§ 1.

AKCJA I ORGANIZATORZY

 1. Akcja promocyjna przeprowadzona pod nazwą „Czerwcowe Rabaty w Jush” (dalej „Akcja promocyjna” lub „Akcja”) rozpoczyna się 1 czerwca 2024 r. o godzinie 7:01 i będzie trwać do 30 czerwca 2024 r. do godziny 23:59.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Lite e-commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-024) Aleje Jerozolimskie 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 388702135, o kapitale zakładowym w wysokości 24.825.00,00 PLN, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej „Organizator”).
 3. Partnerem Akcji Promocyjnej jest spółka Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5000,00 PLN, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej „Partner”).
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w godzinach dostaw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie „Żabka Jush- zakupy z dostawą” posiadającej zakładki odsyłających do sekcji produktów sprzedawanych za pośrednictwem JUSH! (dalej „Jush” lub „Aplikacja”).
 5. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Zasady Akcji są określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne na materiałach reklamowych lub plakatach mają jedynie charakter informacyjny.
 8. Akcja opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami lub podobnymi akcjami dostępnymi w Sklepie, a obejmującymi produkty, o których w mowa w § 2 ust. 2. Regulaminu.

§ 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY AKCJI

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna (w zależności od rodzaju akcji promocyjnej), która:
 1. posiada indywidualne konto klienta (dalej „Użytkownik”) utworzone w Aplikacji (zgodnie z Regulaminem sprzedaży oraz Regulaminem sprzedaży napojów alkoholowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora (dalej „Konto”));
 2. utworzy nowe Konto w Aplikacji (zgodnie z Regulaminem sprzedaży oraz Regulaminem sprzedaży napojów alkoholowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora).
 1. Uczestnik w Okresie trwania Akcji otrzyma kupony rabatowe do (dalej „Kupon”) do wykorzystania podczas zakupów w Aplikacji.
 2. Ilość Kuponów przeznaczonych na zrealizowanie Akcji jest ograniczona i wynosi łącznie 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy).
 3. Uczestnik w ramach Akcji może otrzymać Kupon/Kupony na następujących zasadach:
  1. Kupon „Dla Wszystkich” zgodnie z poniższą specyfikacją i z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu:
Ilość Kodów Rabatowych w Akcji:Ilość Kodów Rabatowych przeznaczonych dla jednego Uczestnika:Wysokość rabatu:Minimalna wartość zamówienia:
60.000 sztuk (słownie: sześćdziesiąt tysięcy)min.1- max. 410%60 PLN
 1. Kupon przeznaczony dla Uczestników aktywnych w Aplikacji w okresie ostatnich 3 miesięcy od daty rozpoczęcia Akcji oraz dla Uczestników, którzy zaakceptowali wszystkie zgody marketingowe dostępne w Aplikacji, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu:
 2. algorytm Aplikacji wybierze Uczestnika spośród tych wskazanych w zdaniu poprzednim i roześle Kupon/Kupony, w możliwych następujących konfiguracjach:

OPCJA I – Kupony pojedyncze

Ilość Kuponów: 6.000 sztuk (słownie: sześć tysięcy)

Ilość Kodów Rabatowych przeznaczonych dla jednego Uczestnika:Wysokość rabatu:Minimalna wartość zamówienia:
410%60 PLN

OPCJA II – Kupony łączone:

Ilość Kodów Rabatowych: 6.000 sztuk (słownie: osiem tysięcy)

Ilość Kodów Rabatowych przeznaczonych dla jednego Uczestnika:Wysokość rabatu:Minimalna wartość zamówienia:
110%60 PLN

ORAZ

Ilość Kodów Rabatowych przeznaczonych dla jednego Uczestnika:Wysokość rabatu:Minimalna wartość zamówienia:
315%70 PLN

OPCJA III – Kupony łączone:

Ilość Kodów Rabatowych: 8.000 sztuk (słownie: osiem tysięcy):

Ilość Kodów Rabatowych przeznaczonych dla jednego Uczestnika:Wysokość rabatu:Minimalna wartość zamówienia:
110%60 PLN

ORAZ

Ilość Kodów Rabatowych przeznaczonych dla jednego Uczestnika:Wysokość rabatu:Minimalna wartość zamówienia:
310%50 PLN

OPCJA IV – Kupony łączone:

Ilość Kodów Rabatowych: 12.000 sztuk (słownie: jedenaście tysięcy)

Ilość Kodów Rabatowych przeznaczonych dla jednego Uczestnika:Wysokość rabatu:Minimalna wartość zamówienia:
110%60 PLN

ORAZ

Ilość Kodów Rabatowych przeznaczonych dla jednego Uczestnika:Wysokość rabatu:Minimalna wartość zamówienia:
310%70 PLN

OPCJA V – Kupony łączone:

Ilość Kodów Rabatowych: 8.000 sztuk (słownie: sześć tysięcy)

Ilość Kodów Rabatowych przeznaczonych dla jednego Uczestnika:Wysokość rabatu:Minimalna wartość zamówienia:
110%60 PLN

ORAZ

Ilość Kodów Rabatowych przeznaczonych dla jednego Uczestnika:Wysokość rabatu:Minimalna wartość zamówienia:
35%60 PLN

OPCJA VI – Kupony łączone:

Ilość Kodów Rabatowych: 11.000 sztuk (słownie: sześć tysięcy)

Ilość Kodów Rabatowych przeznaczonych dla jednego Uczestnika:Wysokość rabatu:Minimalna wartość zamówienia:
110%60 PLN

ORAZ

Ilość Kodów Rabatowych przeznaczonych dla jednego Uczestnika:Wysokość rabatu:Minimalna wartość zamówienia:
312%70 PLN
 1. Szczegółowe informacje na temat dostępnego Kuponu, tj. wartość procentowa rabatu oraz minimalna kwota zamówienia, która musi być spełniona do zrealizowania rabatu będą widoczne w Aplikacji na indywidualnym koncie Uczestnika w sekcji „Kupony”.
 2. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Kupon.
 3. Organizator zastrzega, że w przypadku produktów o niepodzielnej wartości, cena towaru po rabacie zostanie zaokrąglona do pełnego grosza.
 4. Kupon może być wykorzystany wyłącznie w Okresie trwania Akcji. Kupon niewykorzystany traci ważność i nie może zostać wykorzystany w późniejszym czasie.
 5. Każdy Kupon może zostać wykorzystany przy zakupach o minimalnej wartości zgodnie ze specyfikacją wskazaną w § 2 ust. 4 Regulaminu, przy czym do kwot tych nie wlicza się produktów nieobjętych promocją wskazanych ust. 12 ani kosztów dostawy.
 6. Kwota zakupów jest ustalana w odniesieniu do aktualnych cen produktów widocznych w Aplikacji.
 7. Kwota Kuponu wykorzystanego w trakcie składania zamówienia pomniejszy jednorazowo łączną wartość zakupionych produktów o wartość Kuponu, co w ujęciu rozliczenia rachunkowego będzie uwidocznione jako proporcjonalne zmniejszenie ceny każdej pozycji w danym zamówieniu z wyjątkiem produktów nieobjętych promocją, wskazanych w ust. 12. Kwota naliczonego rabatu będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia.
 8. Akcja promocyjna nie obejmuje:
 1. preparatów do początkowego karmienia niemowląt oraz przedmiotów do karmienia niemowląt;
 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby;
 3. napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa;
 4. produktów leczniczych;
 5. testów na COVID;
 6. produktów objętych innymi promocjami.
 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania Regulaminu przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji.
 2. Kupony nie są środkiem płatniczym i nie są wymienialne na gotówkę. Kupon przyznany Uczestnikowi nie może zostać wykorzystany przez inną osobę niż Uczestnik.
 3. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie jego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Akcji oraz poinformowania, w tym zaprzestania wydawania Kuponów.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, warunków i terminów.
 6. Uczestnik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania swoich danych dla celów marketingowych, w tym dla celów profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

§ 3.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać przez stronę https://jush.pl/kontakt/, wskazując odpowiedni temat zgłoszenia w sekcji „Reklamacje”.
 2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.
 4. Uczestnik jako konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora (witryna: https://jush.pl/faq/ ) oraz w Aplikacji Jush.
 2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy dotyczące polityki prywatności Organizatora. Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora znajdująca się na stronie https://jush.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci/.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.