REGULAMIN SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZ LITE 24 SP. Z O.O.

1. Definicje

1.1. Sprzedawca – Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424);

1.2. Punkt sprzedaży – jeden ze stacjonarnych punktów sprzedaży Towarów, prowadzonych przez Sprzedawcę;

1.3. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady sprzedaży Napojów alkoholowych w Punktach sprzedaży;

1.4. LITE - Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 10/14 00-499 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 1.500.000 zł;

1.5. Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą Jush, udostępniana przez LITE, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS;

1.6. Sklep – sklep prowadzony przez LITE, w którym zamówienia składane są za pośrednictwem Aplikacji, a ich realizacja następuje poprzez odbiór osobisty towarów albo ich dostawę do miejsca wskazanego przez Klienta;

1.7. Regulamin Jush regulamin określający ogólne warunki korzystania ze Sklepu [LINK];

1.8. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która posiada swoje Konto i korzysta za jego pomocą ze Sklepu;

1.9. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.10. Konsument-Przedsiębiorca – osoba fizyczna, która nabywa Towary od Sprzedawcy w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy nie ma to dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.11. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po rejestracji w Aplikacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Jush i prowadzone w systemie LITE, na którym gromadzone są dane o Kliencie i które umożliwia składanie zamówień w Sklepie;

1.12. Towary – napoje alkoholowe prezentowane w Sklepie, które są oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę, a które mogą być zamawiane za pomocą Aplikacji lub drogą e-mailową (rezerwacja) i nabywane osobiście przez Klienta albo osobę przez niego upoważnioną w Punkcie sprzedaży prowadzonym przez Sprzedawcę;

1.13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Aplikacji lub drogą emailową, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zawierające w szczególności informację o liczbie i rodzaju zamówionych Towarów, a także o sposobie realizacji, terminie i miejscu odbioru Towarów i ich dostawy, jeżeli została wybrana.

2. Informacje ogólne

2.1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów w Punktach sprzedaży. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż detaliczną w Punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

2.1.1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2.1.2. zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

2.1.3. zawierających powyżej 18% alkoholu.

2.2. Centralny Punkt Sprzedaży jest zlokalizowany pod adresem: ul. Szarych Szeregów 11 w Warszawie.

2.3. Pełnoletni Klient posiadający Konto może składać drogą elektroniczną Zamówienia na zakup Towarów od Sprzedawcy. Miejscem zawierania umów sprzedaży Towarów jest Punkt sprzedaży, z którego odbierany jest Towar.

2.4. Informacje handlowe dotyczące Towarów zamieszczone w Aplikacji nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), a jedynie zaproszenie do składania ofert. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie odbioru Towarów przez Klienta w Punkcie sprzedaży według zaproszenia do jej zawarcia, o treści z chwili ukończenia procesu składania Zamówienia.

2.5. Informacje handlowe dotyczące Towarów kierowane są wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat.

3. Zamówienie

3.1. Klient składa Zamówienie na Towary za pośrednictwem Aplikacji albo wysyłając wiadomość e-mailową na adres alcohol@lite.tech. Zamówienie może złożyć tylko pełnoletni Klient, który posiada Konto. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

3.2. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że jest pełnoletni i nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, tj. nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, oraz że odbiór Towarów zostanie dokonany przez osobę pełnoletnią i nie znajdującą się w stanie nietrzeźwości.

3.3. Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z jego numerem, czasem złożenia Zamówienia, adresem i terminem dostawy i wartością Zamówienia. Komunikacja w ramach Aplikacji jest prowadzona przez LITE.

3.4. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia lub anulować Zamówienie w uzasadnionych sytuacjach takich jak:

3.4.1. brak Towarów na stanie magazynowym;

3.4.2. brak dostępnych kurierów w obszarze, na którym ma być realizowana dostawa w razie wyboru opcji dostawy Towarów przez LITE;

3.4.3. warunki uniemożliwiające dostawę (np. warunki atmosferyczne) w razie wyboru opcji dostawy Towarów przez LITE;

3.4.4. nieprzestrzeganie Regulaminu przez Klienta.

3.5. Klient jest niezwłocznie informowany o odmowie przyjęcia Zamówienia lub jego anulowaniu poprzez wyświetlenie komunikatu w Aplikacji.

3.6. W razie dokonania przez Klienta płatności za anulowane i niedostarczone Zamówienie, Sprzedawca zwróci zapłaconą przez Klienta kwotę stosując tę samą metodę płatności, która została wybrana przy składaniu Zamówienia.

4. Płatności

4.1. Cena Towarów podana w Sklepie w chwili składania Zamówienia jest wiążąca dla stron. Ceny Towarów podane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

4.2. Ceny Towarów podane w Sklepie nie obejmują kosztu nie obejmują kosztów dostawy Towarów przez LITE i innych kosztów, jeżeli występują, o których Klient jest informowany przy składaniu Zamówienia. W sytuacji, gdy Klient korzysta z opcji dostawy Towarów oferowanej przez LITE i upoważnia osobę realizującą dostawę do odbioru Towarów w jego imieniu z Punktu sprzedaży, Klient ponosi koszt dostawy realizowanej przez LITE na zasadach określonych w Regulaminie Jush [LINK].

4.3. Płatności online dokonywane przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Aplikacji są pobierane przez LITE, która przekazuje je Sprzedawcy. Metody płatności dostępne w Aplikacji oraz zasady dokonywania płatności online za zamówienia złożone w Aplikacji są uregulowane w Regulaminie Jush [LINK].

4.4. W pozostałych sytuacjach Klient może dokonać płatności:

4.4.1. gotówką przy odbiorze Towarów w Punkcie Sprzedaży;

4.4.2. za pośrednictwem operatora systemu płatności (np. karta płatnicza, karta przedpłacona).

5. Faktury

5.1. Akceptując Regulamin, Klient zgłasza jednocześnie żądanie wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż dokonaną na jego rzecz.

5.2. Składając zamówienie i akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na udostępnienie faktury VAT oraz faktur korygujących dotyczących danej sprzedaży w formie elektronicznej.

5.3. Faktury udostępniane są drogą mailową na adres wskazany przez Klienta w procesie rejestracji Konta w Aplikacji.

5.4. Sprzedawca informuje, że faktura VAT oraz faktury korygujące udostępniane będą w formie pliku PDF. Klient zobowiązuje się dysponować odpowiednim 1 3 oprogramowaniem pozwalającym na odczyt pliku z fakturą VAT lub fakturą korygującą.

5.5. Sprzedawca informuje, że w przypadku sprzedaży na rzecz Klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub rolnikami ryczałtowymi, Sprzedawca wypełnia wszelkie obowiązki określone w przepisach podatkowych w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych.

6. Odbiór Towarów

6.1. Klient odbiera Towary osobiście w Punkcie Sprzedaży, który został wskazany przy składaniu Zamówienia, z wyłączeniem niedziel, świąt ustawowo wolnych od pracy i innych dni wskazanych w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 936). Sprzedaż Towarów następuje w momencie odbioru Towarów przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną w Punkcie sprzedaży.

6.2. Klient może upoważnić osobę realizującą z ramienia LITE dostawę Zamówienia złożonego w Aplikacji do odbioru w jego imieniu Napojów alkoholowych z punktu sprzedaży Sprzedawcy oraz do dostarczenia ich na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres. Zasady realizowania dostaw przez LITE są opisane w Regulaminie Jush [LINK].

6.3. Towary nie są wydawane osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. Sprzedawca weryfikuje wiek osoby dokonującej odbioru Towarów, w szczególności na podstawie okazania dowodu tożsamości. W przypadku odbioru Towarów przez dostawcę LITE, dostawca zgodnie z Regulaminem Jush weryfikuje wiek Klienta, do którego realizowana jest dostawa, w szczególności na podstawie okazania dowodu tożsamości. Sprzedawca bądź dostawca LITE odmawiają wydania Towarów w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do pełnoletności Klienta lub jego stanu trzeźwości. W przypadku odmowy wydania Towarów ze względu na wiek lub stan nietrzeźwości po uiszczeniu płatności przez Klienta, Sprzedawca składa w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia takich okoliczności oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwraca w tym terminie Klientowi uiszczoną przez niego cenę Towarów (bez kosztu dostawy) stosując metodę płatności wybraną przy składaniu Zamówienia.

7. Reklamacje i pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

7.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

7.2. Wszelkie reklamacje Klient może zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Aplikacji lub na adres e-mail: pomoc@jush.pl. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów złożone Lite zostaną przekazane Sprzedawcy w ciągu tego samego dnia.

7.3. W razie niezgodności Towaru z umową, Klient ma prawo żądać w ramach uprawnień rękojmianych wymiany Towaru, usunięcia wady, obniżenia ceny Towaru albo odstąpienia od umowy.

7.4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. Informacja co do rozpatrzenia reklamacji jest przekazywana na adres e-mail Klienta. Niewysłanie informacji w terminie 14 dni oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

7.5. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy na adres Centralnego Punktu Sprzedaży. Za zgodą Sprzedawcy Klient może przesłać na wskazany przez Sprzedawcę adres e-mail zdjęcia reklamowanego Towaru bez obowiązku dostarczenia tego towaru na wskazany adres.

7.6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za reklamowany Towar oraz adekwatne koszty jego przesyłki w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji stosując metodę płatności wybraną przy składaniu Zamówienia.

7.7. Jeżeli na dany Towar udzielana jest gwarancja, to warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7.8. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wniosek o wszczęcie postępowania składa się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę (wykaz jest dostępny tutaj - link). Konsument może także w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolutions) prowadzonej przez Komisję Europejską.

8. Dane osobowe

8.1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia od dnia zrealizowania Zamówienia, tj. objęcia w posiadanie Towarów przez Klienta.

9.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć wysyłając e-mail na adres pomoc@jush.pl, a także wysyłając je pocztą na adres Centralnego Punktu Sprzedaży. Klient może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu znajdującym się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

9.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, w odniesieniu do umów:

9.3.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

9.3.2. których przedmiotem świadczenia są towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;

9.3.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

9.3.4. których przedmiotem świadczenia są towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu 1 5 na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.3.5. w których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9.3.6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

9.3.7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.3.8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi Towary w stanie niezmienionym. W przypadku korzystania z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów przez Konsumenta, będzie on ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument odsyła Towary na adres Sprzedawcy – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument wyśle Towary przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru na adres Centralnego Punktu Sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności łącznie z kosztami dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadającymi kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot płatności następuje tą metodą płatności, która została wybrana przy składaniu Zamówienia.

9.6. Powyższe postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy stosuje się do Konsumenta-Przedsiębiorcy.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

10.1.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji;

10.1.2. rozszerzenie asortymentu Sprzedawcy prezentowanego w Sklepie o produkty podlegające szczególnym regulacjom prawnym, wymagającym ich uwzględnienia w Regulaminie;

10.1.3. wprowadzenie nowej funkcjonalności Aplikacji, skutkujące koniecznością dostosowania do niej Regulaminu;

10.1.4. zmiana dotychczasowej funkcjonalności Aplikacji, skutkująca koniecznością dostosowania do niej Regulaminu, w szczególności w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu;

10.1.5. wprowadzenie działań promocyjnych wymagających uwzględnienia w Regulaminie;

10.1.6. usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych;

10.1.7. zmiana w zakresie procedury rejestracji Klienta w Sklepie, Zamówień, dostawy, płatności i rozpatrywania reklamacji;

10.1.8. zmiana danych Sprzedawcy lub jego kontrahentów;

10.1.9. konieczność aktualizacji wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie;

10.1.10.usprawnienie obsługi Klienta.

10.2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę ze skutkiem na przyszłość, tj. wobec Zamówień składanych od dnia obowiązywania nowego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów posiadających Konto o zmianach poprzez przesłanie wiadomości e-mail z informacją o zmianie i treści zmian Regulaminu, a także poprzez publikację takiej informacji w Aplikacji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Klientów drogą e-mailową o zmianie Regulaminu. Klient ma prawo, w terminie 14 od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, zrezygnować ze świadczonych usług, w tym posiadania Konta.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.

10.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 października 2021 r

Załącznik nr 1


Formularz odstąpienia od umowy(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Adres rejestrowy:
Lite e-Commerce sp. z o.o.
Plac Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa

Adres do korespondencji:

Lite e-Commerce sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 11
01-210 Warszawa
e-mail: pomoc@jush.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)
.........
.........
.........
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
.........
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
.........
Adres konsumenta(-ów):
.........
Podpis konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
.........
Data:
.........
(*) Niepotrzebne skreślić