§ 1. 

AKCJA I ORGANIZATORZY

Niniejszy regulamin dalej zwany „Regulaminem” określa zasady akcji promocyjnej „Zniżka specjalnie dla Ciebie” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub „Akcja”).

Akcja trwa od 15.10.2022 r. od godziny 07:01 i do 16.10.2022 r. do godziny 22:45 (dalej jako „Okres trwania Akcji”).

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 38870213500000, kapitał zakładowy: 3.000.000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Organizator”).

Partnerem Akcji Promocyjnej jest Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, kapitał zakładowy 5.000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Partner”).

Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Organizatora o nazwie Jush (dalej jako „Aplikacja”).

Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dostępnymi w Aplikacji z zastrzeżeniem, że Akcja obejmuje produkty o obniżonej cenie widocznej w Aplikacji (tzw. “przekreślone ceny”) oraz oferowane w ramach promocji na tzw. “wielosztuki” (np. oferty 1+1). Akcja nie obejmuje produktów dostępnych w Aplikacji w kategoriach „Hot promo” oraz „Wsparcie Ukrainy”.

§ 2. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY AKCJI 

Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba posiadająca indywidualne konto klienta utworzone w Aplikacji zgodnie z Regulaminem sprzedaży oraz Regulaminem sprzedaży napojów alkoholowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora (dalej jako „Konto”). 

Każdy Uczestnik, który będzie posiadał Konto w Okresie trwania Akcji, utworzył je co najmniej 30 dni przed dniem 15.10.2022 r. oraz nie dokonywał zakupów produktów znajdujących się w asortymencie Aplikacji zawierając umowę sprzedaży z Organizatorem lub Partnerem w ciągu ostatnich 30 dni przed dniem 15.10.2022 r., otrzyma jednorazowo 1 (jeden) kupon rabatowy o wartości 30 (trzydzieści) zł (złotych) każdy (łączna wartość: trzydzieści złotych) na zakupy, zamawiane w Aplikacji, przy czym wartość tych zakupów wynosić musi co najmniej 55 (pięćdziesiąt pięć) zł (złotych).

Łącznie w Okresie trwania Akcji każdy Uczestnik może otrzymać 1 (jeden) Kupon. 

Kupon będzie mógł zostać wykorzystany jedynie w Okresie trwania Akcji. Niewykorzystane Kupony tracą ważność po zakończeniu Okresu trwania Akcji i nie mogą być wykorzystane w późniejszym czasie.

Przyznane Uczestnikowi Kupony będą widoczne po zalogowaniu się w Aplikacji w kroku „Twoje zamówienie”.

Każdy Kupon może zostać wykorzystany przy zakupach o minimalnej wartości wskazanej w §2 ust. 2, przy czym do kwot tych nie wlicza się produktów nieobjętych promocją wskazanych w §2 ust. 9 ani kosztów dostawy. 

Kwota zakupów jest ustalana w odniesieniu do aktualnych cen produktów widocznych w Aplikacji. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Kupon. Kupon nie łączy się z innymi kuponami widocznymi w Aplikacji. 

Kwota Kuponu wykorzystanego przy składaniu zamówienia pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji w danym zamówieniu z wyjątkiem produktów nieobjętych promocją wskazanych w §2 ust. 9. Kwota naliczonego rabatu będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia.

Akcja Promocyjna nie obejmuje: 

preparatów do początkowego karmienia niemowląt oraz przedmiotów do karmienia niemowląt, 

wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby,

napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,

produktów leczniczych, 

produktów objętych innymi promocjami.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z Akcji Promocyjnej i uzyskania Kuponu.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania ust. 9 powyżej przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wielu zamówień na jeden adres lub numer telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia danego Uczestnika z Akcji Promocyjnej.

Liczba Kuponów jest ograniczona i Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o wcześniejszym zakończeniu wydawania Kuponów.

Kupony nie są środkiem płatniczym i nie są wymienialne na gotówkę. Kupony przyznane Uczestnikowi nie mogą zostać wykorzystane przez inną osobę niż Uczestnik.

Rabat zostanie naliczony w momencie składania zamówienia. 

W razie zwrotu produktów z zamówienia, w ramach którego Uczestnik wykorzystał Kupon oraz w razie odstąpienia od umowy w zakresie takiego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Kupon traktuje się jako wykorzystany. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas nowy Kupon.

§ 3. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.jush.pl/kontakt wskazując odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje”.

Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym terminie.

§ 4. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jush.pl/regulaminy.

Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży w Jush oraz Regulaminu sprzedaży napojów alkoholowych przez Lite 24 sp. z o.o., a także przepisy prawa polskiego.

Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.jush.pl/polityka-prywatnosci.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2022 r. o godzinie 07:01.