§ 1. Akcje i Organizatorzy

1. Niniejszy regulamin dalej zwany „Regulaminem” określa ogólne zasady akcji promocyjnych „RabatyPlatformy Jush” (dalej jako „Akcje promocyjne” lub „Akcje”).

2. Akcje trwają od 01.07.2024 r. od godziny 07:01 i do 31.07.2024 r. do godziny 23:59 (dalej jako „Okres trwania Akcji”). Okres trwania poszczególnej Akcji określony został w §2 ust. 2 Regulaminu.

3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 5 525 000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).

4. Partnerem Akcji Promocyjnej jest Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5 000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Partner”).

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w godzinach dostaw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie Żabka Jush – zakupy z dostawą posiadającej zakładki odsyłających do sekcji produktów sprzedawanych za pośrednictwem JUSH! (dalej jako „Jush”) oraz supermarketu online (dalej jako „Delio”) (dalej jako „Aplikacja”) oraz na stronie www.delio.com.pl (dalej jako „Strona Delio”).

6. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

8. Akcje obejmują produkty o obniżonej cenie widocznej w Aplikacji lub na Stronie Delio (tzw. “przekreślone ceny”).

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnych (dalej jako „Uczestnik”) może być (w zależności od rodzaju akcji promocyjnej) każda osoba, która: 

a) posiada indywidualne konto klienta (dalej jako „Użytkownik”) utworzone w Aplikacji lub w Delio [zgodnie ze specyfikacją wskazaną w §2 ust 2] (zgodnie z Regulaminem sprzedaży oraz Regulaminem sprzedaży napojów alkoholowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora (dalej jako „Konto”);

b) utworzy nowe Konto w Aplikacji lub w Delio [zgodnie ze specyfikacją wskazaną w §2 ust 2 Regulaminu] (zgodnie z Regulaminem sprzedaży oraz Regulaminem sprzedaży napojów alkoholowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora)

2. Każdy Uczestnik w Okresie trwania Akcji otrzyma kupony rabatowe (dalej jako „Kupon”):

a) Dla Użytkowników sekcji Delio w Aplikacji:

  • na Kuponie widoczny jest napis / logo Delio;
  • do wykorzystania w Aplikacji w sekcji Delio i na Stronie Delio;

i. Kupon akcji promocyjnej „Dla nowego Klienta [.]”

Czas trwania:od 01.07.2024 do 31.07.2024
Rabat:30 zł na koszyk o wartości od 150 zł – 1 Kupon 
20 zł na koszyk o wartości od 150 zł – 1 Kupon
15 zł na koszyk o wartości od 150 zł – 1 Kupon
Zastrzeżenia:Akcja skierowana wyłącznie do nowych Uczestników Delio (§ 2 ust 1 pkt b)

b) Dla Użytkowników sekcji Jush w Aplikacji:

  • na Kuponie widoczny jest napis / logo Jush;
  • do wykorzystania w Aplikacji w sekcji Jush;

i. Kupon akcji promocyjnej „Dla nowego Klienta [.]”

Czas trwania:od 01.07.2024 do 31.07.2024
Rabat:30% na koszyk o wartości 40 – 80 zł – 1 Kupon 
20% na koszyk o wartości 40 – 80 zł – 1 Kupon
15% na koszyk o wartości 40 – 80 zł – 1 Kupon
Zastrzeżenia:Akcja skierowana wyłącznie do nowych Uczestników Aplikacji (§ 2 ust 1 pkt b)

3. Łącznie w Okresie trwania Akcji każdy Uczestnik może otrzymać ilość Kuponów zgodnie ze specyfikacją wskazaną w §2 ust 2 Regulaminu.

4. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Kupon dla danej akcji promocyjnej. Kupon łączy się z innymi kuponami innych akcji promocyjnych widocznymi w Aplikacji lub na Stronie Delio.

5. Organizator zastrzega, że w przypadku produktów o niepodzielnej wartości, cena towaru po rabacie zostanie zaokrąglona do pełnego grosza.

6. Kupon będzie mógł zostać wykorzystany jedynie w Okresie trwania poszczególnej akcji, zgodnie ze specyfikacją wskazaną w §2 ust 2 Regulaminu. Niewykorzystany Kupon traci ważność po zakończeniu Okresu trwania akcji i nie może być wykorzystany w późniejszym czasie.

7. Przyznane Uczestnikowi Kupony będą widoczne po zalogowaniu w Aplikacji w sekcji Jush w zakładce „[.]” oraz w sekcji Jush w zakładce „[.]” lub na Stronie Delio.

8. Każdy Kupon może zostać wykorzystany przy zakupach o minimalnej wartości zgodnie ze specyfikacją wskazaną w §2 ust 2 Regulaminu, przy czym do kwot tych nie wlicza się produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 11 ani kosztów dostawy.

9. Kwota zakupów jest ustalana w odniesieniu do aktualnych cen produktów widocznych w Aplikacji lub Stronie Delio.

10. Kwota Kuponu wykorzystanego w trakcie składania zamówienia pomniejszy jednorazowo łączną wartość zakupionych produktów o wartość Kuponu, co w ujęciu rozliczenia rachunkowego będzie uwidocznione jako proporcjonalne zmniejszenie ceny każdej pozycji w danym zamówieniu z wyjątkiem produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 11. Kwota naliczonego rabatu będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia.

11. Akcja Promocyjna nie obejmuje:

a. preparatów do początkowego karmienia niemowląt oraz przedmiotów do karmienia niemowląt,

b. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby,

c. napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,

d. produktów leczniczych,

e. testów na COVID,

f. produktów objętych innymi promocjami.

12. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania Regulaminu przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji Promocyjnej.

13. Kupony nie są środkiem płatniczym i nie są wymienialne na gotówkę. Kupon przyznany Uczestnikowi nie może zostać wykorzystany przez inną osobę niż Uczestnik.

14. Rabat wynikający z Kuponu zostaje naliczony w momencie dokonania zakupów.

15. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon.

16. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Akcji oraz poinformowania o wcześniejszym upływie Okresu trwania poszczególnych akcji, w tym o zaprzestaniu wydawania Kuponów.

17. Organizator zastrzega, że liczba Kuponów jest ograniczona.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę https://jush.pl/kontakt/ wskazując odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje”.

2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.

4. Uczestnik jako konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://jush.pl/regulaminy/ oraz na Stronie Delio.

2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

4. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., a także przepisy prawa polskiego.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://jush.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci/ oraz https://delio.com.pl/polityka-prywatnosci.pdf.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.