§ 1. Akcja i Organizatorzy

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej „40% rabatu na pierwsze zamówienie w Żabka Jush” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub „Akcja”). 
 2. Akcja trwa od 11.03.2024 r. od godziny 07:01 i do 31.03.2024 r. do godziny 23:59 (dalej jako „Okres trwania Akcji”).
 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 23 625 000,00 PLN, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).  
 4. Partnerem Akcji Promocyjnej jest Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5 000 PLN, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Partner”). 
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie Jush (dalej jako „Aplikacja”) w godzinach ich dostaw w zakresie obejmującym również towary Partnera prezentowane w Aplikacji, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7  Regulaminu.
 6. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  
 7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  
 8. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dostępnymi w Aplikacji. Uczestnikowi przysługuje prawo wyboru skorzystania z niniejszej Akcji Promocyjnej lub z akcji wskazanej powyżej. Akcja obejmuje również produkty o obniżonej cenie widocznej w Aplikacji (tzw. “przekreślone ceny”).  

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która w Okresie trwania Akcji:
 • dokona zakupów w sieci sklepów „Żabka” na terenie miasta Warszawy lub Krakowa i zachowa paragon, na którym zamieszczony będzie kod uprawniający do wzięcia udziału w Akcji (po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie);
 • utworzy konto klienta w Aplikacji w Okresie trwania Akcji, zgodnie z Regulaminem sprzedaży oraz Regulaminem sprzedaży napojów alkoholowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora (dalej jako „Konto”).

Powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.

 1. Warunkiem skorzystania z Akcji jest posiadanie aktywnego Konta w Okresie trwania Akcji, z którego nie realizowane były zamówienia, zalogowanie się na Konto oraz spełnienie dodatkowych warunków, wskazanych przez Organizatora na kuponie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik, który spełni warunki określone w Regulaminie, po zalogowaniu się na Konto będzie miał możliwość wpisania kodu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) Regulaminu. Po wpisaniu kodu Uczestnik otrzyma jednorazowo 1 (jeden) indywidualny kod rabatowy o wartości – 40% na pierwsze zakupy o wartości co najmniej 40,00 PLN (minimalna wartość koszyka) i maksymalnie 80,00 PLN (maksymalna wartość koszyka). (dalej jako “Kupon”). Kupon będzie ważny do dnia 31 marca 2024 r. do godziny 23:59. Kupon możliwy będzie do zrealizowania wyłącznie na zamówienia z dostawą na terenie miasta Warszawy lub Krakowa.
 3. W przypadku aktywowania Kuponu, dostawa zamówienia objętego Kuponem jest bezpłatna bez względu na wartość zamówienia.  Do każdego zamówienia niezależnie od wykorzystania Kuponu doliczona zostanie opłata za pakowanie w kwocie 1,99 PLN. 
 4. Kupon może zostać wykorzystany przy zamówieniu o wartości wskazanej w warunkach Kuponu oraz w ust. 3 powyżej, przy czym do kwoty tej nie wlicza się produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 7 ani opłaty za pakowanie, wskazanej powyżej. Kwota zakupów jest ustalana w odniesieniu do aktualnych cen produktów widocznych w Aplikacji. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Kupon.
 5. Wartość Kuponu wykorzystanego przy składaniu zamówienia pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji w danym zamówieniu z wyjątkiem produktów nie objętych promocją wskazanych w ust. 7. poniżej. Kwota naliczonego rabatu będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia. 
 6. Akcja Promocyjna nie obejmuje: 
  • preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt, 
  • napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, 
  • testów na COVID,
  • produktów, określonych w Regulaminie usługi zlecenia nabycia produktów
   – dostępnym na stronie internetowej Organizatora,
  • kosztów dostawy.
 7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z Akcji Promocyjnej i uzyskania 1 (jednego) Kuponu w danym dniu w Okresie obowiązywania Akcji. 
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania ust. 8 powyżej przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji Promocyjnej oraz do anulowania złożonego zamówienia objętego Kuponem w oparciu o oświadczenie złożone Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 9. Kupon nie jest środkiem płatniczym i nie jest wymienialny na gotówkę. Kupon przyznany Uczestnikowi nie może zostać wykorzystanie przez inną osobę niż Uczestnik.  
 10. Rabat zostaje naliczony w momencie złożenia zamówienia. 
 11. Kupon może zostać zrealizowane do dnia 31 marca 2024 r. do godziny 23:59. Po tym terminie Kupon traci ważność. 
 12. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon. 
 13. Organizator dopuszcza możliwość, aby Uczestnik również uczestniczył równolegle w innych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora, na zasadach opisanych w Regulaminie oraz każdorazowo w regulaminie innej akcji promocyjnej, z wyłączeniem możliwości korzystania z więcej niż jednego kuponu tej samej lub innej/ różnych akcji promocyjnych w ramach jednego zamówienia.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Akcji oraz poinformowania o wcześniejszym upływie Okresu trwania Akcji, w tym o zaprzestaniu wydawania Kuponów. 
 15. Organizator nie odpowiada za ewentualne braki asortymentowe w Aplikacji.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę https://jush.pl/kontakt/ wskazując odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje”.
 2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.  
 3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.  
 4. Uczestnik jako konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora w zakładce „Regulaminy”.
 2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności aktywując Kupon, oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.  
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.  
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o. dostępne na stronie internetowej Organizatora w zakładce „Regulaminy”, a także przepisy prawa polskiego.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna w Aplikacji.  
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z istotnych powodów, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników. 
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2024 r.