1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej o nazwie „Rób co chcesz / Plener” (dalej: „Akcja Promocyjna”) jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 2 500 000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej „Organizator”).

1.2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 26.08.2022 do dnia 27.08.2022 w godzinach od 12.00 do 18.00.

1.3. Celem Akcji Promocyjnej jest promocja aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie „Jush” (dalej: „Aplikacja”), służącej do zamawiania zakupów w sieci sklepów Żabka.

1.4. Akcja Promocyjna jest prowadzona przy udziale zaproszonych do prowadzenia Akcji Promocyjnej influencerów – Jakoba Kosela i Karola Paciorka („Influencerzy”) oraz hostessy i hostów (“Obsługa”).

1.5. Akcja Promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a także nie jest konkursem w rozumieniu przepisów prawa.

1.6. Zasady organizacji Akcji Promocyjnej określa niniejszy Regulamin, a wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

2.1. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik„).

2.2. Udział w Akcji Promocyjnej i podanie związanych z udziałem danych oraz wyrażenie zgód na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne.

2.3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terenie Plaży “Poniatówka” oraz Multimedialnego Parku Fontann przez Influencerów i Obsługę, którzy zapraszają do udziału w Akcji Promocyjnej przypadkowo spotkane i wytypowane przez nich osoby. Podczas Akcji Promocyjnej Influencerzy dokonają rozdania nie więcej niż 800 („ośmiuset”) wcześniej przygotowanych zestawów produktów oferowanych przez Organizatora oraz wytypują łącznie 6 („sześć”) Uczestników, którzy uprawnieni będą do złożenia zamówienia na zasadach określonych w pkt. 2.7. poniżej. Decyzja do zaproszenia w Akcji Promocyjnej wybranych osób należy wyłącznie do prowadzących Influenerów oraz Obsługi i nie przysługuje od niej odwołanie.

2.4. Celem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej zaproszony przez Influencerów lub Obsługę Uczestnik zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w ramach prowadzonej Akcji Promocyjnej oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Zasady wykorzystania wizerunku Uczestnika określa formularz zgody na wykorzystanie wizerunku przedstawiony Uczestnikowi. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

2.5. Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest instalacja przez Uczestnika w obecności Influencera lub Obsługi Aplikacji oraz polubienie profilu Aplikacji w serwisie społecznościowym Instagram znajdującego się pod adresem https://www.instagram.com/jush.pl/.

2.6. W Akcji promocyjnej mogą brać udział także Uczestnicy, który posiadają już zainstalowaną Aplikację oraz polubili profil Aplikacji w serwisie społecznościowym Instagram.

2.7. Po spełnieniu warunków określonych w pkt 2.4, 2.5 i 2.6 powyżej, Uczestnik ma prawo do złożenia bezpłatnego zamówienia w Aplikacji (zamówienie realizowane przez Influencera) lub otrzymania bezpłatnego zestawu produktów przygotowanego przez Organizatora (dostarczone przez hostessy).

2.8. Zamówione zakupy zostaną dostarczone Uczestnikowi nie dłużej niż po upływie 15 minut do wirtualnego punktu odbioru zamówień. Wartość zamówienia nie może przekraczać 50,00 PLN.

2.9. W ramach Akcji Promocyjnej uczestnik nie może zamówić:

2.9.1. napojów alkoholowych;
2.9.2. wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz akcesoriów do nich;
2.9.3. produktów leczniczych;
2.9.4. artykułów wczesnego żywienia niemowląt.

2.10. Każdy Uczestnik spełniający warunki określone powyżej, w ramach Akcji Promocyjnej, ma prawo wykonać selfie z Influencerem na użytek prywatny, obejmujący również publikację na swoim prywatnym profilu w serwisie Instagram.

3. REKLAMACJE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej powinny być zgłaszane na adres e-mail Organizatora: robcochceszplener@buzzgrow.com.pl.

3.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres e-mail w celu umożliwienia Organizatorowi kontakt z osobą składającą reklamację, jak również dokładny opis i powód składanej reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

3.3. Reklamacje powinny być zgłaszane najpóźniej w terminie 10 („dziesięciu”) dni od zakończenia Akcji Promocyjnej.

3.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 („czternastu”) dni od daty jej otrzymania.

3.5. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji lub w innej formie wskazanej wyraźnie w reklamacji.

3.6. Odrzucenie reklamacji przez Organizatora nie pozbawia Uczestnika praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

4. DANE OSOBOWE

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest Organizator.

4.2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”.

4.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, tj. do zebrania zgód na wykorzystanie wizerunku, udziału w Akcji Promocyjnej,
rozpatrzenia reklamacji i roszczeń, a także wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na marketingu swoich produktów i usług, a także na dochodzeniu lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z organizacją Akcji Promocyjnej.

4.5. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, dane osobowe zostaną usunięte w terminie 90 dni od zakończenia Promocji. Materiały z Akcji Promocyjnej zawierające wizerunki Uczestnika będą publikowane nie dłużej niż do chwili wycofania zgody Uczestnika.

4.6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

4.7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
4.7.1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych osobowych),

4.7.2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

4.7.3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

4.7.4. żądania zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora,

4.7.5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

4.8. Każdy podmiot danych ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że jego dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

4.9. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Aplikacji określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.jush.pl/polityka-prywatnosci.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie przewidzieć przy organizacji Akcji Promocyjnej oraz w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania decyzji organów państwowych, jeżeli nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.

5.2. Organizator ma prawo do odwołania Akcji Promocyjnej w przypadku wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, siły wyższej, których nie był w stanie przewidzieć przy jej organizacji. Odwołanie Akcji Promocyjnej nie dotyczy Uczestników, którzy w chwili odwołania spełnili już jej warunki i przystąpili do udziału w Akcji promocyjnej.

5.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

5.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.08.2022.