§ 1. Akcja i Organizator

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej “Darmowa dostawa 27.08” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub „Akcja”).
 2. Akcja trwa od 27.08.2023 r. od godziny 07:01 i do 27.08.2023 r. do godziny 23:59 (dalej jako „Okres trwania Akcji”), z zastrzeżeniem postanowienia § 2 ust. 7 Regulaminu.
 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 5 525 000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).
 4. Partnerem Akcji Promocyjnej jest Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5 000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Partner”).
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie Jush (dalej jako „Aplikacja”) w godzinach ich dostaw, w zakresie obejmującym również towary Partnera prezentowane w Witrynie lub Aplikacji.
 6. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 8. Akcja łączy się z innymi promocjami, jednakże nie łączy się z innymi  kodami rabatowymi.

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji 

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba pełnoletnia, która w Okresie trwania Akcji posiada lub utworzy konto klienta w Aplikacji, zgodnie z Regulaminem sprzedaży oraz Regulaminem sprzedaży napojów alkoholowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora (dalej jako „Konto”). 
 2. Uczestnik, który posiada Konto w Okresie trwania Akcji, w ramach dostępnej puli kuponów, otrzyma jednorazowo 1 (jeden) kod umożliwiający wygenerowanie 1 (jednego) kuponu, uprawniającego, do darmowej dostawy zamówienia, przy minimalnej wartości zamówienia w kwocie 1,00 zł (dalej jako „Kupon”). Do każdego zamówienia niezależnie od wykorzystania Kuponu doliczona zostanie opłata za pakowanie w kwocie 1,99 zł. Kupon nie obniża wartości zamówionych produktów, a jedynie przyznaje uprawnienie do darmowej dostawy zamówienia na wskazany przez Uczestnika adres dostawy. Pula Kuponów wynosi 1 000.
 3. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Kupon.
 4. Kwota naliczonego rabatu będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia.
 5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z Akcji Promocyjnej. Kupon uprawnia do darmowej dostawy zamówienia, niezależnie od wartości zamówienia, którego wartość musi wynosić minimum 1,00 zł.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania ust. 5 powyżej przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji Promocyjnej oraz do anulowania złożonego zamówienia objętego Kuponem w oparciu o oświadczenie złożone Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Organizator zastrzega, że łączna pula Kuponów jest ograniczona. W ramach Akcji Organizator przyzna łącznie 1 000 (jeden tysiąc) Kuponów, przy czym Uczestnik może otrzymać tylko 1 (jeden) Kupon.
 8. Kupony nie są środkiem płatniczym i nie są wymienialne na gotówkę. Kupony przyznane Uczestnikowi nie mogą zostać wykorzystanie przez inną osobę niż Uczestnik.
 9. Rabat zostaje naliczony w momencie złożenia zamówienia.
 10. Kupony mogą zostać zrealizowane do dnia upływu Okresu trwania Akcji. Po tym terminie Kupony tracą ważność.
 11. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę https://jush.pl/kontakt/ wskazując odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje”.
 2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.
 4. Uczestnik jako konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 4. Postanowienia końcowe   

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://jush.pl/regulaminy/.
 2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności aktywując Kupon, oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., a także przepisy prawa polskiego.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://jush.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci/.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z istotnych powodów, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08.2023 r.