1. DEFINICJE:

1.1 Aplikacja – aplikacja mobilna funkcjonująca pod nazwą „Jush”, udostępniana Użytkownikom przez LITE, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS;

1.2 Konto – indywidualne konto Użytkownika utworzone po jego rejestracji w Aplikacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Jush i prowadzone w systemie LITE, na którym gromadzone są dane o Kliencie i które umożliwia zlecenie Usługi za pośrednictwem Aplikacji;

1.3 Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która posiada swoje Konto w Aplikacji;

1.4 Konsument – osoba fizyczna, która zleca Usługę Zlecenia Nabycia w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak też osoba fizyczna zawierająca z LITE umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.5 LITE – Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 527-295-53-07, REGON: 388702135, kapitał zakładowy: 24.825.000,00 zł;

1.6 Regulamin Jush – regulamin określający ogólne warunki korzystania z Aplikacji dostępny pod adresem: TUTAJ;

1.7 Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady realizacji Usługi Zlecenia Nabycia przez LITE na rzecz Użytkownika przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem Aplikacji;

1.8 Usługa Zlecenia Nabycia lub Usługa – usługa, na podstawie której Użytkownik zleca LITE nabycie w imieniu Użytkownika określonych Produktów oraz dostarczenia ich Użytkownikowi pod wskazany przez niego adres;

1.9 Sklepy Stacjonarne – stacjonarne sklepy ogólnodostępne działające w obszarze działania Aplikacji, w tym sklepy prowadzone przez Bocastonby Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0001012346, NIP: 527-303-61-46, REGON: 524140095, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł);

1.10 Produkty – towary prezentowane w Aplikacji w osobnej kategorii oznaczonej jako „kategoria produktów objętych Usługą Zlecenia Nabycia” lub towary prezentowane w kategorii „Dla palacza”, które nie wymagają dodatkowego oznaczenia i są sprzedawane przez Sklepy Stacjonarne oraz mogą być zlecone przez Użytkownika do nabycia w Sklepie Stacjonarnym poprzez Usługę Zlecenia Nabycia. W kategorii „Dla palacza” mogą być prezentowane wyroby tytoniowe tj. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe i rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowa przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (z późn. zm.) (dalej łącznie „Wyroby tytoniowe”);

1.11 Opłata za Usługę – opłata uiszczana przez Użytkownika na rzecz LITE z tytułu wykonania czynności objętych Usługą Zlecenia Nabycia.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

2.1 LITE jest właścicielem Aplikacji, w której oferuje Użytkownikom towary do nabycia na zasadach określonych w Regulaminie Jush. Niniejszy Regulamin wprowadzany jest w celu określenia zasad funkcjonowania dodatkowej usługi polegającej na udostępnieniu Użytkownikom możliwości nabycia Produktów Sklepów Stacjonarnych, które nie są sprzedawane przez LITE, ale Użytkownik może zlecić LITE: (1) nabycie w imieniu Użytkownika określonych Produktów w Sklepie Stacjonarnym i (2) dostarczenie ich Użytkownikowi pod wskazany przez niego adres („Usługa Zlecenia Nabycia” lub „Usługa”). 

2.2 Warunki korzystania z Aplikacji określa Regulamin Jush.

2.3 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie, jeżeli Użytkownik zamawia Usługę i reguluje warunki na jakich Usługa jest świadczona przez LITE na rzecz Użytkownika. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu Jush.

2.4 Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak bez akceptacji Regulaminu zlecenie Usługi jest niemożliwe. 

2.5 LITE przyjmuje zamówienia na świadczenie Usługi wyłącznie przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem Aplikacji. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa warunki umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy LITE a Użytkownikiem przy wykorzystaniu Aplikacji.

2.6 LITE nie prowadzi sprzedaży Produktów. Użytkownik korzystając z funkcjonalności Aplikacji może zamówić odpłatną Usługę polegającą na tym, że kurier LITE uda się do Sklepu Stacjonarnego, gdzie w imieniu i na rzecz Użytkownika zakupi wskazane przez Użytkownika Produkty oraz dostarczy je pod adres wskazany przez Użytkownika. 

2.7 Cena wskazana w Aplikacji przy danym Produkcie obejmuje koszt zakupu danego Produktu w Sklepie Stacjonarnym. Dodatkowe wynagrodzenie na rzecz LITE za dokonanie tego zakupu w imieniu i na rzecz Użytkownika stanowiące Opłatę za Usługę prezentowane jest Użytkownikowi w Aplikacji i zostanie doliczone na etapie finalizacji zamówienia pod warunkiem jego akceptacji przez Użytkownika. W przypadku gdy w Sklepie Stacjonarnym cena Produktu zleconego do nabycia przez Użytkownika będzie faktycznie niższa od ceny wskazanej w Aplikacji, to różnica ceny zostanie Użytkownikowi zwrócona w terminie 24 godzin od chwili realizacji Usługi. Natomiast w przypadku, gdy cena Produktu zleconego do nabycia będzie wyższa od ceny wskazanej w Aplikacji to zastosowanie będzie miał pkt 3.7. niniejszego Regulaminu i Usługa Zlecenia Nabycia nie będzie zrealizowana, Użytkownikowi zdjęta zostanie blokada środków lub zostaną zwrócone środki (tj. wartość ceny Produktu oraz Opłaty za Usługę).

2.8 Zamawiając Usługę Użytkownik upoważnia kuriera LITE do zawarcia w imieniu Użytkownika umowy sprzedaży dotyczącej nabycia przez kuriera LITE wskazanego Produktu lub Produktów w imieniu i na rzecz Użytkownika w Sklepie Stacjonarnym. Treść upoważnienia dla kuriera LITE każdorazowo prezentowana jest w wirtualnym koszyku Aplikacji i wymaga potwierdzenia przez Użytkownika przed zamówieniem Usługi.

2.9 Z Usługi można korzystać wyłącznie na obszarze, w którym LITE prowadzi działalność w ramach Aplikacji i oferuje Usługę. Obszar prowadzenia działalności LITE dostępny jest na mapie w Aplikacji. W razie wybrania przez Użytkownika adresu dostawy nieznajdującego się w tym obszarze, zlecenie Usługi nie będzie możliwe.

2.10 Nabycie Produktów przez kuriera LITE, który działa w imieniu i na rzecz Użytkownika następuje w miejscu ich sprzedaży, tj. w Sklepie Stacjonarnym.

3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI:

3.1 Aby zamówić Usługę Użytkownik musi:

3.1.1 być osobą pełnoletnią;

3.1.2 zaakceptować Regulamin Jush, posiadać Konto w Aplikacji i być zalogowanym do Aplikacji;

3.1.3 posiadać login Użytkownika Aplikacji zgodny z danymi w dokumencie tożsamości niezbędnym do weryfikacji wieku;

3.1.4 zaakceptować niniejszy Regulamin.

3.2 W celu zamówienia Usługi Użytkownik w ramach Aplikacji dodaje Produkty do wirtualnego koszyka Aplikacji przy użyciu przycisku „Zleć Zakup”, a następnie postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Aplikacji potwierdza wybór Produktów oraz adres dostawy i wyraża zgodę na zablokowanie środków w celu zrealizowania płatności w wybranej przez siebie formie.

3.3 W wirtualnym koszyku Aplikacji Użytkownik może umieścić zarówno Produkty objęte Usługą, jak też inne produkty, w szczególności takie, których sprzedawcą jest LITE. W podsumowaniu zamówienia Użytkownik akceptuje łączną wartość zamówienia wraz z dodatkową Opłatą za Usługę i dokonuje płatności na łączną wartość zamówienia (część należności obejmująca Produkty objęte Usługą Zlecenia Nabycia objęte są blokadą do czasu zrealizowania Usługi Zlecenia Nabycia).

3.4 Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem chce, aby Usługa został wykonana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, to musi zaznaczyć w Aplikacji takie wyraźne żądanie poprzez potwierdzenie zamówienia wraz ze zleceniem Usługi. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Usługa została wykonana natychmiast po jej zleceniu, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, to ze względu na jej charakter nie powinien zlecać Usługi przy wykorzystaniu Aplikacji.

3.5 LITE potwierdza przyjęcie Usługi do realizacji poprzez wyświetlenie Użytkownikowi komunikatu w Aplikacji z numerem zamówienia, jego bieżącym statusem realizacji oraz wartością zleconych do zakupu Produktów. Po wyświetleniu potwierdzenia zamówienia Użytkownik nie może dokonać zmian w zamówieniu.

3.6 Zawarcie umowy o świadczenie Usługi pomiędzy LITE a Użytkownikiem następuje w chwili potwierdzenia przez LITE przyjęcia zamówienia.  

3.7 W przypadku braku możliwości wykonania Usługi z przyczyny nieleżącej po stronie Użytkownika (w szczególności: brak możliwości zakupu Produktu; brak możliwości realizacji Usługi z uwagi na brak kurierów lub z uwagi na warunki atmosferyczne) LITE niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi. LITE zwróci w tym terminie Użytkownikowi uiszczoną kwotę odpowiadającą wartości zamówienia oraz Opłaty za Usługę, stosując metodę płatności wybraną przy finalizacji zamówienia przez Użytkownika. 

3.8 W przypadku braku możliwości wykonania Usługi z przyczyny leżącej po stronie Użytkownika (w szczególności: nieobecność Użytkownika pod wskazanym w zamówieniu adresem; brak możliwości pozytywnej weryfikacji tożsamości bądź wieku) LITE złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawa nie doszła do skutku. LITE zwróci w tym terminie Użytkownikowi uiszczoną kwotę odpowiadającą wartości zamówienia, stosując metodę płatności wybraną przy finalizacji zamówienia, przy czym LITE ma prawo pomniejszyć zwrot o kwotę Opłaty za Usługę i zatrzymać Opłatę za Usługę z tytułu wykonanych czynności objętych Usługą.

4. PŁATNOŚĆ:

4.1 Uregulowanie płatności za zamówienie obejmujące Usługę odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie Jush, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu. 

4.2 Do każdego zrealizowanego zamówienia w ramach Usługi wystawiane są dwa dokumenty sprzedaży:

4.2.1 dokument sprzedaży wystawiany przez LITE obejmujący Opłatę za Usługę;

4.2.2 dokument sprzedaży wystawiany przez Sklep Stacjonarny obejmujący Produkty zakupione przez kuriera LITE w imieniu i na rzecz Użytkownika.

4.3 Dokumenty sprzedaży wystawiane są w postaci rachunku imiennego, faktury na działalność gospodarczą lub faktury w formie pliku PDF, które zgodnie z Regulaminem Jush są przesyłane Użytkownikowi w formie elektronicznej na adres e-mail zapisany na koncie Użytkownika lub w postaci wydruku paragonu z kasy fiskalnej Sklepu Stacjonarnego, który jest przekazywany Użytkownikowi przez kuriera wraz z przekazaniem Produktów.

4.4 W momencie zamówienia Usługi przez Aplikację, zgodnie z dostępną metodą płatności, na rachunku płatniczym Użytkownika zostanie założona blokada środków w wysokości odpowiadającej wartości zamówienia. Blokada środków nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, a przyjęcie zamówienia nie oznacza jego realizacji. Rozliczenie płatności wraz z pobraniem środków nastąpi po zrealizowaniu Usługi.

5. PRODUKTY:

5.1 Jednym z produktów objętych Usługą Zlecenia Nabycia mogą być m.in. Wyroby tytoniowe. 

5.2 LITE nie jest sprzedawcą Wyrobów tytoniowych, które są prezentowane w Aplikacji w kategorii „Dla Palacza”. Użytkownik, który dodaje Wyrób tytoniowy do wirtualnego koszyka Aplikacji przy użyciu przycisku „Zleć Zakup” i składa zamówienie postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Aplikacji oraz zgodnie z Regulaminem Jush i niniejszym Regulaminem, zamawia od LITE wyłącznie Usługę.

5.3 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (z późn. zm.) zabrania się sprzedaży Wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim. Wyroby tytoniowe dostarczane w ramach realizacji Usługi będą przekazane przez kuriera wyłącznie Użytkownikowi, który zamówił daną Usługę i po zweryfikowaniu przez kuriera, że jest on osobą pełnoletnią. W razie wątpliwości kurier może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia, w celu zweryfikowania tożsamości oraz pełnoletności osoby odbierającej zamówienie. 

5.4 W przypadku gdy kurier nie ma możliwości przekazania Wyrobów tytoniowych zgodnie z powyższym punktem 5.3. Regulaminu, w szczególności, jeżeli Użytkownik jest osobą niepełnoletnią, odmówił okazania dokumentu tożsamości, Użytkownik wskazał inną osobę do odbioru Produktów lub nakazał pozostawienie Produktów we wskazanym miejscu bez ich osobistego odbioru – sprzedawca może złożyć w terminie 7 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w takim przypadku zastosowanie ma pkt 3.8. niniejszego Regulaminu. 

5.5 Zamówienie przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji Usługi obejmującej zakup Wyrobów tytoniowych jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia, że Użytkownik jest osobą pełnoletnią.

6. REKLAMACJE:

6.1 Reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy składać zgodnie z postanowieniami Regulaminu Jush. Natomiast reklamacje dotyczące Produktów zakupionych i dostarczonych Użytkownikowi w ramach realizacji Usługi powinny być zgłaszane bezpośrednio do sprzedawcy tych Produktów, którego dane są wskazane na rachunku lub fakturze wystawionej przez sprzedawcę Produktu – dostarczonej Użytkownikowi przez LITE.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1 LITE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu będą komunikowane w Aplikacji. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

7.2 Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności dostępnej TUTAJ.

7.3 Informacje dotyczące plików cookies znajdują się w polityce dostępnej TUTAJ.

7.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednio stosowane postanowienia Regulaminu Jush (z uwzględnieniem różnic wynikających z przedmiotu uregulowania) oraz przepisy obowiązującego prawa polskiego.

7.5 Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.