§ 1. Akcja i Organizatorzy

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulaminem”) określa zasady akcji „Szukaj kodów ze zniżkami” (dalej jako  „Akcja”). 
 2. Akcja trwa od 01.06.2023 r. od godziny 07:01 i do 31.08.2023 r. do godziny 23:59 (dalej jako „Okres trwania Akcji”), z zastrzeżeniem § 2 ust. 10 poniżej. 
 3. Organizatorem Akcji jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 5 525 000,00 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).  
 4. Partnerem Akcji jest Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5 000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Partner”). 
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie Jush (dalej jako „Aplikacja”) oraz sklepach Partnera (dalej jako „Sklepy”) w godzinach ich otwarcia.
 6. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 8. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dostępnymi w Sklepach i Aplikacji z zastrzeżeniem, że Akcja obejmuje produkty o obniżonej cenie widocznej w Aplikacji (tzw. “przekreślone ceny”) oraz oferowane w ramach promocji na tzw. „wielosztuki” (np. oferty 1+1). 

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji 

 1. Uczestnikiem Akcji (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba posiadająca indywidualne konto klienta utworzone w  Aplikacji utworzone zgodnie z Regulaminem sprzedaży w Jush oraz Regulaminem sprzedaży napojów alkoholowych przez LITE 24 sp. z o.o. dostępnych w  (dalej jako „Konto”),  pod adresem: https://jush.pl/regulaminy/.
 2. Uczestnikom lub innym odbiorcom (w przestrzeni publicznej: outdoor, jak cyfrowej) w okresie trwania Akcji będą udostępniane różne kody rabatowe/ promocyjne na różny zakres produktów lub usług w postaci kodu QR (dalej jako “Kod”) lub hasła (dalej jako “Hasło”) widocznego na materiale reklamowym .   
 3. Po zeskanowaniu Kodu lub wpisaniu Hasła Uczestnik zostanie przekierowany do Aplikacji, w której zostanie przyznany/ aktywowany jednorazowy lub wielorazowy kupon/y (dalej jako “Kupon”). 
 4. Kupon  w danym okresie trwania Akcji będzie odnosił działanie rabatowe/promocyjne Kodu określone przez Organizatora (np. upust dotyczący ceny dostawy, rabat na wybrane produkty lub na zakupy kupowane za określoną kwotę itd.). 
 5. W danym okresie trwania Akcji dany Kod uprawnia do zdobycia przez Uczestnika jednego lub wielu Kuponów, o jednakowym działaniu promocyjnym dla każdego z Uczestników. Uczestnik o sposobie działania Kuponu dowiaduje się po aktywowaniu Kuponu. Jednak nie ma to waloru losowości, gdyż w danym okresie trwania Akcji, Kupon odnosi jednakowe działanie promocyjne dla wszystkich Uczestników, o którym Uczestnicy są informowani w innych materiałach promocyjnych zatytułowanych “Szukaj kodów ze zniżkami”.
 6. Uczestnik jest informowany o okresie trwania i zakresie danego działania promocyjnego po przyznaniu mu Kuponu. Informacje te również dostępne są na danym Kuponie,  widocznym w zakładce Moje Kupony 
 7. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon dla danej akcji.
 8. W przypadku realizacji Kuponu uzależnionego od wartości dokonanych zakupów do kwoty zakupów nie wlicza się produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 11  ani kosztów dostawy. Kwota zakupów jest ustalana w odniesieniu do aktualnych cen produktów widocznych w Aplikacji. Kwota Kuponu wykorzystanego przy składaniu zamówienia pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji w danym zamówieniu z wyjątkiem produktów nie objętych promocją wskazanych w ust. 11 poniżej.
 9. Organizator zastrzega, że w przypadku produktów o niepodzielnej wartości, cena towaru po rabacie zostanie zaokrąglona do pełnego grosza.
 10. Rabat/ promocja zostaje naliczony w momencie złożenia zamówienia. Kwota naliczonego rabatu będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia. 
 11. Akcja nie obejmuje: 
  1. preparatów do początkowego karmienia niemowląt oraz przedmiotów do karmienia niemowląt,
  2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby,
  3. napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,
  4. produktów leczniczych,
  5. testów na COVID,
  6. produktów objętych innymi promocjami.
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wielokrotnego skorzystania z Akcji i uzyskania Kuponu/ów.
 2. Organizator zastrzega, że liczba Kuponów odpowiadająca danemu Kodowi jest ograniczona. W związku z czym, w przypadku wykorzystania Kodów, które miały swój limit użycia, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranego Kodu z działania (po zeskanowaniu udostępnionego Kodu Uczestnik nie będzie otrzymywał Kuponów). 
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania Regulaminu przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu w zakresie Kuponów o charakterze jednorazowym, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji oraz do anulowania złożonego zamówienia objętego Kuponem w oparciu o oświadczenie złożone Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Akcji oraz poinformowania o upływie Okresu trwania Akcji.
 5. Kupony nie są środkiem płatniczym i nie są wymienialne na gotówkę. Kupony przyznane Uczestnikowi nie mogą zostać wykorzystanie przez inną osobę niż Uczestnik.  
 6. Kupony mogą zostać zrealizowane do dnia upływu Okresu obowiązywania danego Kodu (zgodnie z przekazem marketingowym) lub wykorzystania Kuponów, których liczba jest ograniczona, jednak nie dłużej niż do końca Okresu trwania Akcji. Po tych terminach Kupony tracą ważność. 
 7. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon. 
 8. Organizator dopuszcza możliwość, aby Uczestnik również uczestniczył równolegle w innych akcjach prowadzonych przez Organizatora, na zasadach opisanych poniżej oraz każdorazowo w regulaminie innej akcji, z wyłączeniem możliwości korzystania z więcej niż jednego kuponu tej samej lub innej/ różnych akcji   w ramach jednego zamówienia.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać za pośrednictwem środków komunikacji dostępnych w aplikacji mobilnej w zakładce “Pomoc i Wsparcie”.
 2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.  
 3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.  
 4. Uczestnik jako konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 4. Postanowienia końcowe   

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jush.pl/regulaminy.
 2. Uczestnik biorąc udział w Akcji, w tym w szczególności aktywując Kupon, oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.  
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.  
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o. dostępne w , a także przepisy prawa polskiego.  
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.jush.pl/polityka-prywatnosci.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.