§ 1. Zmiana Regulaminu

  • Na podstawie § 4 ust. 6 regulaminu akcji promocyjnej „Im więcej pakujesz, tym więcej zyskujesz” (dalej jako „Regulamin”) Organizator z uwagi na duże zainteresowanie Akcją postanawia zmienić § 2 ust. 2 Regulaminu, poprzez dodanie, że: Każdy Uczestnik, który będzie posiadał zarejestrowane konto klienta w Aplikacji w Okresie trwania Akcji, w tym utworzy je w tym okresie z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Regulaminu, każdego miesiąca w Okresie trwania Akcji otrzyma również jednorazowo 5 kuponów: o wartości 5 zł na zakupy
  • o minimalnej wartości 35 zł.
  • Zmianie ulega 2 ust. 3 Regulaminu, poprzez nadanie mu brzmienia: 

Łącznie w Okresie trwania Akcji każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie do 20 Kuponów, o łącznej wartości 250 zł. Kupony przyznawane są począwszy od miesiąca, w którym Uczestnik utworzył konto klienta w Aplikacji, jednak nie wcześniej niż od pierwszego miesiąca w Okresie trwania Akcji

  • Niniejsza zmiana nie narusza praw nabytych Uczestników.
  • Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że ze względu, iż Akcja nie ma charakteru ciągłego art. 3841 Kodeksu Cywilnego nie znajduje zastosowania do Aneksu. 

§ 2. Postanowienia końcowe

  • W pozostałym zakresie Regulamin nie ulega zmianie.
  • Sformułowania pisane wielką literą, a nie mające definicji nadanej w Aneksie, mają znaczenie przypisane im w Regulaminie.
  • Aneks wchodzi w życie z dniem 15 września 2022 r.

Regulamin Akcji Promocyjnej „Im więcej pakujesz, tym więcej zyskujesz”(01.09.2022 r.,07:01-30.09.2022 r., 22:59)

§ 1 Akcja i Organizatorzy

1. Niniejszy regulamin dalej zwany „Regulaminem” określa zasady akcji promocyjnej „Im więcej pakujesz, tym więcej zyskujesz” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub „Akcja”).
2. Akcja trwa od 01.09.2022 r. od godziny 07:01 i do 30.09.2022 r. do godziny 22:59 (dalej jako „Okres trwania Akcji”).
3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 3 000 000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).
4. Partnerem Akcji Promocyjnej jest Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5 000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Partner”).
5. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie Jush (dalej jako „Aplikacja”) oraz sklepach Partnera (dalej jako „Sklepy”) w godzinach ich otwarcia.
6. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
8. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dostępnymi w Sklepach i Aplikacji z zastrzeżeniem, że Akcja obejmuje produkty o obniżonej cenie widocznej w Aplikacji (tzw. “przekreślone ceny”) oraz oferowane w ramach promocji na tzw. “wielosztuki” (np. oferty 1+1). Akcja nie obejmuje produktów dostępnych w Aplikacji w kategoriach „Hot promo” oraz „Wsparcie Ukrainy”.

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba posiadająca konto klienta w Aplikacji.
2. Każdy Uczestnik, który będzie posiadał zarejestrowane konto klienta w Aplikacji w Okresie trwania Akcji, w tym utworzy je w tym okresie z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, każdego miesiąca w Okresie trwania Akcji otrzyma jednorazowo pakiet 15 kuponów rabatowych, w tym:
a. 5 kuponów: o wartości 10 zł na zakupy o minimalnej wartości 40 zł;
b. 5 kuponów: o wartości 15 zł na zakupy o minimalnej wartości 55 zł;
c. 5 kuponów: o wartości 20 zł na zakupy o minimalnej wartości 70 zł
na zakupy zamawiane w Aplikacji (łączna wartość kuponów na miesiąc: 225 zł; dalej łącznie jako „Kupony”).
3. Łącznie w Okresie trwania Akcji każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie do 15 Kuponów, o łącznej wartości 225 zł. Kupony przyznawane są począwszy od miesiąca, w którym Uczestnik utworzył konto klienta w Aplikacji, jednak nie wcześniej niż od pierwszego miesiąca w Okresie trwania Akcji.
4. Kupony przyznane w danym miesiącu będą mogły być aktywowane przy składaniu zamówień w Aplikacji tylko w tym miesiącu kalendarzowym. Niewykorzystane Kupony tracą ważność z końcem miesiąca, w którym zostały przyznane zgodnie z ust. 15 i nie mogą być wykorzystane w późniejszym czasie.
5. Przyznane Uczestnikowi Kupony będą widoczne po zalogowaniu w Aplikacji w kroku “Twoje zamówienie”.
6. Każdy Kupon może zostać wykorzystany przy zakupach o minimalnej wartości wskazanej w ust. 2, przy czym do kwot tych nie wlicza się produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 9 ani kosztów dostawy.
7. Kwota zakupów jest ustalana w odniesieniu do aktualnych cen produktów widocznych w Aplikacji. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Kupon. Kupony nie łączą się.
8. Kwota Kuponu wykorzystanego przy składaniu zamówienia pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji w danym zamówieniu z wyjątkiem produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 9. Kwota naliczonego rabatu będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia.
9. Akcja Promocyjna nie obejmuje:
a. preparatów do początkowego karmienia niemowląt oraz przedmiotów do karmienia niemowląt,
b. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby,
c. napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,
d. produktów leczniczych,
e. produktów objętych innymi promocjami (por. § 1 ust. 8).
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z Akcji Promocyjnej i uzyskania Kuponów.
11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania ust. 10 powyżej przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji Promocyjnej.
12. Liczba Kuponów jest ograniczona i Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o wcześniejszym zakończeniu wydawania Kuponów.
13. Kupony nie są środkiem płatniczym i nie są wymienialne na gotówkę. Kupony przyznane Uczestnikowi nie mogą zostać wykorzystanie przez inną osobę niż Uczestnik.
14. Rabat zostaje naliczony w momencie dokonania zakupów.
15. Kupony przyznane na dany miesiąc Okresu trwania Akcji mogą zostać zrealizowane w terminie do ostatniego dnia kalendarzowego tego miesiąca do godziny 22:59. Po tym terminie Kupony tracą ważność.
16. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.jush.pl/kontakt wskazując odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje”.
2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jush.pl/akcje-promocyjne.
2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
4. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., a także przepisy prawa polskiego.
5. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.jush.pl/polityka-prywatnosci.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.