Regulamin obowiązujący od 16.08.2023 do 05.11.2023

1. Definicje

1.1 Sprzedawca – Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 5 525 000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424);

1.2 Sklep – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym zamówienia składane są za pośrednictwem Aplikacji;

1.3 Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą Jush, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS;

1.4 Regulamin – niniejszy regulamin, określający ogólne warunki korzystania ze Sklepu i Aplikacji;

1.5 Klient – osoba fizyczna posiadająca, która ukończyła 18 lat, albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która posiada swoje Konto i korzysta za jego pomocą ze Sklepu;

1.6 Konsument – osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.7 Konsument-Przedsiębiorca – osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy nie ma to dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.8 Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po rejestracji w Aplikacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu i prowadzone w systemie Sprzedawcy, na którym gromadzone są dane o Kliencie i które umożliwia składanie zamówień w Sklepie; Klient może posiadać jednocześnie tylko jedno Konto w Aplikacji;

1.9 Towary – produkty, w tym towary spożywcze przygotowywane przez Sprzedawcę do natychmiastowego spożycia (jak np. hot-dog, panini itp.), znajdujące się w asortymencie Sklepu, których zakupu może dokonać Klient;

1.10 Napoje alkoholowe – napoje alkoholowe prezentowane w Aplikacji, których sprzedawcą jest Lite 24 sp. z o.o.;

1.11 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Aplikacji, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą albo Lite 24 sp. z o.o. zawierające w szczególności informację o liczbie i rodzaju zamówionych produktów, a także o sposobie realizacji, terminie i miejscu dostawy.

1.12 Użytkownik – osoba korzystająca z Aplikacji bez dokonania rejestracji, nieposiadająca indywidualnego Konta Klienta.

1.13 Partnerzy – nasi partnerzy biznesowi, których produkty oferujemy w Aplikacji.

2. Informacje ogólne

2.1 Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

2.2 W Sklepie prezentowane są także Napoje alkoholowe, których sprzedawcą jest Lite 24 sp. z o.o. Zasady sprzedaży Napojów alkoholowych w punktach sprzedaży prowadzonych przez Lite 24 sp. z o.o. zostały przedstawione w Regulaminie Sprzedaży Napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o. [LINK].

2.3 Przeglądanie Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu możliwe jest bez posiadania Konta. Przeglądanie Napojów alkoholowych prezentowanych w Sklepie możliwe jest tylko dla zalogowanych pełnoletnich Klientów.

2.4 Użytkownicy i Klienci powinni zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, nie powinni oni korzystać z Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz akceptację Polityki prywatności.

2.5 Użytkownicy i Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu i Polityki prywatności w każdym czasie w Aplikacji, pobrać je i sporządzić wydruk.

3. Aplikacja

3.1 Aplikacja służy do prezentacji Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy oraz jego Partnerów, oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży produktów, jak również do informowania o promocjach, konkursach i loteriach, do składania i ewidencjonowania Zamówień.

3.2 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play Store. Dla urządzeń mobilnych z systemem iOS Aplikację można pobrać ze sklepu Apple App Store. Aplikacja dostępna jest na następujących platformach:

3.2.1 Android (od wersji 6.0 i nowsze),

3.2.2 iOS (od wersji 14.0 i nowsze, urządzenie musi być nie starsze niż iPhone 6S).

3.3 Aby Aplikacja działała poprawnie, urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting); musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet.

3.4 Zakazuje się korzystającemu z Aplikacji dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Aplikacji. Użytkownik, a po zarejestrowaniu Klient, zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej 3 funkcjonowania, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu Sprzedaży Napojów Alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.

3.5 Sprzedawca zastrzega prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane w Aplikacji.

3.6 Użytkownik może udzielić zezwolenia na uzyskanie dostępu do informacji o geolokalizacji, za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu wyświetlonego na ekranie urządzenia mobilnego. Wyrażenie zgody na geolokalizację nie jest niezbędnym warunkiem korzystania z Aplikacji, ale może skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji, które wykorzystują geolokalizację.

3.7 Sprzedawca ma prawo powierzyć wykonywanie bieżącej obsługi Aplikacji we własnym imieniu podwykonawcy, bez informowania o tym Użytkowników.

3.8 Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Aplikacji usługi niewymagające Rejestracji, w szczególności informacyjne, w zakresie prezentacji oferty oraz materiałów marketingowych; oraz usługi wymagające Rejestracji, w tym w szczególności możliwość tworzenia listy zakupów, dokonywania zakupu u Partnerów, w tym dokonywania zakupu Napojów alkoholowych.

3.9 Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Aplikacji, w szczególności prawa autorskie, do treści zamieszczanych w Aplikacji, takich jak nazwy, logotypy, znaki towarowe, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.

3.10 Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne, z wyjątkiem kosztów transmisji danych potrzebnych do pobrania i korzystania z Aplikacji, które Użytkownik pokrywa we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne.

3.11 Użytkownik, a po zarejestrowaniu Klient, może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji, poprzez trwałe usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego.

3.12 Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Aplikacji, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkownika.

3.13 Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji i danych Użytkowników i Klientów. Jednakże, ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Sprzedawca zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji (niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą Google Play Store oraz Apple App Store) oraz wskazuje, że może od czasu do czasu wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji. Sprzedawca zastrzega, że w odpowiedzi na takie komunikaty nigdy nie będzie wymagane podanie danych osobowych lub danych autoryzacyjnych Konta.

3.14 Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usługi w Aplikacji, w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont, w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

4. Konto

4.1 Rejestracja Konta następuje poprzez zalogowanie się Użytkownika do swojego konta w serwisie Facebook, Google lub Apple. Po zalogowaniu do konta w jednym z serwisów, z tego serwisu pobierane jest imię (nazwa użytkownika lub login) oraz adres e-mail przypisany do konta w danym serwisie. Użytkownik musi samodzielnie uzupełnić datę urodzenia oraz numer telefonu. Po podaniu przez Użytkownika numeru telefonu w Aplikacji, Sprzedawca wygeneruje unikalny kod PIN i wyśle go na wskazany przez Użytkownika numer telefonu. Z chwilą wpisania przez Użytkownika prawidłowego kodu PIN w Aplikacji dochodzi do potwierdzenia numeru telefonu Użytkownika w Aplikacji. Od tego momentu Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Konta. Jeżeli do danego numeru telefonu przypisane jest już Konto, Użytkownik otrzyma stosowną informację. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji Konta e-mail z informacją o zakończeniu rejestracji. W przypadku zapomnienia hasła możliwe jest skorzystanie z funkcji „odzyskaj hasło”, której wybranie powoduje przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta wiadomości e-mail z instrukcją dotyczącą zmiany hasła.

4.2 Podczas rejestracji Konta Sprzedawca weryfikuje wiek osoby dokonującej rejestracji.

4.3 Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu logowania poprzez Facebook, konto Google lub Apple. Zamknięcie Aplikacji, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji. Wylogowania należy dokonywać używając właściwego przycisku w menu Aplikacji.

4.4 Użytkownik może dobrowolnie w trakcie rejestracji bądź na późniejszym etapie korzystania z Aplikacji wyrazić zgodę na komunikację marketingową na podany przez Klienta numer telefonu lub adres e-mail oraz na udostępnianie danych Partnerom w celu ich marketingu własnego. Podanie danych dodatkowych i wyrażenie zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest w pełni dobrowolne.

4.5 Użytkownik może zezwolić na wyświetlanie w Aplikacji oraz na ekranie urządzenia mobilnego powiadomień typu push, w postaci systemowych powiadomień typu push, powiadomień typu push o naliczonych promocjach lub marketingowych powiadomień typu push akceptując odpowiedni komunikat wyświetlony na ekranie swojego urządzenia mobilnego. Użytkownik może również zezwolić na wyświetlanie powiadomień typu push i zarządzać udzielonymi zezwoleniami w zakładce „Ustawienia” w Aplikacji oraz w ustawieniach Aplikacji w swoim urządzeniu mobilnym. Brak zezwolenia Użytkownika skutkuje brakiem możliwości wyświetlania powiadomień typu push w Aplikacji.

4.6 Użytkownik, oraz po dokonaniu rejestracji Klient, jest zobowiązany podczas korzystania z Aplikacji do podawania prawdziwych i poprawnych danych, w szczególności niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich, aktualizacji danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta. Użytkownik ma obowiązek zachowania w poufności hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

4.7 Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść i aktualność podanych danych oraz związaną z ujawnieniem innym osobom swojego loginu lub hasła. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę, o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu lub hasła przez osoby trzecie, jak również o znanym mu przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie przez osoby trzecie.

4.8 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego i rejestracji indywidualnego Konta. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia lub Regulaminu Sprzedaży Napojów Alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o. stanowią inaczej.

4.9 Klient może usunąć Konto w dowolnym momencie, kierując taką prośbę do Sprzedawcy na adres e-mail: daneosobowe@jush.pl. Usunięcie Konta stanowi rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku usunięcia Konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających w szczególności ze zrealizowanych zamówień. Konto może zostać automatycznie usunięte w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika.

4.10 W przypadku rażącego naruszania Regulaminu przez Klienta, umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Klient nie jest uprawniony do ponownej rejestracji Konta, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

4.11 W uzasadnionych sytuacjach możliwość korzystania przez Klienta z Konta może zostać ograniczona lub zawieszona. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta drogą e-mailową o ograniczeniu lub zawieszeniu możliwości korzystania z Konta i jego przyczynie.

4.12 Sprzedawca zastrzega prawo do przesyłania na Konto Klienta informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Aplikacji, w tym jej aktualizacji, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

5. Towary

5.1 Informacje o Towarach takie jak opis, skład, alergeny, gramatura, kaloryczność i data ważności znajdujące się w Sklepie pochodzą od podmiotów trzecich, w tym producentów i dystrybutorów Towarów, z zastrzeżeniem towarów będących towarami spożywczymi przygotowywanymi przez Sprzedawcę do natychmiastowego spożycia, których: (i) nazwa, (ii) wykaz składników, (iii) wykaz alergenów, (iv) ilość netto, podawane są w Aplikacji podczas ich zamawiania, a przed dokonaniem ich zakupu przez Klienta.

5.2 Towary będące towarami spożywczymi przygotowywanymi przez Sprzedawcę do natychmiastowego spożycia powinny być spożyte niezwłocznie po ich dostawie do Klienta.

5.3 Towary będące towarami spożywczymi przygotowywanymi przez Sprzedawcę do natychmiastowego spożycia dostarczane są w opakowaniu wspomagającym dłuższe zachowanie ich temperatury, jednak Sprzedawca nie gwarantuje, że ich temperatura będzie taka sama jak w momencie ich przygotowania.

5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży oferowanych Towarów dla Klienta, w szczególności ze względu na aktualny stan magazynowy Towarów. Klient jest informowany o limitach podczas składania Zamówienia.

6. Napoje alkoholowe

6.1 Sprzedawca nie jest sprzedawcą Napojów alkoholowych, które prezentuje w Aplikacji. Umowa sprzedaży Napojów alkoholowych zawierana jest z Lite 24 sp. z o.o.

6.2 Warunki umowy sprzedaży Napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o. określa Regulamin Sprzedaży Napojów Alkoholowych Lite 24 sp. z o.o. [LINK].

7. Zamówienie

7.1 Zamówienie może złożyć Klient posiadający Konto.

7.2 W celu złożenia Zamówienia Klient dodaje produkty do wirtualnego koszyka w Aplikacji. Następnie potwierdza wybór Produktów oraz adres dostawy, a także wybiera formę płatności. Klient otrzymuje informację o szacowanym terminie dostawy.

7.3 Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta wraz z numerem Zamówienia, czasem złożenia Zamówienia, adresem dostawy i wartością Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Klient nie może dokonać zmian w Zamówieniu.

7.4 Zamówienie można złożyć tylko na adres znajdujący się w obszarze, w którym Sprzedawca prowadzi działalność. Obszar prowadzenia działalności Sprzedawcy dostępny jest na mapie w Aplikacji. W razie wybrania przez Klienta adresu dostawy nieznajdującego się w tym obszarze, złożenie Zamówienia będzie uniemożliwione.

7.5 Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia lub anulować Zamówienie w uzasadnionych sytuacjach, w szczególności takich jak:

7.5.1 brak Towarów na stanie magazynowym;

7.5.2 brak dostępnych kurierów w obszarze, na którym ma być realizowana dostawa;

7.5.3 warunki uniemożliwiające dostawę (np. warunki atmosferyczne);

7.5.4 nieprzestrzeganie Regulaminu przez Klienta.

7.6 Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o odmowie przyjęcia Zamówienia lub jego anulowaniu poprzez wyświetlenie komunikatu w Aplikacji.

7.7 W razie dokonania przez Klienta płatności za anulowane i niedostarczone Zamówienie, Sprzedawca zwróci zapłaconą przez Klienta kwotę stosując tę samą metodę płatności, która została wybrana przy składaniu Zamówienia.

8. Płatności

8.1 Cena Towaru podana w Sklepie w chwili składania Zamówienia jest wiążąca dla stron. Ceny Towarów podane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

8.2 Z zastrzeżeniem pkt. 8.3. w przypadku, gdy Sprzedawca informuje o obniżeniu ceny Towaru, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia informację o najniższej cenie tego Towaru w okresie 30 dni przed obniżką. Uwidocznienie informacji następuje przez umieszczenie obok obniżonej ceny Towaru – przekreślonej najniższej ceny tego Towaru w okresie 30 dni przed obniżką.

8.3 W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

8.4 Ceny Towarów podane w Sklepie nie obejmują kosztów dostawy i innych kosztów, jeżeli występują, o których Klient jest informowany przy składaniu Zamówienia.

8.5 Płatności za zakupione od Sprzedawcy Towary są uiszczane na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca pobiera od Klienta także płatność za Napoje alkoholowe i przekazuje ją Lite 24 sp. z o.o.

8.6 Klient może dokonać płatności w sposób wybrany w momencie składania Zamówienia:

8.6.1 za pośrednictwem operatora systemu płatności (np. karta płatnicza, karta przedpłacona);

8.6.2 w inny sposób dostępny dla Klienta w momencie składania Zamówienia.

8.7 Wszystkie akceptowane przez Sprzedawcę środki płatności są wskazane i dostępne dla Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia (w koszyku).

9. Faktury

9.1 Akceptując Regulamin, Klient zgłasza jednocześnie żądanie wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż dokonaną na jego rzecz.

9.2 Składając zamówienie i akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na doręczenie faktury VAT oraz faktur korygujących dotyczących danej sprzedaży w formie elektronicznej.

9.3 Faktury udostępniane są drogą mailową na adres wskazany przez Klienta w procesie rejestracji Konta w Aplikacji.

9.4 Sprzedawca informuje, że faktura VAT oraz faktury korygujące udostępniane będą w formie pliku PDF. Klient zobowiązuje się dysponować odpowiednim oprogramowaniem pozwalającym na odczyt pliku z fakturą VAT lub fakturą korygującą.

9.5 Sprzedawca informuje, że w przypadku sprzedaży na rzecz Klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub rolnikami ryczałtowymi, Sprzedawca wypełnia wszelkie obowiązki określone w przepisach podatkowych w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych.

10. Dostawa lub odbiór Produktów

10.1 Dostawa realizowana jest na podany przez Klienta w Zamówieniu adres pod warunkiem, że znajduje się on w obszarze, w którym Sprzedawca prowadzi działalność. Możliwość realizacji dostawy na podany adres jest weryfikowana w momencie składania przez Klienta Zamówienia.

10.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca informuje o szacowanym czasie dostawy w Aplikacji.

10.3 Sprzedawca może wyznaczyć dni zamknięcia Sklepu, w trakcie których nie będzie realizował dostaw.

10.4 W zależności od wyboru sposobu dostawy jest ona realizowana: 10.4.1 przez dostawców Sprzedawcy;

10.4.2 przez kurierów współpracującego ze Sprzedawcą podmiotu, działającego na zlecenie Sprzedawcy.

10.5 Klient informowany jest o koszcie dostawy podczas składania Zamówienia.

10.6 W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym w Zamówieniu w momencie dostawy, osoba realizująca dostawę podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

10.7 W przypadku braku możliwości realizacji dostawy z przyczyny leżącej po stronie Klienta (np. nieobecność pod wskazanym w Zamówieniu adresem) Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawa nie doszła do skutku. Zwraca w tym terminie Klientowi uiszczoną kwotę, za wyjątkiem kosztów dostawy, stosując metodę płatności wybraną przy składaniu Zamówienia.

11. Dodatkowe korzyści i promocje

11.1 Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści i promocje dla zarejestrowanych Klientów i niezarejestrowanych Użytkowników Aplikacji w formie stałych i okresowych programów takich jak np.:

11.1.1 obniżki cenowe na konkretne Towary (w tym nowości);

11.1.2 obniżki cenowe przy spełnieniu dodatkowych warunków takich jak przekroczenie określonej kwoty koszyka lub zakup większej ilości towarów (w tym kup 2, 3 otrzymasz gratis);

11.1.3 darmowa dostawa przy spełnieniu dodatkowych warunków (w tym dla nowych Użytkowników lub zarejestrowanych Użytkowników, po przekroczeniu określonej kwoty koszyka).

11.2 Zasady uczestnictwa w takich programach będą określone każdorazowo w Aplikacji lub odrębnym regulaminie.

11.3 Dodatkowe korzyści, w tym akcje promocyjne, mogą być adresowane do wszystkich Użytkowników Aplikacji, określonych grup Użytkowników (np. przebywających w danej lokalizacji lub osób pełnoletnich) lub indywidualnie dla zarejestrowanych Klientów Aplikacji.

11.4 W przypadku wyrażenia przez Uczestnika stosownej zgody, informacje o dodatkowych korzyściach i promocjach mogą być przesyłane Uczestnikowi za pomocą powiadomień typu push lub innych kanałów komunikacji (np. e-mail bądź SMS).

12. Reklamacje i pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

12.1 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

12.2 Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą, w tym zgłaszać wszelkie reklamacje oraz nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji  za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Aplikacji, na adres e-mail: pomoc@jush.pl, za pomocą numeru +48 732 106 222 lub kierując korespondencję pod adres: Lite e-Commerce sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

12.3 W razie niezgodności Towaru z umową, Klient ma prawo żądać w ramach uprawnień rękojmianych wymiany Towaru, usunięcia wady, obniżenia ceny Towaru albo odstąpienia od umowy.

12.4 Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. Informacja co do rozpatrzenia reklamacji jest przekazywana na adres e-mail Klienta. Niewysłanie informacji w terminie 14 dni oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

12.5 Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy na adres ul. Szarych Szeregów 11 w Warszawie. Za zgodą Sprzedawcy Klient może przesłać na wskazany przez Sprzedawcę adres e-mail zdjęcia reklamowanego Towaru bez obowiązku dostarczenia tego towaru na wskazany adres.

12.6 Sprzedawca zwraca Klientowi należność za reklamowany Towar oraz adekwatne koszty jego przesyłki w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji stosując metodę płatności wybraną przy składaniu Zamówienia.

12.7 Jeżeli na dany Towar udzielana jest gwarancja, to warunki gwarancji określają gwarancji w oświadczeniach gwarancyjnych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność Towarów z umową.

12.8 Klient może kierować reklamację dotyczącą Napojów alkoholowych do Sprzedawcy, który ją przekazuje tego samego dnia do Lite 24 sp. z o.o. Lite 24 sp. z o.o. rozpatruje reklamacje na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży Napojów Alkoholowych Lite 24 sp. z o.o. [LINK]

12.9 Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wniosek o wszczęcie postępowania składa się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę (wykaz jest dostępny tutaj – link). Konsument może także w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolutions) prowadzonej przez Komisję Europejską [LINK].

13. Dane osobowe

13.1 Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

14. Prawo odstąpienia od umowy

14.1 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zrealizowania Zamówienia, tj. objęcia w posiadanie Towarów przez Klienta.

14.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć wysyłając e-mail na adres pomoc@jush.pl, a także wysyłając je pocztą na adres ul. Szarych Szeregów 11 w Warszawie. Klient może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu znajdującym się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

14.3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, w odniesieniu do umów:

14.3.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

14.3.2 których przedmiotem świadczenia są towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;

14.3.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

14.3.4 których przedmiotem świadczenia są towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

14.3.5 w których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

14.3.6 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

14.3.7 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

14.3.8 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14.4 W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi Towary w stanie niezmienionym. W przypadku korzystania z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów przez Konsumenta, będzie on ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument odsyła Towary na adres Sprzedawcy niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument wyśle Towar przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru na adres ul. Szarych Szeregów 11 w Warszawie.

14.5 W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności łącznie z kosztami dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadającymi kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot płatności następuje tą metodą płatności, która została wybrana przy składaniu Zamówienia. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14.6 Powyższe postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy stosuje się do Konsumenta-Przedsiębiorcy.

15. Postanowienia końcowe

15.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

15.1.1 zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji;

15.1.2 rozszerzenie asortymentu oferowanego w Sklepie o produkty podlegające szczególnym regulacjom prawnym, wymagającym ich uwzględnienia w Regulaminie;

15.1.3 wprowadzenie nowej funkcjonalności Aplikacji, skutkujące koniecznością dostosowania do niej Regulaminu;

15.1.4 zmiana dotychczasowej funkcjonalności Aplikacji, skutkująca koniecznością dostosowania do niej Regulaminu, w szczególności w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu;

15.1.5 wprowadzenie działań promocyjnych wymagających uwzględnienia w Regulaminie;

15.1.6 usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych;

15.1.7 zmiana w zakresie procedury rejestracji Klienta w Sklepie, Zamówień, dostawy, płatności i rozpatrywania reklamacji;

15.1.8 zmiana danych Sprzedawcy lub jego kontrahentów;

15.1.9 konieczność aktualizacji wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie;

15.1.10 usprawnienie obsługi Klienta.

15.2 Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę ze skutkiem na przyszłość, tj. wobec Zamówień składanych od dnia obowiązywania nowego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów posiadających Konto o zmianach poprzez przesłanie wiadomości e-mail z informacją o zmianie i treści zmian Regulaminu Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Klientów drogą e-mailową o zmianie Regulaminu. Klient ma prawo, w terminie 14 od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, zrezygnować ze świadczonych usług, w tym posiadania Konta.

15.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Adres rejestrowy:
Lite e-Commerce sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Adres do korespondencji:
Lite e-Commerce sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa e-mail: pomoc@jush.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

………
………
………


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………
Adres konsumenta(-ów): ………
Podpis konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………
Data: ………


(*) Niepotrzebne skreślić