§ 1. Organizator i Beneficjent/ Beneficjenci 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji „Usłysz ich głos – Kupując pomagasz”.

1.2. Akcja „Usłysz ich głos – Kupując pomagasz”, zwana dalej „Akcją”, organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Butcher’s Pet Care Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul. Raduńskiej 6, kod pocztowy 01-681, REGON 142415194 NIP 527-262-78- 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego, nr KRS0000356427, zwaną dalej „Organizator”

1.3. Beneficjentem Akcji, zwanym dalej „Beneficjentem”, jest Schronisko dla bezdomnych zwierząt Azorek w Obornikach z siedzibą pod adresem Konstantego Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki, na którego rzecz Organizator po zakończeniu Akcji przekaże produkty.

§ 2. Czas trwania Akcji 

2.1. Akcja trwa od 13.11.2023 r. do 13.01.2024 r.

§ 3. Zasady Akcji 

3.1. Aby wziąć udział w Akcji należy dokonać za pomocą aplikacji mobilnej Jush zakupów z przynajmniej jednym produktem marki Butcher’s.

3.2. Każdy produkt, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dodany do zamówienia i dostarczony wraz z całym zamówieniem do zamawiającego zgodnie z ogólnymi  warunkami działania sklepu. 

3.3. Za każdy sprzedany produkt objęty Akcją w czasie jej trwania Organizator przekaże 1 (jeden) posiłek dla psa lub kota Beneficjentowi, rozumiany jako 100 gram karmy Butcher’s. Przekazanie Beneficjentowi produktów zebranych w czasie trwania Akcji zostanie dokonane do dnia 30.04.2024 r. 

3.4. Akcja organizowana jest w aplikacji mobilnej Jush oraz na subdomenach. 

§4. Produkty objęte Akcją 

4.1. W akcji biorą udział wszystkie produkty marki Butcher’s.

4.2. Produkty objęte akcją są dostępne w aplikacji mobilnej Jush. Organizator może w każdym czasie dołączyć nowe produkty do akcji.

§ 5. Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej https://jush.pl/regulaminy/.

5.2. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., a także przepisy prawa polskiego.

5.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2023 r.