§ 1 Akcja i Organizatorzy

1. Niniejszy regulamin dalej zwany „Regulaminem” określa zasady akcji promocyjnej „Złap nawet 600 zł na zakupy w wakacje z Jush” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub „Akcja”).
2. Akcja trwa od 01.06.2022 r. od godziny 07:01 i do 31.08.2022 r. do godziny 22:59 (dalej jako
Okres trwania Akcji”).
3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 3 000 000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).
4. Partnerem Akcji Promocyjnej jest Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5 000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Partner”).
5. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie Jush (dalej jako „Aplikacja”) oraz sklepach Partnera (dalej jako „Sklepy”) w godzinach ich otwarcia.
6. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
8. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dostępnymi w Sklepach i Aplikacji z zastrzeżeniem, że Akcja obejmuje produkty o obniżonej cenie widocznej w Aplikacji (tzw. “przekreślone ceny”) oraz oferowane w ramach promocji na tzw. “wielosztuki” (np. oferty 1+1). Akcja nie obejmuje produktów dostępnych w Aplikacji w kategoriach „Hot promo” oraz „Wsparcie Ukrainy”.

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba posiadająca konto klienta w Aplikacji.
2. Każdy Uczestnik, który będzie posiadał zarejestrowane konto klienta w Aplikacji w Okresie trwania Akcji, w tym utworzy je w tym okresie z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, każdego miesiąca w Okresie trwania Akcji otrzyma jednorazowo pakiet 15 kuponów rabatowych, w tym 10 kuponów o wartości 10 zł każdy (łączna wartość w jednym miesiącu: 100 zł; dalej jako „Kupony Małego Koszyka”) oraz 5 kuponów o wartości 20 zł każdy (łączna wartość w jednym miesiącu: 100 zł; dalej jako „Kupony Dużego Koszyka”), na zakupy zamawiane w Aplikacji (łączna wartość kuponów na miesiąc: 200 zł; dalej łącznie jako „Kupony”).
3. Łącznie w Okresie trwania Akcji każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie 45 Kuponów, w tym 30 Kuponów Małego Koszyka i 15 Kuponów Dużego Koszyka, o łącznej wartości 600 zł. Kupony przyznawane są począwszy od miesiąca, w którym Uczestnik utworzył konto klienta w Aplikacji, jednak nie wcześniej niż od pierwszego miesiąca w Okresie trwania Akcji
4. Kupony przyznane w danym miesiącu będą mogły być aktywowane przy składaniu zamówień w Aplikacji tylko w tym miesiącu kalendarzowym. Niewykorzystane Kupony tracą ważność z końcem miesiąca, w którym zostały przyznane zgodnie z ust. 15 i nie mogą być wykorzystane w późniejszym czasie.
5. Przyznane Uczestnikowi Kupony będą widoczne po zalogowaniu w Aplikacji w kroku “Twoje zamówienie”.
6. Każdy Kupon Małego Koszyka może zostać wykorzystany przy zakupach na kwotę co najmniej 35 zł, a każdy Kupon Dużego Koszyka może zostać wykorzystany przy zakupach na kwotę co najmniej 50 zł, przy czym do kwot tych nie wlicza się produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 9 ani kosztów dostawy.
7. Kwota zakupów jest ustalana w odniesieniu do aktualnych cen produktów widocznych w Aplikacji. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Kupon.
8. Kwota Kuponu wykorzystanego przy składaniu zamówienia pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji w danym zamówieniu z wyjątkiem produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 9. Kwota naliczonego rabatu będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia.
9. Akcja Promocyjna nie obejmuje:
a. preparatów do początkowego karmienia niemowląt oraz przedmiotów do karmienia
niemowląt,
b. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów
tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby,
c. napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,
d. produktów leczniczych,
e. produktów objętych innymi promocjami (por. § 1 ust. 8).
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z Akcji Promocyjnej i uzyskania Kuponów.
11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania ust. 10 powyżej przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji Promocyjnej.
12. Liczba Kuponów jest ograniczona i Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o wcześniejszym zakończeniu wydawania Kuponów.
13. Kupony nie są środkiem płatniczym i nie są wymienialne na gotówkę. Kupony przyznane Uczestnikowi nie mogą zostać wykorzystanie przez inną osobę niż Uczestnik.
14. Rabat zostaje naliczony w momencie dokonania zakupów.
15. Kupony przyznane na dany miesiąc Okresu trwania Akcji mogą zostać zrealizowane w terminie do ostatniego dnia kalendarzowego tego miesiąca do godziny 22:59. Po tym terminie Kupony tracą ważność.
16. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.jush.pl/kontakt wskazując odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje”.
2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.jush.pl/akcje-promocyjne.
2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
4. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., a także przepisy prawa polskiego.
5. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.jush.pl/polityka-prywatnosci.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z istotnych powodów, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r.