§ 1. Akcja i Organizatorzy

 1. Niniejszy regulamin dalej zwany „Regulaminem” określa zasady akcji promocyjnej „Kupuj więcej – płać mniej” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub „Akcja”).
 2. Akcja trwa od 01.02.2023 r. od godziny 07:01 i do 28.02.2023 r. do godziny 22:59 (dalej jako „Okres trwania Akcji”).
 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 3 000 000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).
 4. Partnerem Akcji Promocyjnej jest Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5 000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Partner”).
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie Jush (dalej jako „Aplikacja”) oraz sklepach Partnera (dalej jako „Sklepy”) w godzinach ich otwarcia.
 6. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba pełnoletnia posiadająca indywidualne konto klienta utworzone w aplikacji utworzone zgodnie z Regulaminem sprzedaży w Jush (dalej jako „Konto”).
 2. Każdy Uczestnik, który będzie posiadał Konto w Okresie trwania Akcji, w tym utworzy je w tym okresie, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, otrzyma jednorazowo pakiet 17 (siedemnastu) kuponów rabatowych o wskazanej wartości:
 1. 7 (siedem) kuponów uprawniających do 15% zniżki na zakupy o wartości od 40,00 zł do 54,99 zł;
 2. 5 (pięć) kuponów uprawniających do 20% zniżki na zakupy o wartości od 55,00 zł do 69,99 zł;
 3. 5 (pięć) kuponów uprawniających do 25% zniżki na zakupy o wartości od 70,00 zł

na zakupy zamawiane w Aplikacji (dalej łącznie jako „Kupony”).

 1. Łącznie w Okresie trwania Akcji każdy Uczestnik może otrzymać Kupony w łącznej ilości wskazanej w ust. 2 powyżej. Organizator zastrzega, że w przypadku produktów o niepodzielnej wartości, cena towaru po rabacie zostanie zaokrąglona do pełnego grosza.
 2. Kupon będzie mógł zostać wykorzystany jedynie w Okresie trwania Akcji. Niewykorzystane Kupony traktowane będą jako odstąpienie od Akcji Promocyjnej przez Uczestnika i utracą ważność po zakończeniu Okresu trwania Akcji i nie mogą być wykorzystane w późniejszym czasie.
 3. Przyznane Uczestnikowi Kupony będą widoczne po zalogowaniu w Aplikacji w kroku “Twoje zamówienie”.
 4. Każdy Kupon może zostać wykorzystany przy zakupach o minimalnej wartości wskazanej w ust. 2, przy czym do kwot tych nie wlicza się produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 9 ani kosztów dostawy.
 5. Kwota zakupów jest ustalana w odniesieniu do aktualnych cen produktów widocznych w Aplikacji. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Kupon. Kupon nie łączy się z innymi kuponami widocznymi w Aplikacji.
 6. Kwota Kuponu wykorzystanego przy składaniu zamówienia pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji w danym zamówieniu z wyjątkiem produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 9. Kwota naliczonego rabatu będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia.
 7. Akcja Promocyjna nie obejmuje: 
 1. preparatów do początkowego karmienia niemowląt oraz przedmiotów do karmienia niemowląt, 
 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby,
 3. napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,
 4. produktów leczniczych, 
 5. produktów objętych innymi promocjami.
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z Akcji Promocyjnej i uzyskania Kuponów.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania ust. 10 powyżej przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji Promocyjnej.
 3. Liczba Kuponów jest ograniczona i Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o wcześniejszym zakończeniu wydawania Kuponów i zakończeniu trwania Akcji Promocyjnej.
 4. Kupony nie są środkiem płatniczym i nie są wymienialne na gotówkę. Kupony przyznane Uczestnikowi nie mogą zostać wykorzystane przez inną osobę niż Uczestnik.
 5. Rabat zostaje naliczony w momencie dokonania zakupów.
 6. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.jush.pl/kontakt wskazując odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje”.
 2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.
 4. Uczestnik jako konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jush.pl/regulaminy.
 2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., a także przepisy prawa polskiego.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.jush.pl/polityka-prywatnosci.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 r.