§ 1. Akcja i Organizatorzy

 1. Niniejszy regulamin dalej zwany „Regulaminem” określa zasady akcji promocyjnej „Im więcej pakujesz, tym więcej zyskujesz – listopad 2022” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub „Akcja”).
 2. Akcja trwa od 01.11.2022 r. od godziny 07:01 do 30.11.2022 r. do godziny 22:59 (dalej jako „Okres trwania Akcji”).
 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy
  pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 3 000 000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
  w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).
 4. Partnerem Akcji Promocyjnej jest Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5 000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Partner”).
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie Jush (dalej jako „Aplikacja”) oraz sklepach Partnera (dalej jako „Sklepy”) w godzinach ich otwarcia.
 6. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 8. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dostępnymi w Sklepach i Aplikacji z zastrzeżeniem, że Akcja obejmuje produkty o obniżonej cenie widocznej w Aplikacji (tzw. “przekreślone ceny”) oraz oferowane w ramach promocji na tzw. “wielosztuki” (np. oferty 1+1). Akcja nie obejmuje produktów dostępnych w Aplikacji w kategoriach „Hot promo” oraz „Wsparcie Ukrainy”, z zastrzeżeniem ust. 8. Poniżej.
 9. Uczestnicy, którzy założą konto w Aplikacji w Okresie trwania Akcji uprawnieni będą do uzyskania kuponu, o którym mowa w regulaminie akcji promocyjnej: „-50% na pierwsze zakupy w Jush”, jak również do skorzystania z niniejszej Akcji promocyjnej.

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji 

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba pełnoletnia posiadająca konto klienta w Aplikacji utworzone zgodnie z Regulaminem sprzedaży oraz Regulaminem sprzedaży napojów alkoholowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora (dalej jako „Konto”), która utworzy konto w Aplikacji w Okresie trwania Akcji.
 2. Każdy Uczestnik, który będzie posiadał zarejestrowane konto klienta w Aplikacji w Okresie trwania Akcji, w tym utworzy je w tym okresie z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, otrzyma jednorazowo pakiet 17 kuponów rabatowych, w tym:
 1. 7 kuponów: o wartości 10 zł na zakupy o minimalnej wartości 40 zł;
 2. 5 kuponów: o wartości 15 zł na zakupy o minimalnej wartości 55 zł;
 3. 5 kuponów: o wartości 20 zł na zakupy o minimalnej wartości 70 zł

na zakupy zamawiane w Aplikacji (łączna wartość kuponów na miesiąc: 245 zł; dalej łącznie jako „Kupony”).

 1. Łącznie w Okresie trwania Akcji każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie do 17 Kuponów, o łącznej wartości 245 zł. Kupony przyznawane są począwszy od miesiąca, w którym Uczestnik utworzył konto klienta w Aplikacji, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca w Okresie trwania Akcji.
 2. Kupony przyznane w danym miesiącu będą mogły być aktywowane przy składaniu zamówień w Aplikacji tylko w tym miesiącu kalendarzowym. Niewykorzystane Kupony tracą ważność z końcem miesiąca, w którym zostały przyznane zgodnie z ust. 15 i nie mogą być wykorzystane w późniejszym czasie.
 3. Przyznane Uczestnikowi Kupony będą widoczne po zalogowaniu w Aplikacji w kroku “Twoje zamówienie”.
 4. Każdy Kupon może zostać wykorzystany przy zakupach o minimalnej wartości wskazanej w ust. 2, przy czym do kwot tych nie wlicza się produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 9 ani kosztów dostawy.
 5. Kwota zakupów jest ustalana w odniesieniu do aktualnych cen produktów widocznych w Aplikacji. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Kupon. Kupony nie łączą się.
 6. Kwota Kuponu wykorzystanego przy składaniu zamówienia pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji w danym zamówieniu z wyjątkiem produktów nieobjętych promocją wskazanych w ust. 9. Kwota naliczonego rabatu będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia.
 7. Akcja Promocyjna nie obejmuje:
 1. preparatów do początkowego karmienia niemowląt oraz przedmiotów do karmienia niemowląt,
 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby,
 3. napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,
 4. produktów leczniczych,
 5. produktów objętych innymi promocjami (por. § 1 ust. 8).
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z Akcji Promocyjnej i uzyskania Kuponów.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania ust. 10 powyżej przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji Promocyjnej.
 3. Liczba Kuponów jest ograniczona i Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o wcześniejszym zakończeniu wydawania Kuponów.
 4. Kupony nie są środkiem płatniczym i nie są wymienialne na gotówkę. Kupony przyznane Uczestnikowi nie mogą zostać wykorzystanie przez inną osobę niż Uczestnik.
 5. Rabat zostaje naliczony w momencie dokonania zakupów.
 6. Kupony przyznane na dany miesiąc Okresu trwania Akcji mogą zostać zrealizowane w terminie do ostatniego dnia kalendarzowego tego miesiąca tj. 30 listopada 2022 r. do godziny 22:59. Po tym terminie Kupony tracą ważność.
 7. W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.jush.pl/kontakt wskazując odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje”.
 2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.

§ 4. Postanowienia końcowe  

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
  www.jush.pl/akcje-promocyjne.
 2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., a także przepisy prawa polskiego.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.jush.pl/polityka-prywatnosci.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2022 r.