§ 1. Akcja i Organizatorzy

1. Niniejszy regulamin dalej zwany „Regulaminem” określa zasady akcji promocyjnej „Secret sale” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub „Akcja”).

2. Akcja trwa od 25.11.2022 r. od godziny 07:01 do 20711.2022 r. do godziny 22:59 (dalej jako „Okres trwania Akcji”).

3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 3 000 000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).

4. Partnerem Akcji Promocyjnej jest Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5 000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Partner”).

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie Jush (dalej jako „Aplikacja”) oraz sklepach Partnera (dalej jako „Sklepy”) w godzinach ich otwarcia.

6. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

8. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dostępnymi w Sklepach i Aplikacji.

9. Akcja skierowana jest wyłącznie do użytkowników, dokonujących zamówień na terenie strefy dostaw w Warszawie oraz Piasecznie. 

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być osoba, która:

a) jest pełnoletnia i posiada aktywne konto klienta w Aplikacji utworzone zgodnie
z Regulaminem sprzedaży oraz Regulaminem sprzedaży napojów alkoholowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora (dalej jako „Konto”);

b) zrealizowała w Aplikacji minimum 100 (sto) opłaconych zamówień, które realizowane były poprzez strefę dostaw w Warszawie lub Piasecznie.

2. Każdy Uczestnik, który dokona zamówienia w Okresie trwania Akcji otrzyma
1 (jeden) kupon, umożliwiający zakup w cenie obniżonej o 45% od ceny podanej w Aplikacji wskazanych poniżej produktów:

a) Pizza Ciao a Tutti Margherita

b) Ben & Jerry’s Netflix & Chilll’d 405g

c) Whiskey Jameson 700 ml lub

d) Lavazza kawa mielona Espresso Classico puszka 250g

 (dalej jako „Kupon”).

Organizator zastrzega, że realizacja Kuponu w zakresie produktu wskazanego
w punkcie c) powyżej zależna będzie od (i) uprzedniego wyrażenia zgody marketingowej na otrzymywanie komunikacji o produktach alkoholowych przez Uczestnika (ii)  oraz dostępności produktu w miejscu, z którego realizowane jest zamówienie.
W przypadku braku spełnienia ww. wymogów łącznie, Uczestnik otrzyma rabat na produkt wskazany w punkcie d) powyżej.

3. W celu otrzymania Kuponu, Uczestnik zobowiązany jest do dodania do koszyka co najmniej jednego ze wskazanych w ust. 2 powyżej produktów. W przypadku dodania do koszyka więcej niż jednego z produktów wskazanych w ust. 2 powyżej, Uczestnik otrzyma rabat w wysokości 45% na każdy z tych produktów.  Kupon może zostać wykorzystany tylko raz w celu zmniejszenia sumy za zakupy w Aplikacji.

4. Kupon może zostać wykorzystany wyłącznie na jedną sztukę każdego z wymienionych w ust. 2 powyżej produktów.

5. Przyznany Uczestnikowi Kupon będzie widoczny po zalogowaniu w Aplikacji w kroku “Twoje zamówienie”.

6. Kwota Kuponu wykorzystanego przy składaniu zamówienia pomniejszy proporcjonalnie cenę każdego z produktów wskazanego w ust. 2. powyżej w danym zamówieniu. Kwota naliczonego rabatu będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia.

7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z Akcji Promocyjnej i uzyskania Kuponu, niezależnie od ilości zakupionych produktów (wskazanych w ust. 2 powyżej).

8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania ust. 7 powyżej przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji Promocyjnej.

9. Liczba Kuponów oraz produktów objętych Akcją jest ograniczona i Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o wcześniejszym zakończeniu wydawania Kuponów i zakończenia Akcji.

10. Kupony nie są środkiem płatniczym, nie są wymienialne na gotówkę i nie podlegają zwrotowi. Kupony przyznane Uczestnikowi nie mogą zostać wykorzystanie przez inną osobę niż Uczestnik.

11. Rabat zostaje naliczony w momencie dokonania zakupów.

12. Kupony mogą zostać wykorzystane jedynie w Okresie trwania Akcji. Po tym terminie Kupony tracą ważność.

12. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.jush.pl/kontakt wskazując odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje”.

2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://jush.pl/regulaminy/secret-sale-25-11/.

2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

4. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., a także przepisy prawa polskiego.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://jush.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci/.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2022 r.