§ 1. Akcja i Organizator

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej „Kupon na kolejne zamówienie” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub „Akcja”).
 2. Akcja trwa od 01.11.2023 r. od godziny 07:00 do 30.11.2023 r. do godziny 23:59 (dalej jako „Okres trwania Akcji”).
 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 5 525 000 PLN, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).
 4. Partnerem Akcji Promocyjnej jest Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5 000 PLN, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Partner”).
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie Jush (dalej jako „Aplikacja”) w godzinach ich dostaw, w zakresie obejmującym również towary Partnera prezentowane w Aplikacji.
 6. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 8. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dostępnymi w Aplikacji z zastrzeżeniem, że Akcja obejmuje produkty o obniżonej cenie widocznej w Aplikacji (tzw. “przekreślone ceny”).

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji 

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba pełnoletnia, która w Okresie trwania Akcji posiada konto klienta w Aplikacji, zgodnie z Regulaminem sprzedaży oraz Regulaminem sprzedaży napojów alkoholowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora (dalej jako „Konto”) oraz która zrealizuje w Aplikacji zamówienie na kwotę wynoszącą co najmniej 70,00 PLN, przy czym do kwoty zamówienia nie wlicza się opłata za pakowanie zamówienia, która wynosi 1,99 zł.
 2. Uczestnik, który spełni wymogi wskazane w ust. 1 powyżej otrzyma 1 (jeden) kupon na zakupy w Aplikacji o wartości -15,00 PLN, który obniży wartość kolejnego zamówienia Użytkownika w Aplikacji (dalej jako „Kupon”), przy czym warunkiem skorzystania z Kuponu jest dokonanie zamówienia na kwotę wynoszącą minimum 90,00 PLN.
 3. Łącznie Użytkownik może otrzymać 4 (cztery) Kupony. W ramach jednego zamówienia Użytkownik może wykorzystać tylko 1 (jeden) Kupon.
 4. Kwota naliczonego rabatu (-15,00 PLN) będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia.
 5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo czterokrotnego skorzystania z Akcji Promocyjnej tj. do otrzymania maksymalnie 4 (czterech) Kuponów, przy czym tylko 1 (jeden) Kupon może zostać wykorzystany w ramach jednego zamówienia o wartości wynoszącej co najmniej 90,00 PLN.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania ust. 5 powyżej przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji Promocyjnej oraz do anulowania złożonego zamówienia objętego Kuponem w oparciu o oświadczenie złożone Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Kupony nie są środkiem płatniczym i nie są wymienialne na gotówkę. Kupony przyznane Uczestnikowi nie mogą zostać wykorzystanie przez inną osobę niż Uczestnik.
 8. Rabat zostaje naliczony w momencie złożenia zamówienia.
 9. Kupony mogą zostać zrealizowane do dnia upływu Okresu trwania Akcji. Po tym terminie Kupony tracą ważność.
 10. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon.
 11. Akcja Promocyjna nie obejmuje: 
  • preparatów do początkowego karmienia niemowląt oraz przedmiotów do karmienia niemowląt,
  • wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby,
  • napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,
  • produktów leczniczych,
  • testów na COVID,
  • produktów objętych innymi promocjami.
 12. Każdy Kupon może zostać wykorzystany przy zamówieniu o wartości wskazanej w ust. 2 powyżej, przy czym do kwoty tej nie wlicza się produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 11, kosztów dostawy oraz kosztu pakowania zamówienia (1,99 zł). Kwota zakupów jest ustalana w odniesieniu do aktualnych cen produktów widocznych w Aplikacji.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę https://jush.pl/kontakt/ wskazując odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje”.
 2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.
 4. Uczestnik jako konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 4. Postanowienia końcowe  

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://jush.pl/regulaminy/.
 2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., a także przepisy prawa polskiego.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://jush.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci/.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z istotnych powodów, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2023 r.