§ 1. Akcja i Organizatorzy

 1. Niniejszy regulamin dalej zwany „Regulaminem” określa zasady akcji promocyjnej “Witaj w Jush” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub „Akcja”).
 2. Akcja trwa od 04.03.2024 r. od godziny 07:01 do 10.03.2024 r. do godziny 23:59 (dalej jako „Okres trwania Akcji”).
 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 23 625 000,00 PLN, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).
 4. Partnerem Akcji Promocyjnej jest Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5 000 PLN, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Partner”).
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie Jush (dalej jako „Aplikacja”) w godzinach ich dostaw.
 6. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 8. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dostępnymi w Aplikacji z zastrzeżeniem, że Akcja obejmuje produkty o obniżonej cenie widocznej w Aplikacji (tzw. “przekreślone ceny”).

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji 

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która spełni kryteria i warunki zawarte w niniejszym paragrafie, z uwzględnieniem pozostałych postanowień Regulaminu, w tym pozytywnie przejdzie weryfikację podanego numeru telefonu oraz, która w Okresie trwania Akcji utworzy konto klienta w Aplikacji, zgodnie z Regulaminem sprzedaży oraz Regulaminem sprzedaży napojów alkoholowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora i zaakceptowała wskazane regulaminy, niniejszy Regulamin oraz politykę prywatności Organizatora.
 2. Uczestnikom, którzy utworzą Konto w Okresie trwania Akcji udostępniony zostanie kod rabatowy w przestrzeni cyfrowej  umożliwiający wykorzystanie kuponu rabatowego wartości 40 (czterdzieści) % na zakupy o minimalnej wartości od 40 (czterdziestu) do 80 (osiemdziesięciu) PLN (dalej jako “Kupon”) do wykorzystania na realizację pierwszego zamówienia w Aplikacji w Okresie trwania Akcji.
 3. Kupon może zostać wykorzystany przy zamówieniu o wartości co najmniej wskazanej
  w ust. 2 powyżej, przy czym do kwoty tej nie wlicza się produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 6 ani opłaty za pakowanie w kwocie 1,99  PLN. W ramach jednego zamówienia możliwe jest wykorzystanie tylko jednego Kuponu.
 4. Kwota Kuponu wykorzystanego przy składaniu zamówienia pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji w danym zamówieniu z wyjątkiem produktów nie objętych promocją wskazanych w ust. 6. poniżej. Kwota naliczonego rabatu będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia. Kwota zakupów jest ustalana w odniesieniu do aktualnych cen produktów widocznych w Aplikacji. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon danej akcji promocyjnej.
 5. W przypadku aktywowania Kuponu, dostawa zamówienia objętego Kuponem jest bezpłatna bez względu na wartość zamówienia. Nie dotyczy to opłaty za pakowanie, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 6. Akcja Promocyjna nie obejmuje:

a. preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt,

b. napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,

c. produktów objętych Usługą Zlecenia Nabycia zgodnie z regulaminem sprzedaży Organizatora,

d. testów na COVID,

e. kosztów dostawy.

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z Akcji Promocyjnej i uzyskania łącznie 1 Kupony do wykorzystania przy 1 zamówieniu.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania ust. 7 powyżej przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji Promocyjnej oraz do anulowania złożonego zamówienia objętego Kuponem w oparciu o oświadczenie złożone Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Kupon nie JEST środkiem płatniczym i nie jest wymienialny na gotówkę. Kupon przyznany Uczestnikowi nie może zostać wykorzystany przez inną osobę niż Uczestnik.
 4. Rabat zostaje naliczony w momencie złożenia zamówienia.
 5. Kupon może zostać zrealizowany do dnia upływu Okresu trwania Akcji. Po tym terminie Kupon traci ważność. 
 6. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon ani prawo udziału w innej akcji promocyjnej dla nowych użytkowników.
 7. Organizator dopuszcza możliwość, aby Uczestnik również uczestniczył równolegle w innych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora, na zasadach opisanych poniżej oraz każdorazowo w regulaminie innej akcji promocyjnej, z wyłączeniem możliwości korzystania z więcej niż jednego kuponu tej samej lub innej/ różnych akcji promocyjnych w ramach jednego zamówienia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Akcji oraz poinformowania o wcześniejszym upływie Okresu trwania Akcji, w tym o zaprzestaniu wydawania Kuponów.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę https://jush.pl/kontakt/ wskazując odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje”.
 2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.
 4. Uczestnik jako konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 4. Postanowienia końcowe   

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://jush.pl/regulaminy/.
 2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., a także przepisy prawa polskiego.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://jush.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci/.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2024 r.