1. DEFINICJE
 1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczeniewskazane poniżej:

OrganizatorLITE e-commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 44, 00-024, Warszawa, o kapitale zakładowym 5 525 000,00 PLN, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000894331, NIP: 5272955307.

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin udziału w Konkursie, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady  i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

Konkursoznacza konkurs pod nazwą  Użyj jak największej ilość kodów zniżkowych Żabka Jush i wygraj wjazd na event w Krakowie” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkachwskazanych w treści Regulaminu.

Akcjaoznacza akcję promocyjną pod nazwą „Szukaj kodów  ze zniżkami” organizowaną w terminie od dnia 01.06.2023 r.
do dnia 31.08.2023 r., której regulamin znajduje się w zakładce „Regulaminy” na stronie internetowej Organizatora pod nazwą: https://jush.pl/regulaminy/

Aplikacjaoznacza aplikację mobilną o nazwie „Jush – Zakupy w 15 minut”

Kod oznacza udostępniane Uczestnikom lub innym odbiorcom (w przestrzeni publicznej: outdoor, jak cyfrowej) kody rabatowe albo promocyjne na różny zakres produktów lub usług w postaci kodu QR widocznego na materiale reklamowym w okresie trwania Akcji.

Kuponoznacza Kupon, który pojawi się po zeskanowaniu Kodu lub wpisaniu hasła w ramach Akcji zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod nazwą: https://jush.pl/regulaminy/.

Uczestnik oznacza użytkownika Aplikacji, który dokonał prawidłowego
i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie
i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w punkcie
4 Regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest prowadzony na terenie całej Polski.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany.
 3. Dane osobowe, które sąudostępniane Organizatorowi będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych wpunkcie 5 Regulaminu. 
 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniająwszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4 Regulaminu.
 5. Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą takżekomunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora izamieszczane na profilu Organizatora na serwisie Instagram oraz na stronie internetowej Organizatora, nie zmieniające zasad Konkursu i nie mające wpływu na status Uczestnika.
 1. TERMINY
 1. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać od 01.07.2023 od godziny 7:00 do 23.07.2023 do godziny 24.00.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminów opisanych w punkcie 3.1. Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni do dnia 1.08.2023 o godzinie 12:00  poprzez post na profilu Organizatora w serwisie Instagram oraz wiadomość e-mail (Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego ogłoszenia Zwycięzców po zakończeniu Konkursu).
 1. UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich użytkowników Aplikacji.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 
 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa
  w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału
  w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski (Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej);
  2. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadają zainstalowaną i aktywną Aplikację;
  4. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia
   – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;
  5. nie jest pracownikiem Organizatora ani nie jest podmiotem bezpośrednio uczestniczącym w organizacji i przygotowaniu Konkursu.
 5. Przystąpienie do Konkursu, poprzez wykonanie zadania konkursowego, stanowi wyraźne działanie, które jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi (Administrator Danych Osobowych) zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie w celu wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana poprzez: wysłanie zgłoszenia w wiadomości prywatnej do Organizatora w na adres e-mai: konkurs@jush.pl.  Wycofanie zgody jest równoznaczne z wycofaniem swojego udziału w Konkursie.
 6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych. 
 7. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora .Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tj. adresu e-mail (tożsamego jak podany w Aplikacji) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym na publikację jego danych wśród Zwycięzców Konkursu w komunikacji elektronicznej (e-mailowej oraz portal Instagram). Podanie odmiennego adresu e-mail niż w Aplikacji uniemożliwi identyfikację Uczestnika i wiązać się będzie z wykluczeniem z Konkursu. 
 8. Zadaniem Uczestnika Konkursu (“Zadanie Konkursowe”) jest: 
 1. zeskanowanie Kodów QR bądź wpisanie ręcznie Kodów, które pojawiają się w przestrzeni zewnętrznej oraz w Internecie w komunikacji marketingowej oraz na profilach w  social media Organizatora w ramach Akcji;
 2. wykorzystanie Kodów w Aplikacji. 
 1. Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu nie biorą udziału w Konkursie. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających zakupy. Niespełnienie warunków Regulaminu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.
 3. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa
  w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłonionych zostanie pięciu nagrodzonych („Zwycięzcy”).
 4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa
  (w Regulaminie: „Komisja konkursowa”) powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.
 5. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę zgodnie z Regulaminem.
 6. Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu. 
 7. Komisja wybierze 5 osób, które zeskanowały i wykorzystały największą ilość Kodów (kryterium ilościowe), przy czym Uczestnik musi spełnić również inne wymogi przewidziane Regulaminem.
 8. W przypadku większej niż 5 i równej liczby Uczestników, którzy zeskanują i wykorzystają tożsamość ilość Kodów, Organizator zaprosi tych Uczestników do drugiego etapu Konkursu, który polegać będzie na odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego to Ty powinieneś wziąć udział w koncercie?” (kryterium kreatywności – “Praca Konkursowa” lub “Utwór”).  
 9. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 5 zaproszeń na  w Krakowie, który odbędzie się w dniu 11.08.2023 r. Każde zaproszenie obejmować będzie wejście dla 3 osób, które będą mogły wziąć udział w evencie oraz voucher o wartości 200 PLN do wydania na barze w restauracji Vidok w Krakowie.
 10. Zwycięzca nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń, jeśli forma, wartość lub jakiekolwiek względy przekazanej Nagrody nie spełniają jego oczekiwań.
 11. Uczestnik, który został oznaczony jako Zwycięzca Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną w terminie 12 godzin od ogłoszenia, o którym mowa w punktach 3.3. Regulaminu.
 12. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani w terminie 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie 4.19. Regulaminu, udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie, w szczególności potwierdzić dane niezbędne do wysyłki Nagrody(imię i nazwisko, adres e-mail).
 13. W przypadku braku kontaktu we wskazanym powyżej terminie lub niepełnym lub błędnym wskazaniu danych, o których mowa w punkcie 4.20, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. 
 14. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody, o której mowa w punkcie 4.17. w ustalonym przez Organizatora terminie, o którym Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany drogą elektroniczną, prawo takiego Zwycięzcy Konkursu do nagrody wygasa. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 15. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy Konkursu są uprawnieni do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 16. Nagroda, której otrzymania Zwycięzca się zrzekł, pozostaje do dyspozycji Organizatora. W razie zrzeczenia się otrzymania Nagrody, Zwycięzca nie nabywa roszczenia o zapłatę jej równowartości pieniężnej.
 17. Organizator Konkursu oświadcza, iż Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie przez Zwycięzcę Konkursu protokołu odbioru Nagrody. 
 18. Zwycięzca Konkursu, wyłoniony w sposób, o którym mowa w punkcie 4.16,  z chwilą odbioru Nagrody, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, która ma charakter licencji niewyłącznej nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie -wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, techniką cyfrową, b) wprowadzenie do pamięci komputera, c) wprowadzenie do obrotu, d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na dowolnej stronie www, profilach w social mediach oraz aplikacji mobilnej Organizatora e) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Pracy Konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, łączenie z innymi utworami (np. nazwą oraz logotyp Organizatora) oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 19. Poza Nagrodą Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust.  powyżej. 
 20. Powyższe udzielenie licencji obejmuje zezwolenie na wykonywanie praw zależnych przez Organizatora do Utworu oraz prawo do przenoszenia tego uprawnienia na inne osoby, na wskazanych powyżej polach eksploatacji, w szczególności na wprowadzanie bez uprzedniej zgody Uczestnika zmian do Utworów, w tym także do tłumaczenia, przeróbki, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian oraz adaptacji w odniesieniu do dostarczonych Utworów, podziału ich na części i łączenia z innymi utworami i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.
 21. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik publikując Pracę Konkursową wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, Internet itp.), jak również do udzielania sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.
 22. Dokonując Zgłoszenia, Uczestnik dodatkowo upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu, w tym: wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie z tych opracowań wg uznania Organizatora.
 23. Prace Konkursowe Uczestników konkursu mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w publikacjach offline Organizatora bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę. Uczestnicy konkursu zapewniają, że umieszczenie ich prac w Internecie i publikacjach offline Organizatora nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Uczestników zgłaszających się do Konkursu.
 24. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa Pracy Konkursowej w Konkursie. W przypadku wysunięcia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zwolni ich z odpowiedzialności.
 25. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu Pracy Konkursowej, która zawiera: 

4.33.1 treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami. 

4.33.2. marketing towarów konkurencyjnych w stosunku do towarów oferowanych przez Organizatora.

4.33.3 treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej.

4.34. Zwycięzca Konkursu biorąc udział w wydarzeniu, o którym mowa w punkcie 4.17 udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie jego wizerunku w  celach: handlowych, informacyjnych i marketingowych, związanych  z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą poprzez nieograniczone czasowo, terytorialnie i ilościowe publikowanie nagrań wideo oraz zdjęć z udziałem i wizerunkiem Zwycięzcy w sieci Internet, tj. w miejscu i czasie, do którego każdy ma nieograniczony dostęp, w szczególności: (i) na stronach internetowych, (ii) profilach w social mediach  (np. Facebook.com, Instagram.com, TikTok.com), (iii) w prasie drukowanej, magazynach oraz notkach prasowych.. Zgoda Zwycięzcy obejmuje zgodę na  wykorzystanie wizerunku w całości lub w części w różnego rodzaju formach elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, w tym dokonywanie modyfikacji poprzez dodawanie materiałów marketingowych Organizatora (np. logo, nazwa, znaki towarowe) bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, w jakiejkolwiek formie.

 1. DANE OSOBOWE
 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, jest Organizator.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu może skontaktować́ się z nami pisząc na adres Organizatora.
 3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska, adresu email lub numeru telefonu (jeżeli taki zostanie podany przez Zwycięzcę w celu odbioru nagrody),  danych umieszczonych w pisemnej reklamacji oraz danych w załączniku 1 do Regulaminu (jeżeli znajduje on zastosowanie), wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji informacji o Zwycięzcach na Profilu, rozpatrzenia składanych reklamacji, odprowadzenia podatku od nagrody, a także w celach archiwizacyjnych.
 4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 6. Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą do czasu zakończenia okresu reklamacyjnego natomiast dane laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego, czwartego oraz piątgo miejsca będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności należnego podatku.
 7. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo żądać́ dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych przez Uczestnika, uniemożliwiającą dostarczenie Nagrody albo powiadomienia o wygranej oraz za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestnik może zgłaszać na adres e-mail: konkurs@jush.pl. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. Informacja co do rozpatrzenia reklamacji jest przekazywana na adres e-mail Uczestnika. Niewysłanie informacji w terminie 14 dni oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Organizator informuje Uczestnika o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wniosek o wszczęcie postępowania składa się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora. Uczestnik, jako konsument może także w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolutions) prowadzonej przez Komisję Europejską 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Konkurs nie jest grą losową, w tym loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Wybór Zwycięzców uzależniony będzie spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 4.8. Ilość zeskanowanych i wykorzystanych Kodów dostępna będzie dla Organizatora w ramach wewnętrznego systemu Organizatora wraz z informacją o adresie e-mail Uczestnika. 
 2. Kontakt z Organizatorem odbywać się może za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: konkurs@jush.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądaćod Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonychdanych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnikawyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, jak również w sytuacji, Praca Konkursowa:
 1. wyraża treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej;
 2. godzi w wartości religijne, społeczne lub w inne powszechnie przyjęte dobra lub normy.
 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się ztreścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuję.
 2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązańwynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd rejonowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.