§ 1. Akcja i Organizatorzy

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej „Voucher na lato” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub „Akcja”).

2. Akcja trwa od 01.08.2022 r. od godziny 09:00 do wyczerpania puli 200 Voucherów (dalej jako „Okres trwania Akcji”).

3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 3 000 000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. O przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie na terenie miasta Warszawy w sklepach Organizatora, w których zamówienia składane są za pośrednictwem aplikacji JUSH, a ich realizacja następuje poprzez odbiór osobisty towarów albo ich dostawę do miejsca wskazanego przez klienta (dalej jako „Aplikacja”). Udział w Akcji jest dobrowolny.

5. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba pełnoletnia posiadająca indywidualne konto klienta utworzone w aplikacji utworzone zgodnie z Regulaminem sprzedaży w Jush (dalej jako „Konto”), która dokona zamówienia z odbiorem osobistym na terenie miasta Warszawy albo do wskazanego przez klienta miejsca na terenie miasta Warszawy. Akcja nie obejmuje dostaw realizowanych poza tym terenem.

2. Każdy Uczestnik, który będzie posiadał Konto w Okresie trwania Akcji, w tym utworzy je w tym okresie, dokonując zakupu alkoholu marki Moet & Chandon otrzyma voucher uprawniający do jednorazowego odbioru jednego koktajlu „Chandon Garden Spritz” w restauracji „Na Lato” znajdującej się w Warszawie przy ul. Rozbrat 44a w dniach od niedzieli do czwartku w okresie od dnia 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r., w godzinach pracy restauracji (dalej jako „Voucher”). Zasady wykorzystania Voucher’u opisane będą na zawartej na nim treści.

3. Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.

4. Liczba Voucherów jest ograniczona i wynosi 200 Voucherów. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Akcji, w tym o zaprzestaniu wydawania Voucher’ów.

5. Vouchery nie są środkiem płatniczym, nie może być przedmiotem sprzedaży i nie jest wymienialny na gotówkę. Vouchery przyznane Uczestnikowi mogą zostać wykorzystanie przez inną osobę niż Uczestnik.

6. Vouchery mogą zostać zrealizowane do dnia upływu Okresu trwania Akcji. Po tym terminie Vouchery tracą ważność.

7. Voucher należy przekazać do realizacji w oryginale.

8. Niezrealizowany Voucher traci swoją ważność po upływie terminu, na który został wystawiony. W przypadku braku określenia na Voucher’ze terminu jego ważności traci on swoją ważność po dniu 30.09.2022 r.

9. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Voucher oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Voucher podlega zwrotowi Organizatorowi.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://jush.pl/kontakt

2. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.jush.pl/regulaminy.

2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności otrzymując Voucher, oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

3. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush, a także przepisy prawa polskiego.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.jush.pl/polityka-prywatnosci.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z istotnych powodów, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.