POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Organizatorem promocji jest spółka Lite e-Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, nr KRS: 0000894331 (dalej „Spółka” lub „Organizator”). Partnerem promocji jest spółka Żabka Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. S. Matyi 8, 61-586 Poznań, nr KRS: 0000636642 (dalej „Partner”).

II. Promocja trwa w dniach od 27.06.2024 do 10.07.2024 lub do wyczerpania puli Nagród – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

III. Promocja skierowana jest do użytkowników aplikacji „Żappka” (dostawcą ww. aplikacji jest Partner), którzy zarejestrują aktywne konto w aplikacji „Żabka Jush” zarządzanej przez spółkę Organizatora, a którzy jednocześnie nie byli wcześniej użytkownikami aplikacji „Żabka Jush” – dawniej “Jush” i nie dokonywali wcześniej zakupów za pośrednictwem aplikacji „Żabka Jush” – dawniej „Jush”.

IV. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu – Promocja ograniczona jest do produktów dostępnych w aplikacji “Żabka Jush” – w zakładce “Jush” oraz do zakupów o minimalnej wartości 50 zł.

V. Szczegółowe warunki promocji określa niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Niniejszy Regulamin określa warunki promocji pod nazwą „-10% na pierwsze zakupy w Jush” (dalej „Promocja”). W niniejszym Regulaminie wskazane zostały w szczególności warunki zgłaszania udziału, przyznawania nagród, postępowanie reklamacyjne, a także reguły przetwarzania danych osobowych na potrzeby Promocji.

1. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.1. Promocja przeznaczona jest dla:

1.1.1 osób fizycznych, które ukończyły 18-ty rok życia (pełnoletnich), posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałych w Polsce, które dokonają czynności objętych Promocją w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) oraz

1.1.2 które są zarejestrowanymi użytkownikami i posiadają aktywne konto w programie (aplikacji) „Żappka” prowadzonym przez Partnera, którego regulamin znajduje się na stronie https://zappka.app/regulamin-zappka, (dalej „Aplikacja”); pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w regulaminie Aplikacji, o którym mowa w niniejszym punkcie;

1.1.3 które zamierzają zarejestrować się jako użytkownicy i posiadać aktywne konto w aplikacji „Żabka Jush” – dawniej “Jush”, (dalej „Platforma”);

1.1.4. które nie były wcześniej zarejestrowanymi użytkownikami Platformy i nie dokonywały zamówień w ramach Platformy (dalej: „Uczestnicy”).

1.2. Promocja przeprowadzana jest w ramach użytkowania Aplikacji. W Promocji premiowane jest wykonywanie zadań i dokonywanie zakupów za pomocą Aplikacji i zgodnie z instrukcjami tam umieszczonymi. Za aktywność Aplikacja przyznaje określoną ilość punktów promocyjnych, zwanych dalej “Żappsami”.

1.3. Aby otrzymać nagrodę w Promocji Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:

1.3.1. w okresie od dnia 27.06.2024 do 10.07.2024, z zastrzeżeniem pkt 2.2. Regulaminu (dalej „okres trwania Promocji”) posiadać w Aplikacji łącznie co najmniej 250 Żappsów;

1.3.2. dokonać wyboru Nagrody w Aplikacji przez aktywację właściwego kuponu; operacji aktywacji kuponu nie można cofnąć, tj. aktywowany kupon nie podlega zwrotowi.

1.4. Uczestnik, który spełni wszystkie warunki, o których mowa w pkt 1.3. Regulaminu otrzyma w Aplikacji specjalny kod promocyjny uprawniający do odebrania nagrody (dalej „Kod”). Kod pojawi się na koncie Uczestnika w aplikacji „Żappka” na dedykowanej karcie. W przypadku, gdyby Uczestnik nie otrzymał Kodu w ciągu 24 godzin od chwili dokonania zakupu zgodnie z pkt 1.4. Regulaminu, powinien skontaktować się z dostawcą aplikacji „Żappka” pisząc na adres kontakt@zappka.pl.

1.5. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji wyłącznie jeden Kod, co uzależnione jest od ilości posiadanych Żappsów. Minimalna ilość Żappsów wynosi 250.

2. NAGRODY

2.1. Pojedynczą nagrodę w Promocji stanowi Kod obniżający łączną cenę jednorazowych zakupów o 10%, do wykorzystania na platformie „Żabka Jush” – dawniej “Jush” , w sekcji “Jush” (dalej „Nagroda”).

2.2. Liczba Kodów przeznaczonych do wydania przez Organizatora w Promocji jestograniczonaiwynosi400(słownie:czterysta).Oznacza to, że w przypadku wyczerpania puli Kodów przed upływem planowanego okresu trwania Promocji, tj. przed dniem 10.07.2024 r., Promocja ulega zakończeniu i nie jest już możliwe otrzymanie w niej Kodu. Informacja o wyczerpaniu puli nagród i zakończeniu Promocji zostanie udostępniona w aplikacji „Żappka”.

2.3. Kod można zrealizować w terminie od dnia 27.06.2024 r. do dnia 14.07.2024 r. Aby odebrać Nagrodę Uczestnik powinien zarejestrować konto na platformie „Żabka Jush”, dodać do wirtualnego koszyka produkty w sekcji “Jush” o minimalnej wartości 50,00 zł, następnie wpisać odpowiedni kod zniżkowy. Kodu nie można zamienić na równowartość gotówkową.

2.4. Akcja Promocyjna nie obejmuje:

  • preparatów do początkowego karmienia niemowląt oraz przedmiotów do karmienia niemowląt,
  • wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby,
  • napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,
  • produktów leczniczych,
  • testów na COVID,
  • produktów objętych innymi promocjami.

3. REKLAMACJE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, z zastrzeżeniem pkt. 1.4 powyżej, mogą być zgłaszane Organizatorowi w okresie trwania Promocji, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej planowanego zakończenia (decyduje data doręczenia do Organizatora).

3.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać drogą elektroniczną na adres Organizatora tj. poprzez stronę https://jush.pl/kontakt/.

3.3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny (jeśli reklamacja została wysłana listem poleconym), opcjonalnie – numer telefonu, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3.4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi w analogiczny sposób, w jaki przesłała reklamację, tj. listem poleconym lub mailowo. Organizator może ponadto powiadomić o rozstrzygnięciu reklamacji telefonicznie (jeśli Uczestnik podał swój numer telefonu).

3.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji „Żappka”.

4. PRZETWARZANIIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane osobowe osób wykorzystujących Kody zgodnie z Regulaminem przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z regulaminem „Jush” dostępnym na stronie:https://jush.pl/regulaminy/regulamin-sprzedazy/, a także zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie:https://jush.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci/.

4.2. Dane osobowe osób kupujących odbierających Kody zgodnie z Regulaminem przetwarzane są przez Partnera zgodnie z regulaminem aplikacji „Żappka” dostępnym na stronie:https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka.

5. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. W Promocji nie mogą brać udziału członkowie organów powołanych u Organizatora ani pracownicy i współpracownicy Organizatora (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia); oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Promocji, a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego.

5.2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do zgodności postępowania Uczestnika w Promocji z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Promocji. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.

5.3. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Promocji. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, którzy w szczególności:

5.3.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

5.3.2. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Promocji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

5.4. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

5.5. Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.6. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych.

5.7. Promocja realizowana jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5.8. Regulamin Promocji jest jawny i dostępny jest w aplikacji „Żappka”, jak również może zostać udostępniony w wersji elektronicznej na żądanie Uczestnika.

5.9. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

5.10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5.11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Przykładem powyższej zmiany Regulaminu jest zwiększenie puli Nagród przewidzianych do wydania w Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem aplikacji „Żappka” poprzez opublikowania zmian.