Regulamin obowiązujący od 22.04.2024

1. Definicje

1.1. Sprzedawca – Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424);

1.2. LITE – Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 3.000.000 zł;

1.3. Platforma – platforma internetowo-informatyczna pod nazwą Żabka Jush, udostępniana przez LITE, dostępna za pośrednictwem Aplikacji Żabka Jush oraz, w ograniczonym zakresie za pośrednictwem Aplikacji Delio i Witryny Delio,

1.4. Aplikacja Żabka Jush – aplikacja mobilna pod nazwą Żabka Jush, udostępniana przez LITE, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS;

1.5. Aplikacja Delio – aplikacja mobilna pod nazwą Delio, udostępniana przez LITE, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, dostępna dla Klientów, którzy założyli Konto i zalogowali się w Aplikacji Delio przed 22 kwietnia 2024 r. i pozostają zalogowani w Aplikacji;

1.6. Witryna Delio – witryna internetowa prowadzona przez LITE pod adresem https://delio.com.pl/;

1.7. Regulamin Żabka Jush – regulamin określający ogólne warunki korzystania z Platformy [LINK];

1.8. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę w Punktach sprzedaży przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem Aplikacji;

1.9. Punkt sprzedaży – punkt sprzedaży detalicznej Towarów prowadzony przez Sprzedawcę;

1.10. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która posiada swoje Konto w Platformie;

1.11. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak też osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.12. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po rejestracji w Platformie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Żabka Jush i prowadzone w systemie LITE, na którym gromadzone są dane o Kliencie i które umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Platformy;

1.13. Towary – napoje alkoholowe prezentowane w sprzedaży przez Sprzedawcę i widoczne w wybranych zakładkach w Platformie;

1.14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Platformy dotyczące zakupu Towarów w konkretnym Punkcie sprzedaży prowadzonym przez Sprzedawcę.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin jest wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa warunki umowy sprzedaż Towaru zawieranej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem funkcjonalności Platformy.

2.2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie jedynie w przypadku dokonywania zakupu Towarów przez Klienta przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy. Regulamin nie ma zastosowania w przypadku dokonywania zakupów w Punktach sprzedaży, jeżeli zakup jest dokonywany bez korzystania z funkcjonalności Platformy.

2.3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów w różnych Punktach sprzedaży na terenie Polski. Zakup Towarów w Punkcie sprzedaży przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem Platformy jest możliwy tylko wówczas, jeżeli Klient składając Zamówienie poda jako swoją lokalizację adres znajdujący się w pobliżu jednego z Punktów sprzedaży. Informacja o tym, czy z danej lokalizacji Klient może zakupić Towar korzystając z komunikacji za pośrednictwem Platformy wyświetlana jest na Platformie w toku składania Zamówienia. Sprzedawca informuje, że obszary/lokalizacje, z których Klient może dokonać zakupu Towarów korzystając z komunikacji za pośrednictwem Platformy określane są przez LITE i wszelkie związane z tym uwagi lub zastrzeżenia powinny być kierowane do LITE. Jeżeli wskazując na Platformie daną lokalizację Klient nie ma możliwość zakupu Towaru korzystając z komunikacji za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca informuje, że Klient może udać się w celu dokonania zakupu do najbliższego Punktu sprzedaży lub skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo na adres e-mail: alcohol@lite.tech.

2.4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie w Punktach sprzedaży należących do Sprzedawcy. Wszystkie umowy sprzedaży dotyczące Towarów, w szczególności będących napojami alkoholowymi, zawierane są wyłącznie w Punktach sprzedaży.

2.5. Sprzedawca nie prowadzi dowozu zakupionych Towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Zakupione Towary są odbierane przez Klienta z Punktu sprzedaży samodzielnie lub przez upoważnioną przez Klienta osobę. Sprzedawca zastrzega, że zgodnie z zasadami funkcjonowania Platformy i określanymi przez LITE Towary zakupione przez Klienta w Punkcie sprzedaży przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem funkcjonalności Platformy są odbierane z Punktu sprzedaży przez kuriera wskazanego przez LITE (zwanej dalej „Kurierem”), którego Kupujący musi upoważnić do odbioru w jego imieniu zakupionych Towarów. Jeżeli Klient chce samodzielnie odebrać zakupione Towary z Punktu sprzedaży lub upoważnić do ich odbioru inną osobę niż Kurier, Sprzedawca prosi o niedokonywanie zakupu Towarów przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem Platformy,tylko udanie się przez Klienta do najbliższego Punktu sprzedaży lub skontaktowanie się ze Sprzedawcą mailowo na adres e-mail: alcohol@lite.tech.

2.6. Sprzedawca informuje, że płatność za zakup Towaru dokonany przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem Platformy wymaga posiadania konta bankowego i skorzystania z elektronicznych form płatności udostępnianych przez operatora Platformy. Jeżeli Klient chce zapłacić za Towary gotówką lub w inny sposób niż jest udostępniany przez operatora Platformy, to Sprzedawca prosi o nie dokonywanie zakupu przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem Platformy tylko udanie się przez Klienta do najbliższego Punktu sprzedaży lub skontaktowanie się ze Sprzedawcą mailowo na adres e-mail: alcohol@lite.tech.

2.7 Sprzedawca nie jest właścicielem ani operatorem Platformy, za którą odpowiada LITE. Korzystanie z Platformy odbywa się na podstawie Regulaminu Żabka Jush.

2.8. Towary są widoczne na Platformie tylko dla zalogowanych Klientów, co wynika z zasad funkcjonowania Aplikacji określanych przez LITE.

3. Zakupy

3.1. Klient, który chce dokonać zakupu Towarów w Punkcie sprzedaży kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy musi:

a) być osobą pełnoletnią,

b) zaakceptować Regulamin Żabka Jush i posiadać Konto na Platformie,

c) zaakceptować niniejszy Regulamin.

3.2. Klient który jest zalogowany na Platformie, może zapoznać się z asortymentem Towarów, jednak dopiero podając określony adres/lokalizację Klient ma możliwość „dodania do koszyka” danego Towaru/Towarów, jeżeli zgodnie z pkt. 2.3. niniejszego Regulaminu, wskazany przez Klienta adres znajduje się w obszarze, w którym Platforma umożliwia dokonanie zamówienia Towarów.

3.3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci rachunku imiennego lub faktury na firmę lub faktury VAT, które zgodnie z Regulaminem Żabka Jush są przesyłane Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail zapisany na Koncie Klienta.

3.4. Zgodnie z pkt. 2.5. Regulaminu warunkiem dokonania zakupu Towarów w Punkcie sprzedaży przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem funkcjonalności Platformy jest upoważnienie Kuriera do odbioru zakupionego przez Klienta Towaru z danego Punktu sprzedaży. Sprzedawca zastrzega, że zgodnie z umową zawartą pomiędzy Sprzedawcą i LITE, Kurier nie jest uprawniony do przekazania odebranego z Punktu sprzedaży Towaru osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej. W razie wątpliwości odnośnie pełnoletności osoby odbierającej Towar od Kuriera, osoba taka może potwierdzić swoją pełnoletność dokumentem ze zdjęciem i datą urodzenia. Jeżeli Kurier nie będzie miał możliwości przekazania Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu Regulaminu, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi cenę zakupu.

3.5. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą w Punkcie sprzedaży, w którym dokonywany jest dany zakup a którego adres umieszczony jest w treści upoważnienia, które Klient udziela Kurierowi do odbioru w imieniu Klienta zakupionego Towaru z danego Punktu sprzedaży.

3.6. Sprzedaż Towaru następuje w momencie odbioru Towarów przez Kuriera w Punkcie sprzedaży.

3.7. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W razie wątpliwości odnośnie pełnoletności Klienta Sprzedawca może skontaktować się z Klientem przy wykorzystaniu numeru telefonu lub adresu e-mail Klienta zapisanych na Koncie i poprosić o okazanie przez Klienta dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz datą urodzenia jak też uzgodnić z Klientem, w jaki sposób Klient okaże ww. dowód tożsamości pod rygorem odmowy dokonania sprzedaży przez Sprzedawcę.

3.8. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia lub anulować Zamówienie w uzasadnionych sytuacjach takich jak brak Towarów na stanie magazynowym w danym Punkcie sprzedaży. Klient jest niezwłocznie informowany o odmowie przyjęcia Zamówienia lub jego anulowaniu poprzez wyświetlenie komunikatu na Platformie. W razie dokonania przez Klienta płatności za anulowane Zamówienie, Sprzedawca zwróci zapłaconą przez Klienta kwotę stosując tę samą metodę płatności, która została wybrana przy składaniu Zamówienia.

3.9. Cena Towaru widoczna na Platformie w chwili składania Zamówienia jest wiążąca dla stron. Ceny Towarów podane w na Platformie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. W przypadku, gdy Sprzedawca informuje o obniżeniu ceny Towaru, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia informację o najniższej cenie tego Towaru w okresie 30 dni przed obniżką. Uwidocznienie informacji następuje przez umieszczenie obok obniżonej ceny Towaru – przekreślonej najniższej ceny tego Towaru w okresie 30 dni przed obniżką.

3.10. Ceny Towarów podane na Platformie nie obejmują kosztów dostawy Towarów przez LITE i innych kosztów, jeżeli występują, o których Klient jest informowany przy składaniu Zamówienia, a które mogą być pobierane przez LITE zgodnie z Regulaminem Żabka Jush.

3.11. Płatności online dokonywane za zakup Towarów przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem funkcjonalności Platformy są pobierane przez LITE, która przekazuje je Sprzedawcy. Metody płatności dostępne na Platformie oraz zasady dokonywania płatności online za zamówienia złożone na Platformie są uregulowane w Regulaminie Żabka Jush.

3.12. Składając Zamówienie i akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT oraz faktur korygujących dotyczących danego zakupu w formie elektronicznej.

3.13. Sprzedawca informuje, że faktura VAT oraz faktury korygujące udostępniane będą w formie pliku PDF. Klient zobowiązuje się dysponować odpowiednim oprogramowaniem pozwalającym na odczyt pliku z fakturą VAT lub fakturą korygującą.

3.14. Sprzedawca informuje, że w przypadku sprzedaży na rzecz Klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub rolnikami ryczałtowymi, Sprzedawca wypełnia wszelkie obowiązki określone w przepisach podatkowych w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych.

4. Reklamacje

4.1. Sprzedawca odpowiada za zgodność Towarów z umową. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową, Klientowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W szczególności Klient ma prawo żądać wymiany lub naprawy Towaru, a w określonych przez prawo przypadkach (tj. jeżeli Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru; nie naprawił lub nie wymienił Towaru;  próbował naprawić lub wymienić, ale Towar nadal jest niezgodny z umową; oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni Towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; Towar jest istotnie niezgodny z umową) – obniżenia ceny Towaru lub odstąpienia od umowy.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad. 

4.2. Wszelkie reklamacje Klient może zgłaszać za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na Platformie lub na adres e-mail: pomoc@jush.pl. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów złożone przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem Aplikacji zostaną przekazane Sprzedawcy w ciągu tego samego dnia.

4.3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. Informacja co do rozpatrzenia reklamacji jest przekazywana na adres e-mail Klienta zapisany na Koncie lub na adres e-mail wskazany przez Klienta w treści reklamacji jako adres e-mail do kontaktu. Niewysłanie informacji w terminie 14 dni oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

4.4. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy do Punktu sprzedaży, w którym dokonany został dany zakup lub do Punktu sprzedaży położonego w Warszawie (01-210) przy ul. Szarych Szeregów 11. Za zgodą Sprzedawcy Klient może przesłać na wskazany przez Sprzedawcę adres e-mail zdjęcia reklamowanego Towaru bez obowiązku dostarczenia tego towaru do Punktu sprzedaży.

4.5. W przypadku gdy w związku z brakiem zgodności Towaru z umową Klient odstąpił od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi należność za reklamowany Towar oraz adekwatne koszty jego przesyłki w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji stosując metodę płatności wybraną przy składaniu Zamówienia.

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Z zastrzeżeniem pkt. 5.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia jest załącznikiem do regulaminu.

5.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczanego mu przez Sprzedawcę wraz z Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres e-mail: alcohol@lite.tech, lub przesłanie go pocztą na adres Punktu sprzedaży, w którym dokonany został zakup lub na adres Punktu sprzedaży położonego w Warszawie (01-210) przy ul. Szarych Szeregów 11.

5.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towaru.

5.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:

a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

5.5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

5.6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt przesłania Towaru na adres Punktu sprzedaży.

5.7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

5.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

5.9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

5.10. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.

5.11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

5.12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca), chyba że z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

6.1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, strona www.wiih.org.pl.

6.2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

7. Postanowienia końcowe

7.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane na Platformie. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

7.2. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce prywatności dostępne TUTAJ.

7.3. Informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce cookies dostępnej TUTAJ.

7.4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

7.5. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 1 

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

………

………

………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

………

Adres konsumenta:

………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………

Data:

………

(*) Niepotrzebne skreślić.