§ 1.

AKCJA I ORGANIZATORZY

 1. Niniejszy regulamin dalej zwany „Regulaminem” określa zasady akcji promocyjnej „Hortex” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub „Akcja”).
 2. Akcja trwa od 17.06.2024 r. od godziny 07:01 do 23.06.2024 r. do godziny 22:59 (dalej jako „Okres trwania Akcji”).
 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 24 825 000 PLN, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).
 4. Partnerem Akcji Promocyjnej jest Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5 000 PLN, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Partner”).
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie Żabka Jush oraz w witrynie internetowej prowadzonej pod adresem: https://delio.com.pl/ (dalej jako „Aplikacja”).
 6. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 8. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dostępnymi w Witrynie lub Aplikacji, z zastrzeżeniem, że Akcja obejmuje również produkty o obniżonej cenie widocznej w Witrynie lub Aplikacji (tzw. “przekreślone ceny”). 

§ 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY AKCJI

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba posiadająca indywidualne konto klienta utworzone w Aplikacji zgodnie z Regulaminem sprzedaży oraz Regulaminem sprzedaży napojów alkoholowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora (dalej jako „Konto”), która dysponować będzie dedykowanym kodem QR. Po zeskanowaniu kodu QR wygenerowany zostanie kupon promocyjny do wykorzystania przy zakupie 2 (dwóch) lodów Hortex Mystery Ice Czajnik w Aplikacji – kupon przyznawać będzie 1 (jedną) sztukę produktu Lody Hortex Mystery Ice Czajnik gratis (w przypadku zakupu 2 takich lodów w ramach jednego opłaconego zamówienia w Aplikacji) – dalej „Kupon”). Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania kodu QR dostępne są na reklamie outdoorowej  marki Hortex oraz Organizatora na terenie Warszawy.
 2. Łącznie w Okresie trwania Akcji każdy Uczestnik może otrzymać 1 (jeden) Kupon.
 3. Kupon będzie mógł zostać wykorzystany jedynie w Okresie trwania Akcji. Niewykorzystany Kupon traci ważność po zakończeniu Okresu trwania Akcji i nie może być wykorzystany w późniejszym czasie.
 4. Przyznany Kupon Uczestnikowi, który posiada Konto w Aplikacji będzie widoczny po zalogowaniu w Aplikacji w zakładce „Moje kupony”. Organizator zastrzega, że w przypadku braku uprzedniego zainstalowania Aplikacji i założenia Konta, kod QR przekieruje Uczestnika do sklepu, w którym możliwe będzie zainstalowanie Aplikacji. W takim wypadku po zainstalowaniu Aplikacji konieczne będzie ponowne zeskanowanie kodu QR celem wygenerowania Kuponu.
 5. Każdy Kupon może zostać wykorzystany pod warunkiem wskazanym w ust. 1 powyżej.
 6. Kwota zakupów jest ustalana w odniesieniu do aktualnych cen produktów widocznych w Aplikacji. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Kupon. Kupon nie łączy się z innymi kuponami widocznymi w Aplikacji.
 7. Do wartości zakupów wykonanych w ramach Akcji Promocyjnej nie wlicza się:
 • preparatów do początkowego karmienia niemowląt oraz przedmiotów do karmienia niemowląt,
 • wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby,
 • napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,
 • produktów leczniczych,
 • testów na COVID,
 • produktów objętych innymi promocjami.
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z Akcji Promocyjnej i uzyskania jednego Kuponu.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania ust. 8 powyżej przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji Promocyjnej.
 3. Kupony nie są środkiem płatniczym i nie są wymienialne na gotówkę. Kupony przyznane Uczestnikowi nie mogą zostać wykorzystane przez inną osobę niż Uczestnik.
 4. Rabat zostaje naliczony w momencie dokonania zakupów.
 5. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon.

§ 3.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.jush.pl/kontakt wskazując odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje”.
 2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.
 4. Uczestnik jako konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jush.pl/regulaminy.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w delio oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o. dostępne
  w Witrynie, a także przepisy prawa polskiego.
 3. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., a także przepisy prawa polskiego.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.jush.pl/polityka-prywatnosci.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2024 r.