Klient dodaje produkty do wirtualnego koszyka w Aplikacji Żabka Jush, Witrynie Delio lub Aplikacji Delio. Następnie potwierdza wybór Towarów oraz adres dostawy, a także wybiera formę płatności. Klient ma możliwość zamówienia dostawy w godzinach nocnych na zasadach określonych w pkt 10. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów wskazanych w Zamówieniu. Po złożeniu Zamówienia Klient nie może dokonać w nim zmian.

6.4. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta i zapisany na Koncie wraz z numerem Zamówienia, czasem złożenia Zamówienia, adresem dostawy i wartością Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży przez Sprzedawcę (nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży).

6.5. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dotyczących dostawy nocnej, Klient może anulować złożone Zamówienie nie później niż na dwie godziny przed planowanym czasem dostawy. W celu anulowania Zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez czat lub mailowo pod adresem pomoc@jush.pl.

6.6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego weryfikowania złożonego Zamówienia. Powyższe jest dopuszczalne w szczególności w przypadku gdy liczba lub wartość Towarów znacząco odbiega od standardowo składanych Zamówień lub Sprzedawca poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Klienta danych.

6.7. Zamówienie można złożyć tylko na adres znajdujący się w obszarze, w którym Sprzedawca prowadzi działalność. W razie wybrania przez Klienta adresu dostawy nieznajdującego się w tym obszarze, złożenie Zamówienia będzie uniemożliwione lub anulowane.

6.8. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia i anulować Zamówienie w uzasadnionych sytuacjach, w szczególności takich jak:

6.8.1. brak Towarów na stanie magazynowym;

6.8.2. dostawa jest niemożliwa lub znacznie utrudniona na wskazanym przez Klienta obszarze lub terminie;

6.8.3. warunki uniemożliwiające dostawę (np. warunki atmosferyczne);

6.8.4. naruszenia Regulaminu przez Klienta;

6.8.5. negatywna weryfikacja telefonicznej złożonego Zamówienia zgodnie z pkt 6.6 powyżej.

6.9. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o odmowie przyjęcia Zamówienia lub jego anulowaniu poprzez wyświetlenie komunikatu w Witrynie lub Aplikacji lub wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta.

6.10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej informację o wysłaniu Zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę. 

6.11. W razie dokonania przez Klienta płatności za anulowane i niedostarczone Zamówienie, Sprzedawca zwróci zapłaconą przez Klienta kwotę stosując tę samą metodę płatności, która została wybrana przy składaniu Zamówienia.

6.12. Dostawa Towarów zostanie zrealizowana w terminie wybranym przez Klienta w trakcie składania Zamówienia spośród przedstawionych przez Sprzedawcę terminów dostawy dostępnych na dany moment.

7. Towary

7.1. Informacje o Towarach takie jak opis, skład, alergeny, gramatura, kaloryczność i data ważności znajdujące się na Platformie pochodzą od podmiotów trzecich, w tym producentów i dystrybutorów Towarów. Każdorazowe korzystanie przez Klienta z Towarów powinno być poprzedzone zapoznaniem się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na Towarze.

7.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży poszczególnych Towarów, w szczególności ze względu na aktualny stan magazynowy Towarów. Klient jest informowany o limitach podczas składania Zamówienia.

7.3. Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy. Różnice między rzeczywistym wyglądem Towaru, a jego zdjęciem nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru, chyba że różnica wynika z dostarczenia Klientowi uszkodzonego lub niezdatnego do spożycia Towaru.

7.4. Towary będące towarami spożywczymi przygotowywanymi przez Sprzedawcę do natychmiastowego spożycia powinny być spożyte niezwłocznie po ich dostawie do Klienta.

7.5. Towary będące towarami spożywczymi przygotowywanymi przez Sprzedawcę do natychmiastowego spożycia dostarczane są w opakowaniu wspomagającym dłuższe zachowanie ich temperatury, jednak Sprzedawca nie gwarantuje, że ich temperatura będzie taka sama jak w momencie ich przygotowania.

8. Płatności i faktury

8.1. Cena Towaru podana na Platformie w chwili składania Zamówienia jest wiążąca dla stron. Ceny Towarów podane na Platformie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Ceny Towarów dostępnych w Usłudze Jush i Usłudze Delio mogą się różnić.

8.2. Z zastrzeżeniem pkt. 8.3. w przypadku, gdy Sprzedawca informuje o obniżeniu ceny Towaru, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia informację o najniższej cenie tego Towaru w okresie 30 dni przed obniżką. Uwidocznienie informacji następuje przez umieszczenie obok obniżonej ceny Towaru – przekreślonej najniższej ceny tego Towaru w okresie 30 dni przed obniżką.

8.3. W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 

8.4. Ceny Towarów podane na Platformie nie obejmują kosztów dostawy i innych kosztów, jeżeli występują, o których Klient jest informowany przy składaniu Zamówienia.

8.5. Płatności za zakupione od Sprzedawcy Towary są uiszczane na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca w razie wybrania opcji płatności kartą lub innej metody płatności online pobiera od Klienta także płatność za usługi podmiotu realizującego dostawę Zamówienia, jak też płatność za Napoje alkoholowe, którą przekazuje Lite 24 sp. z o.o.

8.6. Klient może dokonać płatności w sposób wybrany w momencie składania Zamówienia:

8.6.1. za pośrednictwem operatora systemu płatności (np. karta płatnicza, karta przedpłacona, BLIK);

8.6.2. w inny sposób dostępny dla Klienta w momencie składania Zamówienia.

8.7. Wszystkie akceptowane przez Sprzedawcę środki płatności są wskazane i dostępne dla Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia (w koszyku).

8.8. W wyjątkowych sytuacjach niektóre metody płatności mogą nie być dostępne, w szczególności ze względu na zakres Towarów objętych danym Zamówieniem lub ograniczenia wynikające z umów łączących Sprzedawcę z podmiotem realizującym płatności.

8.9. Akceptując Regulamin, Klient zgłasza jednocześnie żądanie wystawienia faktur VAT dokumentujących sprzedaż dokonaną na jego rzecz i wyraża zgodę na doręczanie faktur VAT oraz faktur korygujących dotyczących danej sprzedaży w formie elektronicznej.

8.10. Faktury udostępniane są drogą mailową na adres wskazany przez Klienta i zapisany na Koncie.

8.11. Sprzedawca informuje, że faktury VAT oraz faktury korygujące udostępniane będą w formie pliku PDF. Klient zobowiązuje się dysponować odpowiednim oprogramowaniem pozwalającym na odczyt pliku z fakturą VAT lub fakturą korygującą.

8.12. Sprzedawca informuje, że w przypadku sprzedaży na rzecz Klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub rolnikami ryczałtowymi, Sprzedawca wypełnia wszelkie obowiązki określone w przepisach podatkowych w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych.

9. Dostawa lub odbiór towaru

9.1. Dostawa realizowana jest na podany przez Klienta w Zamówieniu adres pod warunkiem, że znajduje się on w obszarze, w którym Sprzedawca prowadzi działalność. Możliwość realizacji dostawy na podany adres jest weryfikowana w momencie składania przez Klienta Zamówienia.

9.2. Sprzedawca może wyznaczyć dni, w trakcie których nie będzie realizował dostaw.

9.3. W zależności od wyboru Usługi oraz sposobu dostawy jest ona realizowana:

9.3.1. przez dostawców Sprzedawcy;

9.3.2. przez kurierów współpracującego ze Sprzedawcą podmiotu, działającego na zlecenie Sprzedawcy.

9.4. Klient informowany jest o koszcie dostawy podczas składania Zamówienia.

9.5. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym w Zamówieniu w momencie dostawy, osoba realizująca dostawę podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

9.6. W przypadku gdy z przyczyn, za które Sprzedawca ani Klient nie ponoszą odpowiedzialności, realizacja dostawy we wskazanym przez Klienta terminie nie będzie możliwa, pracownik Sprzedawcy skontaktuje się z Klientem w celu wspólnego ustalenia innego terminu dostawy.

9.7. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy z przyczyny leżącej po stronie Klienta (np. nieobecność pod wskazanym w Zamówieniu adresem) Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawa nie doszła do skutku. Sprzedawca zwraca w tym terminie Klientowi uiszczoną kwotę, za wyjątkiem kosztów dostawy, stosując metodę płatności wybraną przy składaniu Zamówienia.

9.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w terminie dostawy wynikłe ze zdarzeń losowych i innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. remont drogi dojazdowej z brakiem możliwości przejścia pod wskazany adres, awaria domofonu lub bramy, przekazanie błędnego kodu przez Kupującego, brak kontaktu z Kupującym itp.) lub nieodebranie zamówienia przez Kupującego w umówionym czasie i miejsce. Błędne podanie danych przez Kupującego nie rodzi roszczenia o dostawę w innych okolicznościach.

10. Dostawa w godzinach nocnych w Usłudze Delio

10.1. W Usłudze Delio Klient wedle możliwości terytorialnych i technologicznych ma możliwość składania Zamówienia, które zostanie dostarczone pod wskazany adres na następny dzień do godziny 8:00. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą w godzinach nocnych Towary będą dostarczane przez Dostawcę. 

10.2. Klient może anulować złożone Zamówienie z dostawą w godzinach nocnych nie później niż do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dostawę.

10.3. Dostawa w godzinach nocnych będzie realizowana w godzinach wskazanych podczas składania Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres. Dostawca udokumentuje dostarczenie Towarów poprzez zrobienie zdjęcia paczki/paczek z Towarami zostawionych pod wskazanym przez Klienta adresem. Zdjęcie będzie archiwizowane przez 72 godziny od chwili dostarczenia Towarów.

10.4. Wybranie przez Klienta dostawy w godzinach nocnych oznacza, że Klient decyduje się na to, aby paczka/paczki z Towarem zostały pozostawione przez Dostawcę pod wskazanym przez Klienta adresem bez konieczności fizycznego odebrania Towaru od Dostawcy. Wybierając dostawę w godzinach nocnych Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ryzyko utraty (np. w wyniku kradzieży) lub uszkodzenia (np. przez osobę trzecią, zwierzę lub warunki atmosferyczne) Towaru przechodzi na Klienta w chwili pozostawienia Towaru przez Dostawcą pod wskazanym przez Klienta adresem. 

10.5. Wybierając dostawę w godzinach nocnych, w uwagach do Zamówienia, Klient może doprecyzować miejsce zostawienia Towarów przez Dostawcę (np. prosząc o pozostawienie Towarów pod daszkiem na posesji), może również podać kod do bramki, czy drzwi na klatkę schodową, z prośbą o pozostawienie Towarów pod drzwiami wejściowymi. Jeżeli Dostawca nie będzie miał możliwości pozostawienia Towarów w dokładnym miejscu wskazanym przez Klienta (np. z uwagi na brak możliwości wejścia na posesję, czy niedziałanie kodu do klatki), wówczas Dostawca zostawi paczkę/paczki z Towarem pod wskazanym adresem w miejscu – zdaniem Dostawcy – najbardziej optymalnym lub zbliżonym do miejsca wskazanego przez Klienta, chyba że Dostawca według własnego uznania dojdzie do wniosku, że nie ma możliwości zrealizowania dostawy, ponieważ pozostawienie Towarów w ten sposób stwarza nadmierne ryzyko ich zniszczenia lub utraty (np. w razie braku możliwości wejścia na klatkę budynku wielorodzinnego, co wiązałoby się z pozostawieniem Towarów na chodniku przed budynkiem).

10.6. Sprzedawca zapewnia świeżość i zdatność do spożycia Towarów w chwili dostarczenia ich do Klienta i pozostawienia Towarów pod wskazanym przez Klienta adresem.

10.7. Sprzedawca sugeruje zapewnienie właściwego przechowania Towarów poprzez przechowanie Towaru w odpowiedniej temperaturze od chwili dostawy.

10.8. Towary ulegające łatwemu zepsuciu (produkty chłodzone, w tym nabiał, wędliny i mięso, produkty mrożone, owoce, warzywa itp.) należy przechowywać w warunkach chłodniczych. W przypadku, gdy powyższe Towary wchodzą w skład Zamówienia, Sprzedawca w celu zredukowania ryzyka utraty przez powyższe Towary właściwości spożywczych z uwagi na różnicę temperatur doręczy je z wykorzystaniem technicznych i chemicznych środków utrzymywania właściwej temperatury. Rozwiązania techniczne nie gwarantują utrzymania właściwej temperatury Towarów w okresie po doręczeniu Towarów pod wskazany przez Klienta adres, a jedynie sprzyjają jej utrzymaniu, co Klient przyjmuje do wiadomości. Opóźnienie Klienta w odbiorze Towarów z miejsca ich pozostawienia przez Dostawcę może powodować istotny wzrost ryzyka podwyższenia temperatury Towarów czyniącego Towary niezdatne do spożycia, za co Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny.

10.9. Klient zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności wskazanych na opakowaniach Towarów, które mają sprzyjać utrzymaniu temperatury Towarów umożliwiającej ich bezpieczne spożycie.

10.10. Dostawa w godzinach nocnych nie będzie realizowana w niedziele. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji tej dostawy w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.

11. Napoje alkoholowe

11.1. Na Platformie prezentowane są Napoje alkoholowe, których sprzedawcą jest Lite 24 Sp. z o.o. Sprzedawca nie jest sprzedawcą Napojów alkoholowych, które prezentuje na Platformie. Umowa sprzedaży Napojów alkoholowych zawierana jest z Lite 24 sp. z o.o.

11.2. Warunki umowy sprzedaży Napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o. określa Regulamin Sprzedaży Napojów Alkoholowych Lite 24 sp. z o.o.

12. Usługa zlecenia nabycia produktów

12.1. Za pośrednictwem Aplikacji Klient może zlecić Sprzedawcy nabycie w imieniu Klienta określonych Produktów oraz dostarczenia ich Klientowi pod wskazany przez niego adres. Zasady świadczenia tej usługi określa Regulamin usługi zlecenia nabycia produktów.

13. Dodatkowe korzyści i promocje

13.1. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści i promocje dla zarejestrowanych Klientów i niezarejestrowanych Użytkowników w formie stałych i okresowych akcji takich jak np.:

13.1.1. obniżki cenowe na konkretne Towary (w tym nowości);

13.1.2. obniżki cenowe przy spełnieniu dodatkowych warunków takich jak przekroczenie określonej kwoty koszyka lub zakup większej ilości towarów (w tym kup 2, 3. Otrzymasz gratis);

13.1.3. darmowa dostawa przy spełnieniu dodatkowych warunków (w tym dla nowych Użytkowników lub zarejestrowanych Użytkowników, po przekroczeniu określonej kwoty koszyka).

13.2. Zasady uczestnictwa w takich programach będą określone każdorazowo na Platformie lub w odrębnym regulaminie. Dodatkowe korzyści, w tym akcje promocyjne, mogą być adresowane do wszystkich Użytkowników, określonych grup Użytkowników (np. przebywających w danej lokalizacji lub osób pełnoletnich) lub indywidualnie dla zarejestrowanych Klientów.

13.3. W przypadku wyrażenia przez Klienta stosownej zgody, informacje o dodatkowych korzyściach i promocjach mogą być przesłane Klientowi za pomocą powiadomień na Platformie lub innych kanałów komunikacji (np. e-mail bądź SMS).

14. Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

14.1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele Towarów, które dostarczane są osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów.

14.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

14.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć w szczególności:

14.3.1. dla Zamówień składanych w Usłudze Jush:

a. na adres e-mail: pomoc@jush.pl

b. pocztą na adres: ul. Szarych Szeregów 11, Warszawa

14.3.2. dla Zamówień składanych w Usłudze Delio:

a. na adres e-mail: pomoc@jush.pl

b. pocztą na adres: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Klient może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu znajdującym się w załączniku nr 1 do Regulaminu, jednak skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

14.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

14.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, m.in. w odniesieniu do umów:

14.5.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

14.5.2. których przedmiotem świadczenia są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;

14.5.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

14.5.4. których przedmiotem świadczenia są Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

14.5.5. w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

14.5.6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

14.5.7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

14.5.8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14.6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

14.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14.8. Klient powinien odesłać lub przekazać Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Towar należy zwrócić na adres:

14.8.1. dla Zamówień składanych w Usłudze Jush: ul. Szarych Szeregów 11, 01-210 Warszawa.

14.8.2. dla Zamówień składanych w Usłudze Delio: ul. Szarych Szeregów 11, 01-210 Warszawa.

14.9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

14.10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

15. Reklamacje i pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

15.1. Sprzedawca odpowiada za zgodność Towarów z umową. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową, Klientowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W szczególności Klient ma prawo żądać wymiany lub naprawy Towaru, a w określonych przez prawo przypadkach (tj. jeżeli Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru; nie naprawił lub nie wymienił Towaru;  próbował naprawić lub wymienić, ale Towar nadal jest niezgodny z umową; oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni Towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; Towar jest istotnie niezgodny z umową) – obniżenia ceny Towaru lub odstąpienia od umowy.

15.2. Wszelkie reklamacje, w tym nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy, Klient może zgłaszać za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych w Aplikacji Żabka Jush, Aplikacji Delio i  Witrynie, na adres e-mail: pomoc@jush.pl, za pomocą numeru +48 732 106 222 lub kierując korespondencję pod adres: Lite e-Commerce sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

15.3. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy na adres ul. Szarych Szeregów 11 w Warszawie. Za zgodą Sprzedawcy Klient może przesłać na wskazany przez Sprzedawcę adres e-mail zdjęcia reklamowanego Towaru bez obowiązku dostarczenia tego towaru na wskazany adres.

15.4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. Informacja co do rozpatrzenia reklamacji jest przekazywana na adres e-mail Klienta. Niewysłanie informacji w terminie 14 dni oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

15.5. Jeżeli na dany Towar udzielana jest gwarancja, to warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności za niezgodność Towaru z umową.

15.6. Klient może kierować reklamację dotyczącą Napojów alkoholowych do Sprzedawcy, który ją przekazuje tego samego dnia do Lite 24 sp. z o.o. Lite 24 sp. z o.o. rozpatruje reklamacje na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży Napojów Alkoholowych Lite 24 sp. z o.o.

15.7. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wniosek o wszczęcie postępowania składa się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę (wykaz jest dostępny tutaj – link). Konsument może także w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolutions) prowadzonej przez Komisję Europejską [link].

16. Dane osobowe

16.1. Korzystanie przez Klienta z Platformy wiąże się z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora, którym jest Lite e-Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-024) przy Al. Jerozolimskich 44.

16.2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie Usługi dostępu do Platformy, umów sprzedaży, dostarczania informacji o aktualnych ofertach i promocjach, obsługi i rozpatrywania reklamacji oraz obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora. 

16.3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności.

17. Indywidualne dostosowanie ceny

17.1. Sprzedawca może indywidualnie dostosowywać ceny swoich Towarów do konkretnych Klientów lub konkretnych kategorii Klientów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań Klientów, jednak w żadnym wypadku powyższe dostosowywanie cen nie będzie skutkowało podwyższeniem cen Towarów, które są oferowane Klientom lub konkretnej kategorii Klientów.

17.2. Ze względu iż indywidualnie dostosowywanie cen nie będzie wywoływało wobec Klientów skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na nich wpływało, nie będzie ono objęte regulacjami art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 17.3. Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o zastosowaniu indywidualnie dostosowanej ceny, jeśli taka cena została zastosowana.

18. Postanowienia końcowe

18.1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką  jest:

18.1.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji; 

18.1.2. rozszerzenie oferowanego asortymentu o produkty podlegające szczególnym regulacjom prawnym, wymagającym ich uwzględnienia w Regulaminie;

18.1.3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Platformy, skutkujące koniecznością dostosowania do niej Regulaminu;

18.1.4. zmiana dotychczasowej funkcjonalności Platformy, skutkująca koniecznością dostosowania do niej Regulaminu, w szczególności w celu ułatwienia korzystania z Platformy;

18.1.5. wprowadzenie działań promocyjnych wymagających uwzględnienia w Regulaminie;

18.1.6. usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych;

18.1.7. zmiana w zakresie procedury rejestracji Klienta, składania Zamówień, dostawy, płatności i rozpatrywania reklamacji;

18.1.8. zmiana danych Sprzedawcy lub jego kontrahentów;

18.1.9. konieczność aktualizacji wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie;

18.1.10. usprawnienie obsługi Klienta.

18.2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę ze skutkiem na przyszłość, tj. wobec Zamówień składanych od dnia obowiązywania nowego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów posiadających Konto o zmianach poprzez przesłanie wiadomości e-mail z informacją o zmianie i treści zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Klientów drogą e-mailową o zmianie Regulaminu. Klient ma prawo, w terminie 14 od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, zrezygnować ze świadczonych usług, w tym posiadania Konta.

18.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego. Konsumentowi, który posiada stałe miejsce pobytu na terytorium Unii Europejskiej, dodatkowo przysługuje ochrona na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego pobytu tego Konsumenta.

18.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat:

Lite e-Commerce Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

pomoc@jush.pl 

Dotyczy zamówienia w usłudze Jush/Delio(*)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), 

Data odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.