§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Tribe47 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, NIP: 1132976135, REGON 380412314, z kapitałem zakładowym w wysokości 142.750 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000734938, dalej zwana „Organizatorem”, reprezentowana przez Ewę Wysocką-Prezesa Zarządu.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu, wyłonienie Laureatów i przesłanie nagród Laureatom.
 3. Partnerem Konkursu i fundatorem  nagród w Konkursie jest: LITE E-COMMERCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem pl. Trzech Krzyży 10/14, NIP: 5272955307, REGON 388702135, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000894331 z kapitałem zakładowym: 3 000 000 złotych posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. O przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( zwana dalej „Partnerem”).
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22 grudnia 2022 r.o godzinie 9:00, a kończy się dnia 28 grudnia 2022 r. o godz. 23:59:59, czasu polskiego.

§ 2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która łącznie spełnia poniższe warunki:

1) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) zapoznała się z niniejszym Regulaminem umieszczonym na stronie https://jush.pl/regulaminy/konkurs-kubek-na-jush i poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa zaakceptowała jego treść oraz złożyła wskazane poniżej oświadczenia i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

 • a) Potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Kubek na Jush” https://jush.pl/regulaminy/konkurs-kubek-na-jush
 • b) Potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Konkursie pn. „Kubek na Jush” zamieszczonej na stronie w Regulaminie Konkursu https://jush.pl/regulaminy/konkurs-kubek-na-jush;
 • c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w formularzu, a także danych określonych w Regulaminie Konkursu zamieszczonym  na stronie https://jush.pl/regulaminy/konkurs-kubek-na-jush a potwierdzających również spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie „Kubek na Jush” przez Administratora tychże danych, tj. Lite e-Commerce sp. z o.o. w celu promocji produktów i usług oferowanych przez Partnera oraz w celu  przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem. Przysługuje mi prawo dostępu do danych, prawo ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, uzupełniania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przeniesienia, cofnięcia zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodność przetwarzania z prawem.

3) prawidłowo wypełniła formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://lp.jush.pl/konkurs-kubek-na-jush,

4) posiada aktywne konto w serwisie Instagram tj. profilu niezablokowanego czasowo lub trwale, założonego i prowadzonego zgodnie z Regulaminem serwisu Instagram oraz politykami, zasadami i wytycznymi Instagram,

5) wykona zadanie konkursowe (“Zadanie Konkursowe”) na zasadach określonych w Regulaminie,

3. Złożenie oświadczeń i wyrażenie zgód, o której mowa w ust 2 powyżej, jest całkowicie dobrowolne, jednak brak złożenia w/w oświadczeń i zgód uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Partnera, Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz w/w podmiotów a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Partner lub Organizator zamieści i będzie wielokrotnie udostępniał w serwisie Instagram na profilu prowadzonym pod adresem: https://www.instagram.com/jush.pl/ nagrodzone Zadanie Konkursowe zwane dalej “Zadaniem Konkursowym” polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zamieszczone pod postem konkursowym na profilu wskazanym w ust. 5 powyżej https://www.instagram.com/jush.pl/

6. Zadanie Konkursowe nie może opisywać napojów alkoholowych wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych (e-papierosy) ani zawierać jakichkolwiek odniesień do w/w produktów.

7. Użytkownik biorąc udział w Konkursie zobowiązany jest przestrzegać regulaminu Instagram.

8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

9. Uczestnik, który udostępnił więcej niż jedno Zadanie Konkursowe, może zostać wyłoniony jako laureat Konkursu („Laureat”) jednokrotnie, tj. tylko w odniesieniu do jednego Zadania Konkursowego. Uczestnik, który stworzył więcej niż niż jeden tekst może zostać wyłoniony jako laureat Konkursu („Laureat”) jednokrotnie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

 1. nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
 2. działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
 3. naruszają regulamin serwisu Instagram, w tym błędnie oznaczają treści czy zachęcają do tego innych użytkowników w ramach Konkursu,
 4. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, obraźliwe czy naruszające dobra osobiste, zawierające treści pornograficzne, propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, nawołujące do nienawiści na tle  różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub dyskryminujących grupy społeczne, nawołujących do czynów zabronionych przez prawo, a w szczególności do popełnienia przestępstwa, występku lub terroryzmu, lub inne zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. promują napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe czy papierosy elektroniczne (e-papierosy), substancje psychotropowe, środki odurzające, środki zastępcze lub nowe substancji psychoaktywne.

§ 3. Powołanie Komisji, Nagrody i wyłonienie Laureatów Konkursu

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru Laureatów Konkursu, przyznawania nagród, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
 2. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności:
 1. Ocena Zadań Konkursowych, wyłonienie Laureatów Konkursu i zapewnienie przyznania nagród;
 2. Zabezpieczenie zgodności wyłonienia Laureatów Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
 3. Właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych w trakcie Konkursu i po wyłonieniu Laureatów;
 4. Sporządzenie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu;
 5. Udział w postępowaniu reklamacyjnym i udzielanie odpowiedzi na reklamacje zgłaszane przez Uczestników;
 6. Udzielenie odpowiedzi w sytuacjach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących postanowień Regulaminu.

3. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

4. Po zakończeniu Konkursu, Komisja oceni Zadania Konkursowe pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 25  Laureatów, którym przyzna nagrody, opisane w ust. 5 poniżej.

5. Laureatowi Konkursu przyznana zostanie Nagroda to jest kubek sponsorski z logo lite e-commerce (żabka jush) (zwane dalej „Nagrodą”) o wartości 87,87 PLN brutto:

6. Organizator wyłoni Laureatów do dnia 11 stycznia 2023 roku.

7. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Laureatów wskazując nazwy ich profili w poście na profilu Partnera w serwisie Instagram do dnia 11 stycznia 2023 roku. Nagrody zostaną przesłane wyłonionym Laureatom do dnia 25 stycznia 2023 roku na adres pod warunkiem, o którym mowa w ust. 8 poniżej.

8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Laureata adresu na który wysłana ma być Nagroda oraz danych takich jak imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia w celu wykonania postanowień, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Laureat przekazuje w/w dane poprzez wysłanie prywatnej wiadomości do Partnera na jego profil w serwisie Instagram do dnia 20 stycznia 2023 roku do godziny 12:00.

9. W przypadku niespełnienia przez Laureata warunku, o którym mowa w ust 8 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo wyłonić kolejnego Laureata otrzymującego daną Nagrodę.

10. Organizator i Partner nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Laureata  w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, wymaganych danych do: przesłania Nagrody, pokrycia podatku lub podania danych nieprawdziwych lub niezgodnych z Regulaminem.

11. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.

13. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Partnerowi stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie.

14. Nie jest możliwe wypłacenie Laureatom równowartości Nagrody w formie pieniężnej.

15. Każdy Laureat otrzyma także dodatkową nagrodę pieniężną, w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Laureat wyraża zgodę, by nagroda pieniężna została przeznaczona na pokrycie podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie i zostanie wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

16. Partner jest płatnikiem podatku, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

17. Nagrody przesyła Organizator za pośrednictwem firmy kurierskiej terminie do 14 (czternaście) dni od przekazania przez Laureata danych niezbędnych do wysłania Nagród, na koszt Organizatora.

§ 4. Prawa własności intelektualnej do Zadań Konkursowych

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego zwanego dla potrzeb niniejszego paragrafu również “Utworem” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z zmianami., „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do Zadania Konkursowego wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie zgłaszanego Zadania Konkursowego Uczestnika.
 2. Organizator i Partner, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie i bez dodatkowego wynagrodzenia, uzyskują od Uczestnika prawo do korzystania, w formie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu z Zadań Konkursowych, będących Utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie Zadania Konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej.
 3. Licencja niewyłączna na korzystanie z Utworów udzielana jest Organizatorowi i Partnerowi bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
 • a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • b) w zakresie obrotu oryginałami Utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 • c) w zakresie rozpowszechniania Utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w ust. 3 lit. a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, 
 • d) korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet), w tym upublicznianie w sieci Internet w serwisie Instagram.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw do Utworów przez Organizatora lub Partnera, co do których udzielona została przez Uczestnika licencja na mocy Regulaminu.

5. Partner, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Zadań Konkursowych stanowiących Utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Laureatowi, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

 • a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • b) w zakresie obrotu oryginałami Utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – do wprowadzania do obrotu, użyczania, sprzedaży, najmu , oryginału albo egzemplarzy,
 • c) w zakresie rozpowszechniania Utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w ust. 5 lit. a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 • d) nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
 • e) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Utworu w tym łączenie go z muzyką,
 • f) w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego Utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu,
 • g) prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonego Zadania Konkursowego,
 • h) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet;
 • i) korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet), w tym upublicznianie w sieci Internet w serwisie Instagram.

7. Przesyłając Zadanie Konkursowe Laureat upoważnia Partnera do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego Zadania Konkursowego, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Zadania Konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Utworów.

8. Partner uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Zadania Konkursowego Laureatowi na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t.j. Do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji Zadania Konkursowego w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Zadania Konkursowego, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez osoby trzecie oraz Partnera.

9. Organizator oraz Partner są uprawnieni do korzystania z przesłanych Zadań Konkursowych w sposób umożliwiający korzystanie z Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Zadania Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zadań Konkursowych przez Organizatora i Partnera lub osoby trzecie. Uczestnik traci prawo do nagrody, w przypadku odmowy wyrażenia zgody na publikację Zadania konkursowego oraz nazwy profilu Uczestnika.

11. Zgadzając się na uczestnictwo w Konkursie oraz nadsyłając Zadanie Konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż zrzeka się praw do co treści zawartych w Zadaniu, w tym także prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia, jak i wyraża zgodę z momentem przesłania Zgłoszenia na publikację w mediach i portalach Organizatora z zaznaczeniem autorstwa Uczestnika lub bez takiego zaznaczenia  treści zawartych w Zadaniu Konkursowym.

12. Laureat na żądanie Organizatora lub Partnera podpisze stosowne porozumienie lub umowy potwierdzające (i) przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Zadań Konkursowych lub (ii) możliwość korzystania z Zadania Konkursowego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych ma charakter nieodpłatny.

13. Laureat ponosi pełną odpowiedzialność względem Partnera i Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Partnera, czy Organizatora lub podmioty trzecie do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Partnera i Organizatora lub podmioty trzecie Zadań Konkursowych, do których prawa Partner i Organizator nabył na mocy Regulaminu.

14. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia wszelkich praw w tym praw autorskich majątkowych, udzielenia zgody do wykonywania praw osobistych oraz wykonywania praw zależnych Uczestnikowi lub Laureatowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu  jest Partner Lite e-Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem pl. Trzech Krzyży 10/14, NIP: 5272955307, REGON 38870213500000, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000894331 (dalej: „Administrator ”), który powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi Konkursu w zakresie określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych zawartej zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”). Kontakt z Administratorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Lite e-Commerce Sp. z o.o. Warszawa (00-499), pl. Trzech Krzyży 10/14 oraz na adres e-mail daneosobowe@lite.tech.

2.  Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w celach:

 • a) umożliwienia udziału w Konkursie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • b) przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, polegającym na przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, ustaleniu wyników Konkursu, przekazania Nagród, ogłoszenia wyników Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • c) realizacji swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci promocji własnej działalności oraz ewentualnego dochodzenia i ochrony roszczeń w związku z realizacją Konkursu – przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu – do momentu przedawnienia roszczeń, w tym do rozpatrzenia reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO),
 • d) realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych np. związanych z przepisami podatkowymi oraz rozliczeniem się z prawidłowości przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem (w tym wydania Nagrody i rozliczeniem nagrody pieniężnej) – do czasu realizacji tych obowiązków (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) do momentu ustania obowiązków prawnych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
 • e) analizy Konkursu, w tym przygotowania danych statystycznych dotyczących przebiegu Konkursu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na zebraniu ogólnych, statystycznych informacji o Konkursie w formie zbiorczej i nieodwołującej się do konkretnych i indywidualnie określonych Uczestników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) do czasu osiągnięcia celu lub złożenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania danych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Uczestnika jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o wycofanie na adres: daneosobowe@lait.app.

5. Z racji na niezbędność przetwarzania wskazanych danych do uczestnictwa w Konkursie, wycofanie zgody przez Uczestnika jest jednoznaczne z wycofaniem uczestnictwa w Konkursie.

6. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane:

 • a) Uczestników: adres e-mail, nazwa profilu na Instagramie oraz imię i nazwisko, o ile będzie zawarte w adresie e-mail lub w nazwie profilu na Instagramie;
 • b) Laureatów: adres e-mail, nazwa profilu na Instagramie imię i nazwisko, o ile będzie zawarte w adresie e-mail lub w nazwie profilu na Instagramie oraz adres na który przesłana ma być nagroda;
 • c) Osób wnoszących reklamacje: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji na który ma być wysłana odpowiedź na reklamację.

7. Na potrzeby realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. związanych z przepisami podatkowymi oraz należytym rozliczeniem się z przeprowadzenia Konkursu przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia;

8. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Laureatami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane po zakończeniu Konkursu w terminie 90 dni, licząc od daty ogłoszenia wszystkich Laureatów, z zastrzeżeniem punktu następnego. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do dochodzenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

9. Dane Uczestników Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z ustępem poprzedzającym – z wyłączeniem danych, dla których występują osobne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (np. przepisy podatkowe).

10. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej, niż to wynika z punktów poprzedzających, także jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych oraz do czasu wypełnienia pozostałych obowiązków ciążących na Administratorze.

11. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 32 RODO.

12. Administrator dla potrzeb Konkursu nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych, za wyjątkiem platform social media np. Instagram w zakresie w jakim są wykorzystywane w Konkursie i przetwarza wyłącznie dane podane przez Uczestnika.

13. Na potrzeby realizacji Konkursu dane będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 •  a) podmiotom przetwarzającym, które działają na zlecenie Administratora i na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. Podwykonawcy, usługodawcy, IT);
 • b) niezależnym administratorom danych działających na zlecenie Administratora – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

14. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu do treści ich danych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, w tym dla celów profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych – uodo.gov.pl).

15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osoby, których dane dotyczą (tj. Uczestnicy Konkursu), zobowiązani są do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

16. Administrator przy organizowaniu Konkursu korzysta z serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram nienależących do Administratora. W związku z powyższym nie ingeruje i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami tych portali. Z polityką prywatności administratorów innych niż Administrator można zapoznać się na stronach tych administratorów. Administrator w związku z przeprowadzonym Konkursem nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych i ich bezpieczeństwo, danych osobowych umieszczonych w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.

17. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także wykonania przysługujących praw podmioty, których dane dotyczą powinny zwrócić się z zapytaniem do Administratora na adres siedziby Administratora lub adres daneosobowe@lait.app wpisując w temacie wiadomości e-mail „KONKURS – Kubek na Jush”.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także w terminie 7 dni po ogłoszeniu Laureatów Konkursu na adres e-mail jush@jush.app lub na adres: Tribe47 sp. z o.o. ul.Krucza 50, 00-025 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja: Konkurs ”Kubek na Jush”.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać dane Uczestnika oraz adres mailowy do korespondencji lub adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację, zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
 3. Organizator w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji udziela Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację.
 4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
 5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 6. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://lp.jush.pl/konkurs-kubek-na-jush.
 2. Konkurs nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator i Partner Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet na fanpage Partnera.
 5. Organizator i Partner zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa. 
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 8. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram czy Facebook ani z nim związany.
 9. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, zaś za zapewnienie nagród  Partner, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 10. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania dokonanych przez Partnera zmian.
 11. Organizator oraz Partner zastrzegają sobie prawo do dokonania w każdym czasie modyfikacji postanowień Regulaminu, o ile to nie pogorszy warunków uczestnictwa w Konkursie i praw nabytych przez Uczestników Konkursu, o czym poinformuje w sposób wyraźny Uczestników na stronie internetowej Partnera pod wskazanym w ust. 1 adresem strony internetowej, a w szczególności w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mającej wpływ na treść Regulaminu i skutkujące koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub interpretacji. Ponadto Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkurs w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformują na stronie internetowej Konkursu.